Torna

Pacte de les Batlies

Ajuts i subvencions

Manos01.jpg

 

Convocatòries obertes


e

e

Per facilitar-vos documentació, tràmits i  procedimentsobertsrespecte a lesconvocatòries de subvencions relacionades amb el Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca i l’eficiència energètica, us aconsellam accedir-hi mitjançant  la informació que s’ofereix,des del Departament de PromocióEconòmica i Desenvolupament Local, en la pàgina  web de la Seu del consell de Mallorca

 

 
Pàgina Web Subvencions per a accions incloses en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) o en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES).

Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

PROCEDIMENT: 41727

 
 

Pàgina Web Subvencions per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca.

Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

PROCEDIMENT: 41798

c

c

 

Històric de convocatòries 


c

o Convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme accions incloses al pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) o al pla d’acció per l’energia sostenible (PAES). BOIB núm. 108 de 6 d’agost 2019.

 • DOTACIÓ ECONÒMICA: 1.200.000.00 €
 • TERMINI SOL·LICITUDS: 31 d’octubre de 2019
 • TERMINI PER REALITZAR LES ACCIONS SUBVENCIONABLES: des d’1 de gener de 2019 fins 31
  d’agost de 2020.
 • TERMINI JUSTIFICACIÓ DE DESPESES: 15 de setembre de 2020.

e

BENEFICIARIS

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

SUBVENCIÓ

AJUNTAMENTS DE MALLORCA (EXCEPTE PALMA) que compleixen amb els següents requisits:

• Estar adherit formalment al “Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energia” (2030), abans de la sol·licitud de l’ajuda.

•Tenir nomenat un Gestor Energètic municipal.

• Tenir (abans de la data de la sol·licitud de la subvenció) el PAESC aprovat pel Ple de la corporació municipal, registrat i enviat a l’oficina del Pacte de la Unió Europea al lloc web www.pactodelosalalcades.eu

• O disposar de PAES i informe de seguiment actualitzat i publicat a l’oficina del Pacte de la Unió Europea al lloc web www.pactodelosalcaldes.eu segons procediment establert per la pròpia oficina i no haver suspès per la mateixa.

• Complir amb l’article 8 de l’ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017 i núm. 96, de de 4 d’agost de 2018).

I. Implantació i/o execució d’accions incloses dins el PAESC.

II. implantació i/o execució d’accions incloses dins el PAES.

Classificació de les accions:

a) accions genèriques (Excepte inversió).

Hauran de ser, preferentment, accions definides com a prioritat 1 dins el PAESC o PAES

Es considera prioritari la implantació del servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals (per màxim un any o el període que resti des de la seva contractació fins dia 31 d’agost de 2020).

b) accions d’inversió.

Cadascuna de les accions genèriques o d’inversió s’han de presentar per separat.

SUBVENCIÓ MÀXIMA PREVISTA EN FUNCIÓ DE LA POBLACIÓ (INE a 1 de gener de 2018).

Per accions genèriques incloses dins PAESC (I. a) o PAES (II. a):

1-2000 HAB: 27.500 €

2001-5000 HAB: 25.500 €

5001-10000 HAB: 23.500 €

10001-20000 HAB: 21.300 €

>20.000 HAB: 19.200 €

Per Accions d’inversió incloses dins PAESC (I. b) o PAES (II. b):

1-2000 HAB: 13.750 €

2001-5000 HAB: 12.750 €

5001-10000 HAB: 11.750 €

10001-20000 HAB: 10.650 €

>20000 HAB: 9.600 €

DOCUMENTACIÓ

SOL·LICITUD:


-Annex I. Sol·licitud.
-Nomenament del Gestor Energètic Municipal.
-Memòria descriptiva de les actuacions.
-Annex II. Declaració responsable de no incórrer en cap prohibició per ser beneficiari de subvencions.
-Annex III. Declaració reposable de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social.
- Annex IV. Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e

CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
La concessió de la subvenció es publicarà al BOIB i a la seu electrònica del Consell de Mallorca.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos.
El pagament es farà mitjançant bestreta del 100%, una vegada concedida la subvenció.

e

CONVENI DE COL·LABORACIÓ:
El model de conveni, que figura com Annex 0 de la convocatòria, ha de ser aprovat per cada Entitat Local i s'ha de remetre al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca una vegada aprovat en el termini de dos mesos comptadors des de la data de la publicació al BOIB de la concessió de la subvenció.

e

JUSTIFICACIÓ
La data límit per presentar els documents justificatius al Consell de Mallorca es el dia15 de setembre de 2020.
Les actuacions subvencionades s’han de dur a terme des de dia 1 de gener de 2019 fins dia 31 d’agost de 2020.
Documentació a presentar:


a) Annex V. Certificat del secretari o secretària en fase de justificació de despeses.
b) Memòria tècnica de l’acció executada indicant els estalvis aconseguits o els impactes climàtics sobre els quals s’ha actuat, amb els indicadors de l’acció abans i després de la implantació d’aquesta. Amés aquesta memòria tècnica ha d’incloure:
-Tota la documentació (preferentment en format digital) generada arran de l’acció subvencionada i que justifiqui la realització de l’acció.
-Relació de factures justificatives indicant si corresponen a una acció genèrica (tipus a) o una acció d’inversió (tipus b).
c) Factures justificatives de cada una de les actuacions dutes a terme, amb IVA desglossat.
d) Annex VI. Informe de l’interventor/a en fase de justificació de despeses.
Altra documentació complementària obligatòria a adjuntar durant les actuacions o amb la justificació, quan escaigui.

e

e

o Subvencions IDAE

Subvencions IDAE a projectes singulars d'entitats locals  que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Extracte:

Beneficiari: Ents locals o regional que facin actuacions a municipis de menys de 20.000 habitants.
Tipus Actuacions:

 • Projectes estalvi i eficiència energètica: edificació, infraestructures
 • Serveis públics: Projectes estalvi i eficiència energètica: edificació, infraestructures i serveis públics
 • Millora eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques, elèctriques i il·luminació interior d'edificis municipals existents
 • Ús de TIC - Smart cities
 • Renovació instal·lacions enllumenat exterior
 • Millora eficiència energètica instal·lacions de potabilització, depuració d'aigues residuals i dessalació
 • Mobilitat urbana sostenible (PMUS) o plans directors de mobilitat
 • Foment energies renovables:
 • Solar tèrmica
 • Geotermia
 • Biomassa
 • Xarxes de distribució de fluids tèrmica
 • Ús de biogas
 • Instal·lacions fotovoltaiques o energia eòlica
 • Aerotermia o hidrotermia mitjançant bombes de calor

Import Subvencionable: 50% Import Projectes 
Individuals: 50.000,00 - 1.000.000,00€
Límit a les Illes Balears: 4.361.594,00€
Terminis: Des de 17 de juliol fins esgotament dels fons. Actuacions fins a 31 de desembre de 2022.
Més informació: enllaç

 o Aprovació de la concessió de subvencions 2019, per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia 10 d'abril de 2019, ha aprovat la convocatòria de subvencions 2019. La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar amb els ajuntaments de Mallorca en l'execució d'obres d'inversió de competència municipal, l'adquisició de vehicles i d'immobles per a la prestació de serveis de competència municipal, i sufragar honoraris de redacció de projecte i de direcció d'obres.

Termini presentació sol·licituds: 2 mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears


PDF Publicació de la convocatòria al BOIB núm. 50 de 18 d'abril de 2019

 

e

c

o Aprovació de la concessió de subvencions 2018-2019 per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca


El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió que ha tengut lloc el dia 24 d'octubre de 2018, ha acordat aprovar i concedir les subvencions als ajuntaments i per les quantitats que es detallen al document que us podeu descarregar:

PDF Aprovació de la concessió (BOIB)

 

e

o  Subvencions per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica als municipis i l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics 

Convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica als municipis i l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics aprovada per acord del Consell Executiu de dia 22 d'agost de 2018.

FINALITZA: 30 d'octubre de 2018

PDF Publicació de la convocatòria al BOIB

 e

o   Convocatòria de subvencions 2018-2019 per dur a terme obres d'inversió de competència municipal i l'adquisició de vehicles i d'immobles per a la prestació de serveis de competència municipal.

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar amb els ajuntaments de Mallorca en l'execució d'obres d'inversió de competència municipal i en l'adquisició de vehicles i d'immobles per a la prestació de serveis de competència municipal

FINALITZA: 12 de setembre de 2018

PDF Convocatòria obres i vehicles (BOIB)

e

o  Convocatòria de subvencions 2018-2019 per dur a terme actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar amb els ajuntaments de Mallorca en actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca. Entre d'altres, es poden finançar la redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), Realització de l’informe de seguiment del PAES, incloent nou inventari d’emissions de referència, etc. 

FINALITZA: 30 d'agost de 2018

PDF Resum de la convocatòria pacte

PDF Extracte de la convocatòria pacte (BOIB)

PDF Convocatòria pacte (BOIB)

Pàgina Web Per a més informació

 


 o  Subvencions Instal·lacions d'energia fotovoltaica

Convocatòria pública per presentar sol·licituds de subvenció per al foment d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents dins del Programa
Operatiu FEDER 2014-2020

FINALITZA: 30 d'octubre de 2018 (s'ha ampliat termini)

PDF Convocatòria fotovoltaica (BOIB)o   Subvencions Biomassa

Convocatòria pública de subvencions per al foment de la biomassa, dirigida a les administracions
locals de les Illes Balears i a petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

FINALITZA: 10 de setembre de 2018

PDF Convocatòria biomassa (BOIB)

 

o Convocatòria "Joves Qualificats"

Convocatòria de subvencions per finançar projectes d’experiència professional per a l’ocupació de
joves amb estudis superiors a les Illes Balears, en el marc del Programa SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018.

FINALITZA: 27 de juliol de 2018

PDF Convocatòria joves qualificats (BOIB)