Torna

Direcció General de Transports

REHABILITACIÓ

Destinat a aquells titulars d’autoritzacions, que no hagin realitzat el visat en el termini establert reglamentàriament.

Les autoritzacions de transport públic perdran automàticament la seva validesa per manca de visat, però es podran rehabilitar en el període d’un any, des del venciment del termini en què corresponia haver realitzat el visat.

REQUISITS:

Els mateixos que s’han de tenir per sol·licitar el VISAT DE NOVA AUTORITZACIÓ DE LLOGUER DE VEHICLES AMB CONDUCTOR

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) La mateixa documentació que s’ha d’aportar pel VISAT.

b) Document d’ingrés de la taxa.