Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SISTEMES DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS EN ZONES SENSE ACCÉS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

OBJECTE

L'objecte d'aquest full és ajudar a la persona sol·licitant en la tramitació que comporta la declaració responsable d’un sistema de tractament segons l’article 70 del Pla hidrològic de les Illes Balears, Reial Decret 49/2023.

 

QUI HA DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Qualsevol persona natural o jurídica, i els representats d’aquests, que tingui instal·lat un sistema de depuració inclòs en l’article 70, en una zona sense accés a la xarxa de clavegueram.

En el cas de projectes de construcció o similars subjectes a llicencia d’obres, que no tinguin encara instal·lat el sistema de depuració autònom hauran de presentar la Comunicació Prèvia (presentada prèviament a l’Ajuntament )envers de la Declaració Responsable. La Comunicació Prèvia es regeix per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears. Després de la presentació de la Comunicació Prèvia els titulars tindran dos anys per presentar la Declaració Responsable.

 

EN EL CAS QUE EL TITULAR SIGUI UNA PERSONA JURÍDICA

Les persones jurídiques, a l'efecte d'acreditar la titularitat, presentaran primera còpia d'escriptura de constitució i fotocòpia pel seu acarament. És possible prescindir de la presentació dels documents esmentats quan s'hagi donat el consentiment de consulta de les dades en la tramitació de l'expedient, (art. 53.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) i segons els condicionants reflectits en l’article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDiGDD).

 

REPRESENTATS DELS TRÀMITS

 S’haurà d’acreditar la representació mitjançant declaració personal del peticionari o aportant en el formulari de Declaració Complementària còpia legalitzada de l'apoderament o bé original i fotocòpia per al seu acarament en la DG de Recursos Hídrics. Podrà efectuar-se el apoderament per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, o a través de l’acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d’apoderaments de l’Administració Pública competent.

 És possible prescindir de la presentació dels documents esmentats quan s'hagi donat el consentiment de consulta en la tramitació de l'expedient, (article 53.1.d) de la Llei 39/2015, LPACAP, Llei 40/2015, LRJSP, i segons els condicionants reflectits en l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, LOPDiGDD.

COM I ON ES PRESENTA

Una vegada emplenada la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, es podrà presentar en:

  • Els registres en Seu Electrònica.
  • Els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat o de qualsevol Administració autonòmica.
  • Els altres registres a què fa referència l'art. 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les AAPP.

La Declaració Responsable es presentarà  en Seu Electrònica mitjançant el procediment específicament creat per aquest tràmit, obligatòriament per mitjans electrònics per les persones jurídiques, així com els professionals obligatòriament col·legiats que per la seva activitat tinguin que presentar aquest tràmit i  tots aquells inclosos en el article 14 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per a la resta ,podrà emplenar el model de sol·licitud on figuren les dades que han d'emplenar-se i la documentació que és necessari aportar per a tramitar l'expedient.

QUINS SON ELS SISTEMES DE DEPURACIÓ PERMESOS AL PHIB

Els immobles situats en una zona sense accés a la xarxa de clavegueram hauran de disposar d'alguns dels següents sistemes:

1.       Sistema autònom de tractament de les aigües residuals.

2.       Dipòsit estanc de buidatge periòdic.

3.       Un sistema de depuració natural.

QUINES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES HAN DE TENIR ELS SISTEMES AUTÒNOMS DE DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS

Les característiques tècniques i el dimensionament dels sistemes autònoms de depuració (SAD) han d’adaptar-se a les característiques de l'immoble (han d’estar correctament dimensionats pel número d’habitants equivalents ) i a les seves instal·lacions, així com a les característiques del lloc on s’implanta. En cap cas poden servir per recollir les aigües pluvials.

A més, una empresa autoritzada haurà d'efectuar el buidatge dels fangs dels sistemes autònoms de depuració segons la periodicitat i les condicions establertes pel fabricant. El titular de la instal·lació haurà de conservar els comprovants corresponents dels últims 5 anys per posar-los a la disposició de l’Administració Hidràulica en cas que així ho requereixi.

Els sistemes autònoms de depuració instal·lats han d'estar homologats i disposar de marcat CE. No es permeten SAD d’obra civil o de fabricació in situ.

Els sistemes autònoms de depuració (SAD) previstos en el PHIB, compten amb quatre fases de tractament:

a)       Pretractament.

b)      Procés de depuració.

c)       Tractament addicional (si escau).

d)      Evacuació de l’efluent final.

 

a)      Pretractament

                El PHIB incideix en només dos tipus de pretractament:

a)       El desbast, és el procés mitjançant el qual s’elimina els elements més voluminosos de l’aigua residual.  És obligatori en tots es casos.

b)      Desgreixatge, procés pel qual es separen els greixos i olis en suspensió de l’aigua residual, l’element més utilitzat per aquest procés es el Separador de Greixos (SG). És obligatori en els següents casos:

1.       Establiments d'hostaleria.

2.       Immobles de més de 12 h-e.

b)      Procés de depuració

Existeixen molts tipus de sistemes de depuració (oxidació total, filtre, tanc imhoff, etc), molts dels quals necessiten un aportament d'energia elèctrica. L'actual PHIB no indica cap tipus concret de sistema a instal·lar, això no obstant indica uns rendiments mínims que ha d'abastar el sistema escollit.

Els percentatges mínims de reducció marcats al PHIB són:

a)       Del 70% per la Demanda Biològica d'oxigen en 5 dies (DBO5).

b)      Del 75% per la Demanda Química d’Oxigen (DQO).

c)       Del 70% (percentatge orientatiu) per a Sòlids en suspensió (SS), en algunes fitxes tècniques apareixen com Matèries en suspensió (MES).

És obligatori presentar els rendiments del SAD de tots tres indicadors:  DBO5, DQO y SS.  Les empreses fabricants dels SAD han de facilitar al comprador aquests tres rendiments.

c)       Tractament addicional posterior (si escau)

El PHIB indica dos possibles tractaments addicional posterior:

a)       Desinfecció (per exemple cloració). Recomanable en totes les situacions i obligatori en:

1.       Immobles situats en zona de protecció màximes de pous de proveïment, independent del número d’habitants equivalents.

2.       Immobles de >12 habitants equivalents situats en zona de vulnerabilitat d'aqüífer alta

b)      Sistema de desnitrificació, mitjançant el qual s’elimina el nitrogen de les aigües residuals, alguns sistemes d’oxidació total el tenen incorporat, una altre opció es mitjançant una zona humida artificial de flux subsupercial. Es obligatori en el següent cas:

1.       Immobles situats en zona de vulnerabilitat d'aqüífer alta o  en zona de protecció màximes de pous de proveïment independent del número d’habitant equivalent.

d)      Evacuació de l’efluent final

Com a norma general els efluents procedents dels SAD s'hauran de reutilitzar a la pròpia parcel·la. Poden ésser evacuats mitjançant:

a)       Infiltració per zona verda. S'ha de disposar de com a mínim d’una zona verda d'evacuació de 25 m2 per habitant-equivalent (h-e), aquest es el destí preferent de l'efluent final.

b)      Infiltració per rasa drenant. Es podrà evacuar l'efluent mitjançant infiltració per rasa drenant, amb  informe favorable de la DGRH. Només és possible en els següents casos:

1.       Immobles situats en zona de vulnerabilitat d'aqüífer moderada o baixa i fora del perímetre de restriccions màximes de pous de proveïment independent del número d’habitants equivalents (h-e).

2.       Immobles de ≤12 habitants-equivalents (h-e) situats dintre del perímetre de restriccions màximes de pous de proveïment.

 

No es permet l'abocament d'aigües residuals sense tractar, independentment del tipus, directe o indirecte, o del punt d'abocament, així com tampoc l’evacuació directa mitjançant pous/sondejos d’infiltració/injecció o similar (article 118.1), en aquests casos, excepcionalment, es podrà autoritzar per part de l’Administració Hidràulica sempre que la caracterització de l’abocament i un estudi hidrogeològic garanteixi la no afecció a les aigües subterrànies.

  

EN QUINS CASOS EL SISTEMA DE DEPURACIÓ AUTÒNOM NECESSITA AUTORITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ HIDRÀULICA

L'article 64 del PHIB indica que els abocaments necessiten autorització de l'AH llevat dels sistemes indicats -article 70.1-. Això no obstant precisaran autorització en els següents casos:

a)       Quan l’efluent s'evacua mitjançant rasa/pou d'infiltració. Article 70 i article 118.

b)      En casos d'establiments hotelers que utilitzin l'efluent com a complement de reg prèviament regenerat convenientment. Article 70.

c)       Immobles iguals o superior a 12 habitants equivalents situats en zona de restriccions moderades (Zona II) o en zona de restriccions màximes (Zona I) de protecció de pous. Article 76.

En aquests casos els sistemes de depuració necessiten l’autorització prèvia mitjançant la presentació de l’autorització simplificada d’abocament.

 

COM CALCULAR EL NOMBRE D’HABITANTS EQUIVALENTS

El càlcul del nombre d’habitants equivalents es calcula a partir del quadre 12 del PHIB.

desc_taula_1.jpg

COM UBICAR LA PARCEL·LA RESPECTE LA VULNERABILITAT A LA CONTAMINACIÓ D'AQÜÍFERS I ELS PERÍMETRES DE POUS D’ABASTIMENT URBÀ

La infraestructura de Dades espacials de les Illes Balears (IDEIB), disposa d’un visualitzador que es pot utilitzar per ubicar qualsevol parcel·la de les Illes Balears, saber la seva situació, les dimensions de la parcel·la, quin grau de vulnerabilitat de aqüífers té i calcular a quina distància es troba d’un pou d’abastiment urbà.

Direcció del visualitzador IDEIB: https://ideib.caib.es/visor/

Situació de la parcel·la i dimensions: Barra d’eines inferior→Cerca avançada→Cadastre

Permet accedir a la informació cadastral mitjançant el enllaç emergent “Catastre info”

Perímetre de pous d’abastiment urbà: Barra d’eines esquerre→Afegir dades →Tema: Aigües→ Autoritzacions i concessions Aigües Subterrànies

Els pous d’abastiment urbà es representen amb un triangle vermell. El perímetre de restriccions màximes (Zona I) es la corona circular d’entre 10 i 250 metres de radi voltant l’eix de captació; i la Zona II es troba en un radi de pou de captació d’entre 250 i 1000 metres.

Zona de vulnerabilitat  a la contaminació d'aqüífers: Bara d’eines esquerre→Afegir dades→Tema: Aigües→Zones protegies i Vulnerabilitat Aqüífers→Menú desplegable només heu de tenir actiu “Vulnerabilitat Contaminació Aqüífers”

Baixa en color verd, moderada en color groc i alta en color vermell.

 

QUINES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES HAN DE TENIR ELS DIPÒSITS ESTANCS DE BUIDATGE PERIÒDIC

El dipòsit estanc de buidatge periòdic s'haurà d'instal·lar:

a)       Quan no es disposi de la superfície mínima ≥25m2 per a l'evacuació de l'efluent

b)      En aquells immobles d'ús temporal que el procés de depuració no sigui factible.

Les característiques tècniques i el dimensionament dels dipòsits han d’adaptar-se a les característiques de l'immoble (han d’estar correctament dimensionats pel número d’habitants equivalents) i a les seves instal·lacions, així com a les característiques del lloc on s’implanta. En cap cas poden servir per recollir les aigües pluvials

A més, una empresa autoritzada haurà d'efectuar el buidatge segons la periodicitat i les condicions establertes pel fabricant. El titular de la instal·lació haurà de conservar els comprovants corresponents dels últims 5 anys per posar-los a la disposició de l’Administració Hidràulica en cas que així ho requereixi.

Els usuaris de sistemes autònoms de depuració de >12 habitant equivalent (h-e) hauran de presentar anualment, a la DGRH, els resultats del control periòdic del rendiment del sistema autònom i el registre de les operacions de neteja, manteniment i la gestió dels llots procedents de tractament de les aigües, així com de qualsevol incidència detectada i s’estarà al que ordeni la normativa en matèria de residus i als Plans Directors Sectorials corresponents.

Els dipòsits estancs de buidatge instal·lats han d'estar homologats i disposar de marcat CE. No es permeten d’obra civil o de fabricació in situ.

EL CAS DELS SISTEMES DE DEPURACIÓ NATURALS

Els sistemes de depuració natural, com el llacunatge o similars, no es troben sotmesos a la declaració responsable. Aquests sistemes necessiten l’autorització prèvia mitjançant la presentació de l’autorizació simplificada d’abocament juntament amb el corresponent projecte.

 

QUINS DOCUMENTS S’HA D’ADJUNTAR AMB LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Segons el PHIB es necessari adjuntar la següent documentació:

a)       Document acreditatiu d’adquisició i instal·lació (factura i certificat d'instal·lació).

b)      Fitxa tècnica, amb les característiques.

c)       Rendiment (només en el cas que sigui un Sistema autònom de tractament).

d)      Pla de manteniment.

e)      Autorització per la representació (si escau)

f)        Tractaments addicionals (si escau)

 

QUADRE RESUM DELS SISTEMES DE DEPURACIÓ AUTÒNOMS

desc_taula_2.png
 

 desc_taula_3.png