Torna

Central de Contractació

Adhesions

Els consells insulars i les entitats que integren l'Administració local, inclosos els organismes autònoms i els altres ens públics que en depenen, com també la Universitat de les Illes Balears i la resta d'institucions i organismes públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, poden adherir-se al catàleg autonòmic d'obres, subministraments i serveis homologats mitjançant els acords corresponents amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la conselleria competent en matèria de contractació pública.

Relació d'ens adherits:

Acord Marc Servei de Nejeta (exp. CC1/2015 AM):

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Ajuntament de Selva

Ajuntament d'Eivissa

Acord Marc Servei de Vigilància i Seguretat ( CC 1/2017 AM):

Ajuntament d'Eivissa

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Acord Marc Subministrament de Material d'Oficina (CC 2/2016 AM):

Ajuntament de Selva

Consell d'Eivissa

Ajuntament d'Eivissa

Universitat de les Illes Balears

Ajuntament de Felanitx