Torna

Direcció General de Transports

Certificat d'aptitud professional

 

Formació contínua dels conductors


 Introducció. Tots els conductors han de superar, cada cinc anys, un curs de formació contínua amb una durada de 35 hores.

 

 Destinataris. El curs de formació contínua s'ha de fer, per primera vegada, abans que transcorrin cinc anys des de l'expedició del CAP acreditatiu de la formació inicial i s'ha de repetir a partir d'aleshores, almenys, cada cinc anys.
Els conductors exempts de la qualificació inicial han d'obtenir el primer certificat d'aptitud professional acreditatiu d'haver superat un curs complet de formació, en els terminis següents:
a) Els conductors de vehicles de les categories de permís de conducció D1, D1+E, D i D+E, d'acord amb el calendari següent :
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 1 o 2, abans del 10 de setembre de 2011.
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 3 o 4, abans del 10 de setembre de 2012.
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 5 o 6, abans del 10 de setembre de 2013.
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 7 o 8, abans del 10 de setembre de 2014.
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 9 o 0, abans del 10 de setembre de 2015.
b) Els conductors de vehicles de les categories de permís de conducció C1, C1+E, C i C+E, d'acord amb el calendari següent:
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 1 o 2, abans del 10 de setembre de 2012.
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 3 o 4, abans del 10 de setembre de 2013.
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 5 o 6, abans del 10 de setembre de 2014.
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 7 o 8, abans del 10 de setembre de 2015.
Titulars de permisos de conducció amb número que acaba en 9 o 0, abans del 10 de setembre de 2016.

 

 Documentació. El centre homologat està obligat a comunicar, per via telemàtica, la llista de tots els alumnes que han superat el curs, identificats pel nom i llinatges i número de DNI o NIE.

 

 Normativa. BOE 184/2007, núm. ref. 14726: Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regulen la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.