Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació prèvia de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració d'aigües residuals

Complir amb la disposició transitòria quarta de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

Codi SIA

1639016

Persones destinatàries

Persones, empreses i/o administracions

Termini per a resoldre i notificar

No requereix resolució.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Aquest tràmit és diferent de la declaració responsable de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració d'acord amb l'article 81.3 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat pel Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol, que s'ha de presentar a la Direcció General de Recursos Hídrics una vegada instal·lat el sistema de depuració i s'hi ha d'acreditar la seva adquisició.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Recursos Hídrics

Tràmits

X

Comunicació prèvia

Requisits

Aportar la comunicació prèvia a la Direcció General de Recursos Hídrics.

Documentació a presentar

La comunicació prèvia en la que s'ha d'indicar detalladament el sistema homologat de tractament d'aigües residuals que s'instal·larà.

Models:

Termini màxim

Cap

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Recursos Hídrics

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cens d'Abocaments i Concessions d'Aigües Superficials

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177102

(cens@dgreghid.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recursos Hídrics

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar