Torna

Direcció General de Transports

 Certificat d'aptitud professional

Obtenció del certificat

 

 

 Introducció. L'obtenció del CAP acredita que el conductor a nom del qual s'expedeix ha superat els cursos i exàmens exigits per a l'obtenció de la qualificació inicial dels conductors.

 

 Destinataris. L'obtenció del CAP és necessària per a la conducció per les vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes a qualsevol estat membre de la Unió Europea, per a la qual sigui obligatori estar en possessió de permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, definides en el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig.


Estan exempts de l'obligació d'obtenir el CAP els conductors dels vehicles següents:
a) Els que tenen una velocitat màxima autoritzada que no supera els 45 quilòmetres per hora.
b) Els que utilitzin els serveis de les Forces Armades, la protecció civil, els bombers, els cossos i forces de seguretat i els serveis d’ambulàncies d’emergència, o sota el control d’aquestes forces i organismes, sempre que el transport sigui conseqüència de les funcions corresponents als serveis esmentats.
c) Els que estiguin sent sotmesos a proves a la carretera per a fins de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé siguin nous o transformats i encara no s’hagin posat en circulació.
d) Els que exigeixin tenir un permís de conduir de les categories D o D1, conduïts, sense passatgers, per personal de manteniment en els desplaçaments cap a o des del centre de manteniment a l’empresa de transports per a la qual efectua el manteniment, sempre que la conducció no constitueixi l’activitat principal del conductor.
e) Els utilitzats en situacions d’emergència o que estiguin destinats a missions de salvament, inclosos els utilitzats en el transport humanitari sense ànim de lucre.
f) Els utilitzats en les classes pràctiques i en els exàmens destinats a l’obtenció del permís de conducció o del certificat d’aptitud professional, sempre que no es realitzi un transport durant aquestes activitats.
g) Els utilitzats per realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies que defineix l’article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres.
h) Els utilitzats per realitzar transport privat complementari en què exclusivament es transportin materials, equips o maquinària per a ús del conductor en l’exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no constitueixi l’activitat principal d’aquest conductor.
i) Els utilitzats per realitzar les modalitats de transport que assenyalen les lletres b) i e) de l’article 33.2 del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.
j) Els utilitzats per circular en les zones rurals per al proveïment de l’empresa del conductor, sempre que es tracti de transport privat complementari i sigui ocasional.
k) Els vehicles utilitzats o llogats sense conductor per empreses agrícoles, hortícoles, forestals, ramaderes o pesqueres per al transport de mercaderies en el marc de la seva pròpia activitat empresarial, excepte si la conducció forma part de l’activitat principal del conductor o si la conducció supera una distància superior a 100 quilòmetres al voltant del centre d’explotació.

 

 Requisits.  Per obtenir el CAP és necessària la superació dels cursos i els exàmens exigits per a l'obtenció de la qualificació inicial dels conductors.
Estan exempts del requisit d'obtenir la qualificació inicial els conductors que són titulars dels permisos de conducció següents:
a) D'una de les categories D1, D1+E, D, D+E o d'un permís reconegut com a equivalent, expedit abans de l'11 de setembre de 2008.
b) D'una de les categories C1, C1+E, C, C+E o d'un permís reconegut com a equivalent, expedit abans de l'11 de setembre de 2009.
Aquests conductors han d'obtenir el CAP mitjançant la superació d'un curs complet de formació contínua.

 

 Normativa. BOE 98/2021: Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regulen la qualificació inicial i
la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.