Torna

Direcció General de Transports

 Certificat d'aptitud professional

Obtenció del certificat


 

 Introducció.L'obtenció del CAP acredita que el conductor a nom del qual s'expedeix ha superat els cursos i exàmens exigits per a l'obtenció de la qualificació inicial dels conductors.

 

 Destinataris.  L'obtenció del CAP és necessària per a la conducció per les vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes a qualsevol estat membre de la Unió Europea, per a la qual sigui obligatori estar en possessió de permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, definides en el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig.
Estan exempts de l'obligació d'obtenir el CAP els conductors dels vehicles següents:
a) Aquells la velocitat màxima autoritzada dels quals no superi els 45 quilòmetres per hora.
b) Els que s'utilitzin per als serveis de les forces armades, protecció civil, bombers i cossos i forces de seguretat, o sota el control de les forces i organismes esmentats.
c) Els que estan sotmesos a proves en carretera amb finalitat de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé són nous o transformats i encara no s'han posat en circulació.
d) Els utilitzats en situacions d'emergència o que es trobin destinats a missions de salvament.
e) Els utilitzats en les classes pràctiques destinades a l'obtenció del permís de conducció o del CAP.
f) Els utilitzats per realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies definits a l'article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol.
g) Els que transporten material o equips per a ús del conductor en l'exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l'activitat principal d'aquest conductor.

 

 Requisits.  Per obtenir el CAP és necessària la superació dels cursos i els exàmens exigits per a l'obtenció de la qualificació inicial dels conductors.
Estan exempts del requisit d'obtenir la qualificació inicial els conductors que són titulars dels permisos de conducció següents:
a) D'una de les categories D1, D1+E, D, D+E o d'un permís reconegut com a equivalent, expedit abans de l'11 de setembre de 2008.
b) D'una de les categories C1, C1+E, C, C+E o d'un permís reconegut com a equivalent, expedit abans de l'11 de setembre de 2009.
Aquests conductors han d'obtenir el CAP mitjançant la superació d'un curs complet de formació contínua.

 

 Normativa. BOE 184/2007, núm. ref. 14726: Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regulen la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.