avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D'OPOSICIÓ I PRESENTACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D'OPOSICIÓ I PRESENTACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS

10/01/2024

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE
D'OPOSICIÓ I PRESENTACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS COSSOS FACULTATIUS
D'acord amb el punt 13.1.2 de les bases de la convocatòria, un cop resoltes les reclamacions
per part del tribunal, es fan públiques les llistes definitives de persones aprovades en la fase
d’oposició, referida a cada una de les illes, per a l'ingrés pel torn de promoció interna als
cossos facultatius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l’Opositor, accedint al cos
corresponent i a la seu electrònica d’aquest procediment.
Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes
esmentades mitjançant la Consulta personal.
Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà
d'aquesta publicació.
D'acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria s’obre el termini de deu dies
naturals comptadors a partir de l’endemà que es publiqui les listes definitives d’aprovats de
la fase d’oposició (des del dia 11 al dia 20 de gener de 2024), a partir del qual les persones
aspirants que en formin part han d’al·legar i, si escau, acreditar davant el tribunal
qualificador els mèrits que s’indiquin en cada convocatòria per a la fase de concurs.
Els mèrits s’han d’acreditar i valorar amb referència a la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. En cap cas es valoraran mèrits
que no hagin estat al·legats ni, si s’escau, acreditats documentalment en el termini habilitat a
tal efecte.
No es valorarà cap mèrit que no hagi estat al·legat ni, s'escau, acreditats documentalment en
aquest termini.
Els mèrits inscrits en l'expedient de personal de la Direcció General de Funció Pública de la
CAIB també s'han d'al·legar, si bé per això és suficient fer una remissió genèrica a tots els
mèrits que hi consten inscrits, sense detallar-los ni presentar cap document per acreditar-los.
Per això, s'ha de marcar la casella en el model de presentació de mèrits corresponent creada
a l'efecte.
Les titulacions acadèmiques oficials que s'al·leguin com a mèrit, es comprovaran d'ofici
mitjançant la plataforma d'interoperabilitat corresponent, sempre i quan la persona aspirant
no s'hi hagi oposat expressament.
La resta de mèrits (els que no estiguin inscrits en el Registre de Personal) s'han d'al·legar de
manera detallada i acreditar documentalment.

09/01/2024

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE
D'OPOSICIÓ I PRESENTACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS

 D'acord amb el punt 13.1.2 de les bases de la convocatòria, un cop resoltes les reclamacions
per part del tribunal, es fan públiques les llistes definitives de persones aprovades en la fase
d’oposició, referida a cada una de les illes, per a l'ingrés pel torn de promoció interna als
cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l’Opositor, accedint al cos
corresponent i a la seu electrònica d’aquest procediment.
Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes
esmentades mitjançant la Consulta personal.
Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà
d'aquesta publicació.
D'acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria s’obre el termini de deu dies
naturals comptadors a partir de l’endemà que es publiqui les listes definitives d’aprovats de
la fase d’oposició (des del dia 10 al dia 19 de gener de 2024), a partir del qual les persones
aspirants que en formin part han d’al·legar i, si escau, acreditar davant el tribunal
qualificador els mèrits que s’indiquin en cada convocatòria per a la fase de concurs.
Els mèrits s’han d’acreditar i valorar amb referència a la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. En cap cas es valoraran mèrits
que no hagin estat al·legats ni, si s’escau, acreditats documentalment en el termini habilitat a
tal efecte.
No es valorarà cap mèrit que no hagi estat al·legat ni, s'escau, acreditats documentalment en
aquest termini.
Els mèrits inscrits en l'expedient de personal de la Direcció General de Funció Pública de la
CAIB també s'han d'al·legar, si bé per això és suficient fer una remissió genèrica a tots els
mèrits que hi consten inscrits, sense detallar-los ni presentar cap document per acreditar-los.
Per això, s'ha de marcar la casella en el model de presentació de mèrits corresponent creada
a l'efecte.
Les titulacions acadèmiques oficials que s'al·leguin com a mèrit, es comprovaran d'ofici
mitjançant la plataforma d'interoperabilitat corresponent, sempre i quan la persona aspirant
no s'hi hagi oposat expressament.
La resta de mèrits (els que no estiguin inscrits en el Registre de Personal) s'han d'al·legar de
manera detallada i acreditar documentalment.

20/12/2023

Publicació de les diligències de resposta a les al·legacions presentades pels aspirants de l'exercici de dia 25/11/2023

 En data 20 de desembre de 2023, es fan públiques les diligències de resposta a les al·legacions presentades pels aspirants a les llistes provisionals de persones aspirants que han superat l'exercici de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent, en la seu electrònica www.caib.es

20/12/2023

Publicació llistes definitives de persones que han superat  l'exercici de dia 25/11/2023

 En data 20 de desembre de 2023, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat l'exercici de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'informa que, arran les al·legacions presentades i posterior deliberació dels Tribunals, les preguntes a corregir o a eliminar de l'examen de dia 25 de novembre de 2023, per subgrups, són les següents:

Pregunta 64: canvi resposta (d enlloc de a)
Pregunta 77: canvi resposta (c enlloc de d)
Pregunta 95: canvi resposta (b enlloc de d)


Pregunta 16: ANUL·LACIÓ
Pregunta 82: ANUL·LACIÓ

Pregunta 26: canvi resposta (d enlloc de c)
Pregunta 44: ANUL·LACIÓ
Pregunta 47: ANUL·LACIÓ

Pregunta 30: canvi resposta (b enlloc de a)

Podeu consultar les llistes definitives de persones aspirants que han superat l'exercici en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent, i en la seu electrònica www.caib.es.

Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes esmentades mitjançant la Consulta Personal.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà interposar un recurs d'alçada  davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar les diligències de resposta a les al·legacions presentades pels aspirants en un altre comunicat publicat en aquesta mateixa data.

 

11/12/2023

REVISIÓ DE L'EXERCICI

 En data 11 de desembre de 2023, els Tribunals de la convocatòria de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears anuncien la data i horari de revisió de l'exercici realitzat en data 25 de novembre de 2023 per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini.


A l'illa de Mallorca, la revisió es realitzarà el dia 14 de desembre, a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol), a l'Aula 4, d'acord amb la distribució i els torns següents:

De 09:00 a 10:00h:
Busquets Cifre, Miguel
Moscardó Cobo, Maria José
Rojas Jiménez, Juan
Roldán Ortiz, Marina


De 10:00h a 10:15h
González Jurado, Silvia

 

05/12/2023

Informació en relació amb la publicació de les llistes provisionals de persones que han superat  l'exercici del cos de gestió de dia 25/11/2023

S'informa que s'ha detectat una incidència amb el DNI d'una persona aspirant que s'ha presentat a l'exercici de data 25 de novembre de 2023 de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical per cobrir places de personal funcionari dels cos de gestió Mallorca de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que per error no figurava la seva nota a la llista provisional de persones aspirants que han superat l'exercici de les proves esmentades publicada en data 28 de novembre de 2023.

Per aquest motiu es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat l'exercici de les proves selectives esmentades amb la inclusió d'aquesta persona aspirant: ***0140* Santiago Bofill Surribas.

Únicament aquesta persona interessada disposa d'un termini de tres dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent, i en la seu electrònica www.caib.es.

28/11/2023

Publicació llistes provisionals de persones que han superat  l'exercici de dia 25/11/2023

 En data 28 de novembre de 2023, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat l'exercici de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del nombre de sol·licituds presentades.

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent, i en la seu electrònica www.caib.es.
Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les llistes esmentades mitjançant la Consulta Personal.


27/11/2023

Publicació del qüestionari i les respostes de l'exercici

 Es fan públics els qüestionaris de tipus test i les respostes de l'exercici realitzat el dia 25 de novembre de 2023 de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els podeu consultar, al potal de l'opositor(www.oposicions.cabi.es) 

22/11/2023

INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 25/11/2023

 INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES ASPIRANTS
1r. Han de deixar bosses, carteres, jaquetes, etc., a un dels costats que s'indiqui de l¿aula, a terra o sobre la tarima.
2n. Els mòbils han d'estar desconnectats completament. No és suficient que estiguin en silenci.
3r. Les persones aspirants no poden tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent o cap altre dispositiu electrònic.
4è. No es podrà utilitzar cap sistema auditiu, tret que duguin prescripció mèdica.
5è. S'advertirà a les persones aspirants que en cap cas no es poden doblegar els fulls d'examen.
6è. Durant el temps que duri la prova, els examinands no poden tenir cap altre material que el test proposat, el full de respostes, aigua, caramels o similars, i, en tot cas, un full en blanc.
7è. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient durant el temps que duri l'exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el col·laborador avisarà el coordinador de passadís que acompanyarà l'opositor. S'ha d'informar que el temps no s'interromprà per aquesta circumstància. En cas d'haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s'interromprà i es podrà recuperar, i s'haurà d'emplenar un full d'incidències.
8è. Les persones aspirants que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.
9è. S'ha d'advertir que ningú no pot llegir ni escriure res fins que el col·laborador d'aula ho indiqui.
10è. Les persones aspirants només poden utilitzar bolígraf d'un color (blau o negre). No poden usar bolígrafs de dos colors. No poden posar en els documents de resposta el seu nom i llinatges, ni cap senyal que permeti la seva utilització i que posi en risc l'anonimat de l'examen, a excepció del DNI.
11è Les persones aspirants poden endur-se el qüestionari una vegada acabat l'exercici que es publicarà en el Portal de l'Opositor.

22/11/2023

SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 25/11/2023

 L'exercici de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada de personal funcionari CAIB es durà a terme el dia 25 de novembre de 2023, a les 10.00 hores.

El sorteig públic de la prova s'efectuarà el mateix dia, a les 08.00 hores, davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi i es podrà seguir via zoom.

Es publica l'enllaç a través del qual podeu seguir per zoom el sorteig públic de la prova,: https://zoom.us/j/94612573825?pwd=TzdkdE93N1pCc0lEQnhjekFidmFyZz09


Us podeu connectar mitjançant:
Codi d'accés: 683014
ID: 946 1257 3825

Les seus en què s'efectuarà el sorteig són les següents:

Mallorca: Campus de la UIB (Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma), edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AA01.

Menorca: Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis de Menorca (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó, Illes Balears)

Eivissa: Seu de l'EBAP(Sa coma, carretera de sant antoni - 07800 Sant Antoni des Portmany)


16/11/2023

SORTEIG PÚBLIC DEL QÜESTIONARI

S'informa que el sorteig públic de l'exercici de dia 25 de novembre de 2023 s'efectuarà a les 08.00 hores, a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, a l'aula AA01, davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi.


10/11/2023

DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL PRIMER EXERCICI PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE LA CAIB

Es fa pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les proves selectives per a l¿ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022.

L'exercici es durà a terme el dia 25 de novembre de 2023, a les 10.00 hores, a la seu del Campus de la Universitat de les Illes Balears a Mallorca (edificis Gaspar Melchor de Jovellanos), a la seu de l'extensió universitària d'Eivissa (antic edifici de la Comandància, al carrer del Calvari, 1, d'Eivissa) i a l'Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis de Menorca(Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó, Illes Balears).

Podeu consultar les relacions esmentades, per illes, al portal de l'opositor i seu electrònica.

06/11/2023

Llistes definitives persones aspirants admeses condicionalment i excloses de les proves selectives per a l'ingrés per promoció interna vertical i promoció interna creuada, inclosa la reserva a persones amb discapacitat

En data 04 de novembre de 2023 es publica en el BOIB núm. 150 la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses condicionalment i de persones  excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022.
 

03/11/2023

Informació en relació amb els exercicis de promoció interna

En relació amb els exercicis de promoció interna que es duran a terme dia 25 de novembre es fa pública la informació següent:

Atès que, segons les bases,  l'examen de promoció interna és comú per cada subgrup, amb independènciade que es tracti de places d'administració general o especial, la nota obtinguda per les persones aspirants que realitzin l'examen comú d'un subgrup concret, serà també qualificada per a la resta de cossos, escales i/o especialitats d'aquell  mateix subgrup on participi la persona aspirant.

03/11/2023

Informació en relació amb la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses de promoció interna de les oposicions 2022

 S'informa que està previst que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de data de 4 de novembre de 2023 la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, per la qual s'aprova les llistes definitives de persones admeses condicionalment i de persones excloses, amb expressió  de la causa d'exclusió, de les proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022.


28/08/2023

Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es designen els
Tribunals Qualificadors del proves selectives per a l’ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel
torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir
places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En data 26 d'agost de 2023 es publica al BOIB la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del proves selectives per a l'ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar l'esmentat BOIB a l'enllaç següent: <a target="_blank" href="https://www.caib.es/oposicions/annexos/tribunals_promocio22.pdf">BOIB 26/08/2023</a>

17/01/2023

Correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la CAIB

En el BOIB núm. 8, de 17 de gener, s’ ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre).


Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/8/1127981

07/01/2022

Resolució de modificació de requisits promoció interna vertical CFS, escala de Prevenció de Risc Laborals

En data de 7 de gener de 2023 es publica en el BOIB núm. 3 la Resolució de la consellera de Presidència Funció Pública i Igualtat de modificació dels requisits per a participar a les proves selectives de promoció interna vertical al cos facultatiu superior, escala de prevenció de riscs laborals per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, convocades per resolució de 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022).

Els cossos afectats són els següents:

-CFS Escala de prevenció de risc laborals, especialitat higiene industrial

-CFS Escala de prevenció de risc laborals, especialitat seguretat en el treball

-CFS Escala de prevenció de risc laborals

D'acord amb els punts 2 i 3 de l'esmentada resolució es dóna un nou termini de 20 DIES NATURALS (fins el 27 de gener) per a la presentació de sol·licituds. No obstant això, per aquest nou termini, les sol·licituds ja presentades són vàlides i no cal tornar-les a presentar.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/3/1127611

 

20/12/2022

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts o en la Seu electrònica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució per la qual s'aprova la convocatòria pel torn lliure i promoció interna,inclosa la reserva de persones amb discapacitat de l'administració de la CAIB
Resolució de la consellera de Presidència Funció Pública i Igualtat de modificació dels requisits per a participar a les proves selectives de PIV al CFS, esc de prevenció de riscs laborals
Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés per promoció interna vertical i creuada ,inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari de la CAIB
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es designen els Tribunals Qualificadors
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas,
Llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició (actualització 05/12/2023)

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​