Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Any 2019»

Memòria final del projecte

Editor de Text odt Annex 4 Guió de la Memòria final del projecte, avaluació i justificació econòmica

El darrer dia per a la presentació de la memòria final del projecte i l'avaluació és el 13 de gener, a través del registre corresponent.

Assistència a activitats i cessió d'espais:

PDF Llistat de centres que assistiran o cediran l'espai per a les representacions teatrals

PDF BOIB Assistència a activitats i cessió d'espais
 

Llistes de centres admesos i exclosos:

PDF Llista definitiva de centres admesos de la Convocatòria 25N (ampliació de termini)

PDF Llista provisional de centres admesos de la Convocatòria 25N (ampliació de termini)

PDF Llista definitiva de centres admesos i exclosos de la Convocatòria 25N

PDF Llista provisional de centres admesos i exclosos de la Convocatòria 25N

El programa cerca el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions de sensibilització i prevenció de les diferents formes de violència contra les dones entorn d’una data tan significativa com el 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista.

Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar i l’Institut Balear de la Dona, i es finança a través del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat mitjançant el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, a través de l’Institut Balear de la Dona.

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:

  • Prevenir les violències masclistes en totes les etapes educatives.
  • Sensibilitzar els infants i joves per generar canvis i modificacions en les seves actituds que permetin avançar cap a l’erradicació de les violències masclistes.
  • Dotar d’eines i instruments per fer una detecció dels primers indicis en una relació afectivosexual no igualitària.
  • Fomentar l’aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes en els centres escolars, així com la introducció d'una perspectiva de gènere que eradiqui tot tipus de violència envers les dones.
  • Visibilitzar la violència cap a les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals.

Requisits dels centres destinataris:

  • Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
  • Poden participar-hi només aquells centres que hagin nomenat un o una docent registrada com a agent de coeducació.

Per a més informació, consultau:

PDF Ampliació del termini de presentació de sol·licitud

PDF Convocatòria del BOIB

Editor de Text odt Annex 2 Sol·licitud

Editor de Text odt Annex 3 Declaració de l'ús correcte de les despeses de material

PDF Pacto de Estado contra la Violencia de Género (eixos i mesures a partir de la pàgina 16)

Recursos: 

Guia de Recursos 25N (darrera actualització 16 oct)

Logotips que s'han d'incloure a la documentació generada de les activitats, cartells, espais i materials que s’elaborin en el marc d'aquest programa:

6logoshoritz.png

6 logotipus en format pdf

6 logotipus en format png

C_PRES_CULT_IGUALTAT_INST_DONA_COL.png

En format png

DG_PRIM_INFANC_INNOV_COMUNIT_EDUC_COLp.png

En format png

logo-vector-institut-balear-de-la-dona.jpg

En format jpg

logo convivexit nou jpeg.jpg

En format jpg

logo-vector-ministerio-de-presidencia-relaciones-con-las-cortes-e-igualdad-web.jpg

En format jpg

logopactoestadocolor.png

En format png