Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Declaració responsable de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració

Les aigües residuals urbanes representen una possible afecció per als aqüífers, afeccions que poden repercutir negativament tant en la salut humana com en els ecosistemes aquàtics. Per evitar-les, l'article 80 del Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) preveu les condicions que han de complir els habitatges o edificis aïllats sense connexió a clavegueram. Tanmateix, aquest article no especifica tots els aspectes tècnics que es poden donar en cada cas. Amb l'objectiu de completar aquesta informació, apuntam els criteris aclaridors i les adreces d'interès que trobareu a continuació.

 

Normativa del PHIB

Portal de l'Aigua de les Illes Balears>Planificació Hidrològica>Pla hidrològic de les Illes Balears vigent (Normativa, concretament l'article 80, i annex 3):

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0808011112185729323&lang=CA&cont=79759

 

Text explicatiu (article 80 i annex 3, PHIB):

Qualsevol evacuació d'aigües residuals urbanes d'edificis que no estiguin connectats a una xarxa de clavegueram s'ha de fer mitjançant un sistema de depuració autònom o mitjançant un emmagatzematge total amb dipòsit estanc; a més, ha de garantir la protecció del domini públic hidràulic. No es permet l'abocament al terreny d'aigües residuals sense tractar.

L'emmagatzematge total de les aigües residuals sense tractar amb dipòsit estanc implica una evacuació posterior i periòdica cap a una estació de depuració d'aigües residuals existent (EDAR) que disposi d'aquest servei. Només és recomanable aquesta opció quan la utilitat de l'habitatge sigui molt puntual; quan la connexió a clavegueram sigui possible en un futur (com pugui ser a zones urbanes pendents de clavegueram); quan la superfície de la parcel·la i de la zona de reg siguin insuficients per evacuar l'efluent (<25 m2/habitant equivalent), o, en casos puntuals, quan tècnicament sigui la millor opció per evitar afeccions a les aigües subterrànies.

Hi ha diversos sistemes de depuració autònoms, tant naturals com mitjançant fosses sèptiques prefabricades de diferents sistemes de tractament. Un sistema de depuració autònom es compon d'un tractament de les aigües residuals, d'una evacuació de l'efluent líquid i de la gestió de residu sòlid.

El tractament pot tenir pretractament, com ara un separador de greixos; o tractament posterior addicional, com una desicfecció (per exemple: cloració) o una desnitrificació. El tractament en si pot ser d'oxidació total, amb filtre percolador, etc. Molts necessiten un aportament d'energia elèctrica. Cada tipus de tractament ofereix diferents rendiments finals de l'efluent líquid, que en tot cas el fabricant ha d'indicar. En l'annex 3 del PHIB es presenten alguns exemples de tractaments.

L'efluent líquid es pot evacuar mitjançant inflitració per zona verda en els casos on el terreny de la parcel·la sigui suficient (superfície de reg com a mínim 25m2/habitant equivalent), o per rases d'infiltració. No es permet l'abocament de l'efluent líquid a pous d'infiltració ni directament al terreny.

En cas de produir-se residu sòlid, s'ha de gestionar en una estació depuradora externa que disposi d'aquest servei.

En funció de la seva ubicació al territori de les Illes Balears i del terreny disponible per a l'evacuació de l'efluent tractat, les aigües residuals es poden evacuar mitjançant uns sistemes de tractament o altres que garanteixin uns rendiments mínims de depuració de l'efluent. A efectes de protecció del domini públic hidràulic, es considera que qualsevol sistema de depuració que s'instal·li per a l'evacuació de les aigües residuals de l'habitatge o l'edifici ha de complir, com a mínim, els criteris establerts en els quadres 26 i 27 de l'article 80.9 PHIB:

 

Adreces útils per a la ubicació de la parcel·la quant a la vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers, perímetres de pous d'abastiment urbà:

La Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) disposa d'un visor que podeu fer servir per ubicar qualsevol parcel·la de les Illes Balears, saber-ne la situació i les dimensions, quin grau de vulnerabilitat d'aqüífers té i calcular a quina distància es troba d'un pou d'abastiment:

 

  • Adreça del visualitzador IDEIB: https://ideib.caib.es/visor/
  • Situació de la parcella i dimensions: IDEIB -> Cerca avançada
  • Perímetre de pous d'abastiment urbà (PHIB, article 87): IDEIB -> Llista de capes -> Afegirdades -> Cens aigües subterrànies (Pous i sondeigs)
  • Zona De Vulneribilitat a la contaminació d'aqüífers: IDEIB -> Llista de capes -> Hidrogeologia -> Vulnerabilitat Aqüífers (baixa, en verd; moderada, en groc; i alta, en vermell)

O per l'adreça: http://dgrechid.caib.es/www/visualitzador_aigues_subterranies/

(vegeu llegenda d'usos i comprovau la distància a què es troba la parcel·la d'un pou d'abastiment)

 

Declaració responsable

D'acord amb allò que estableix l'article 80 del PHIB, s'entén que no és necessari emetre un informe tècnic per a la instal·lació d'un sistema de depuració autònom que compleixi els mínims establerts en els quadres de l'article 80.9, a excepció de l'elecció d'evacuació de l'efluent per rases d'infiltració, en què serà necessari un informe.

En tot cas, s'ha de presentar a la Direcció General de Recursos Hídrics una declaració responsable de la instal·lació del sistema de recollida d'aigües residuals escollit per a l'habitatge o l'edifici que garanteixi la protecció del domini públic hidràulic.   

Sens perjudici d'altres lleis en les quals és vinculant un informe de la DGRH, no és necessari un informe vinculant de la DGRH, a excepció de l'elecció d'evacuació de l'afluent per rasa d'infiltració. Podeu consultar-lo aquí: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10434?&p_numero=10434

PDF  Declaració responsable sistema autònom