Torna

Dia de les Illes Balears - Medalla d'Or i Premis Ramon Llull

                                          

 

Medalles d’Or de la Comunitat Autònoma

La Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té una naturalesa exclusivament honorífica. És una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears.

El Consell de Govern, mitjançant el Decret 54/1984, de 26 de juliol (modificat posteriorment pel Decret 15/1989, de 9 de febrer), va aprovar la creació de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la finalitat de premiar l’esforç fet per les persones físiques o jurídiques que s’hagin distingit en qualsevol àmbit de les activitats de la vida de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Atesa l’experiència acumulada pel Govern, s’ha considerat pertinent derogar la normativa anterior i regular novament la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma i el seu atorgament; per això, el Consell de Govern, en la sessió del 10 de gener de 2014, va aprovar el Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Amb el nou text es pretén que la concessió del guardó sigui més transparent i participativa.

El nou Decret recull que s’ha de lliurar anualment coincidint amb la celebració dels actes commemoratius del Dia de les Illes Balears i es concedeix una Medalla d’Or per any, tot i que, per motius excepcionals, se’n pot atorgar més d’una.

Per primera vegada, s’inclou la creació, a la Secretaria del Consell de Govern, de dos llibres de registre a l’efecte de dur el control de les medalles d’or i dels premis Ramon Llull atorgats.

També es constitueix un jurat per considerar i valorar les candidatures d’aquestes distincions, el qual estarà format per un representant de cada conselleria. El president del jurat podrà designar, a més, personalitats de reconeguda competència en relació amb els mèrits que s’hagin de valorar, per tal que assisteixin a les sessions amb funcions d’assessorament, amb veu i sense vot.

El nou Decret permet presentar candidatures a les administracions públiques, als òrgans i ens públics, a les associacions i les organitzacions representatives d’interessos econòmics o socials, i a les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu.

La primera Medalla d’Or, de categoria especial, es concedí el 1983 a Sa Majestat el Rei Joan Carles.

El 5 de desembre de 1983 s’atorgaren les primeres medalles d’or ordinàries: a l’escriptor Llorenç Villalonga (a títol pòstum), al filòleg Francesc de Borja Moll i al poeta Marià Villangómez.