Torna

Direcció General de Transports

Certificat d'aptitud professional

 

Formació contínua dels conductors


 Introducció. Tots els conductors han de superar, cada cinc anys, un curs de formació contínua amb una durada de 35 hores.

 

 Destinataris. El curs de formació contínua s'ha de fer, per primera vegada, abans que transcorrin cinc anys des de l'expedició del CAP acreditatiu de la formació inicial i s'ha de repetir a partir d'aleshores, almenys, cada cinc anys.

 Documentació. El centre homologat està obligat a comunicar, per via telemàtica, la llista de tots els alumnes que han superat el curs, identificats pel nom i llinatges i número de DNI o NIE.

 

 Normativa. BOE 98/2021: Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regulen la qualificació inicial i
la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.