Torna

Direcció General de Transports

Certificat d'aptitud professional    

Homologació dels cursos

 


Introducció.
Els cursos impartits per un centre autoritzat s'han d'ajustar a un model homologat prèviament per aquesta Conselleria.

 Destinataris. Centres de formació autoritzats.

 

 Requisits. Haver obtingut l'autorització de centre de formació per impartir cursos de qualificació inicial i/o de formació continua.

 

 Documentació.Els centres que pretenen l'homologació d'un curs han de presentar una memòria en la qual constin:
a) El programa desenvolupat de coneixements que s'han d'impartir.
b) La durada del curs i de cadascun dels mòduls.
c) El nombre d'hores dedicades a pràctiques de conducció, amb indicació, si escau, de quantes hores es faran en simuladors d'alt nivell.
d) El nombre de professors necessaris per impartir el curs, la titulació o nivell d'experiència de cadascun i les matèries que han d'impartir en funció de la seva especialització.
e) El nombre màxim d'alumnes que poden concórrer al curs, el qual no pot ser superior en cap cas a vint.

La sol·licitud s'ha d'efectuar, per via telemàtica i d'acord amb el que indica l'annex IV (per accedir a la web del Ministeri de Foment clicau aquí).

Un cop obtinguda l'homologació del curs, els centres hauran de comunicar, per via telemàtica i d'acord amb el que indica l'annex IV, cada curs que duran a terme, almenys amb 10 dies d'antelació a la data d'inici.

 Normativa. BOE 98/2021: Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regulen la qualificació inicial i
la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.