avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del subgrup A1 de l'ATIB

Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del subgrup A1 de l'ATIB

08/03/2024

Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del subgrup A1 de l'ATIB

 En data 8 de març de 2024, es fa pública la Resolució de la consellera Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup A1, Cos de Control, Inspecció i Administració Tributària (escala Administració Tributària) per l'illa de Mallorca de l'ATIB.Dins la Resolució, podeu consultar la llista informativa d'ordre d'aspirants i la llista de persones requerides a presentar documentació:

ANNEX 3. Llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació dels aprovats de la fase d'oposició més la puntuació al·legada en la declaració responsable.

ANNEX 4. Llista de persones requerides a presentar els mèrits al·legats en la declaració responsable.

Les persones aspirants que figuren en l'annex 4 disposen d'un termini de deu dies hàbils per acreditar el mèrits al·legats en la declaració responsable.

D'acord amb el punt 13.2.4. de les bases de la convocatòria (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), l'acreditació dels mèrits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 13.4 i en l'annex 4 de mèrits de les bases esmentades.

D'una banda, el punt 13.4. de les bases de la convocatòria estableix que els mèrits dels aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.
Els mèrits al·legats pel personal funcionari de l'Administració de l'ATIB o dels serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que constin en el seu expedient personal els incorporarà d'ofici l'Administració, sense que sigui necessari acreditar-los.

D'altra banda, el punt 13.4. de les bases de la convocatòria estableix que els candidats han d'acreditar el compliment dels mèrits al·legats que no són susceptibles d'inscripció en l'expedient personal o que no són susceptibles de comprovació per part de l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades amb documents originals o còpies dels certificats o títols corresponents. A l'efecte anterior, l'EBAP, mitjançant la plataforma d'intermediació de dades, únicament pot comprovar les titulacions acadèmiques.
Les persones interessades també poden adjuntar la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats o títols que figuren en l'expedient personal o que han acreditat, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes als tribunals sobre la procedència de valorar-los.

L'acreditació dels mèrits s'ha de fer, si s'escau, mitjançant la presentació d'un escrit en la Seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

07/03/2024

Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del subgrup A2 de l'ATIB

En data 7 de març de 2024, es fa pública la Resolució de la consellera Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup A2, Cos tècnic d'Inspecció i Gestió Tributària (escala de gestió tributària) per l'illa d'Eivissa de l'ATIB.


Podeu consultar la llista definitiva de mèrits al·legats i la llista d'aprovats de la fase d'oposició esmentades del subgrup A2, cos tècnic d'inspecció i gestió tributària (escala de gestió tributària) per l'illa d'Eivissa de l'ATIB, a la pàgina web Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos corresponent i dins aquest tràmit

Dins la Resolució, podeu consultar la llista informativa d'ordre d'aspirants i la llista de persones requerides a presentar documentació:

ANNEX 3. Llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació dels aprovats de la fase d'oposició més la puntuació al·legada en la declaració responsable.

ANNEX 4. Llista de persones requerides a presentar els mèrits al·legats en la declaració responsable.

Les persones aspirants que figuren en l'annex 4 disposen d'un termini de deu dies hàbils per acreditar el mèrits al·legats en la declaració responsable.

D'acord amb el punt 13.2.4. de les bases de la convocatòria (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), l'acreditació dels mèrits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 13.4 i en l'annex 4 de mèrits de les bases esmentades.

D'una banda, el punt 13.4. de les bases de la convocatòria estableix que els mèrits dels aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.
Els mèrits al·legats pel personal funcionari de l'Administració de l'ATIB o dels serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que constin en el seu expedient personal els incorporarà d'ofici l'Administració, sense que sigui necessari acreditar-los.

D'altra banda, el punt 13.4. de les bases de la convocatòria estableix que els candidats han d'acreditar el compliment dels mèrits al·legats que no són susceptibles d'inscripció en l'expedient personal o que no són susceptibles de comprovació per part de l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades amb documents originals o còpies dels certificats o títols corresponents. A l'efecte anterior, l'EBAP, mitjançant la plataforma d'intermediació de dades, únicament pot comprovar les titulacions acadèmiques.
Les persones interessades també poden adjuntar la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats o títols que figuren en l'expedient personal o que han acreditat, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes als tribunals sobre la procedència de valorar-los.

L'acreditació dels mèrits s'ha de fer, si s'escau, mitjançant la presentació d'un escrit en la Seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

07/03/2024

Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de modificació de la convocatòria

 S'ha publicat el 7 de març de 2024 en el BOIB núm. 33, la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de modificació de la Resolució de 22 de desembre de 2022 de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova el procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

26/02/2024

Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del subgrup C2 cos auxiliar tributari de l'ATIB

En data 26 de febrer de 2024, es fa pública la Resolució de la consellera Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 dels cos auxiliar tributari de l'ATIB.


Podeu consultar la llista definitiva de mèrits al·legats i la llista d'aprovats de la fase d'oposició esmentades del subgrup C2, cos auxiliar tributari de l'ATIB, a la pàgina web Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al cos corresponent i a la seu electrònica www.caib.es. Les persones que participen pel torn de reserva amb discapacitat poden consultar les publicacions esmentades mitjançant la Consulta personal.

El Tribunal del subgrup C2, cos auxiliar tributari de l'ATIB,  han resolt les al·legacions i reclamacions presentades pels aspirants a les llistes provisionals de puntuacions en temps i forma. Podeu consultar les diligències de resposta a les al·legacions presentades a la seu electrònica www.caib.es.

Dins la Resolució a dalt esmentada, podeu consultar la llista informativa d'ordre d'aspirants i la llista de persones requerides a presentar documentació:

ANNEX 3. Llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació dels aprovats de la fase d'oposició més la puntuació al·legada en la declaració responsable.

ANNEX 4. Llista de persones requerides a presentar els mèrits al·legats en la declaració responsable.

Les persones aspirants que figuren en l'annex 4 disposen d'un termini de deu dies hàbils per acreditar el mèrits al·legats en la declaració responsable.

D'acord amb el punt 13.2.4. de les bases de la convocatòria (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022), l'acreditació dels mèrits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 13.4 i en l'annex 4 de mèrits de les bases esmentades.

D'una banda, el punt 13.4. de les bases de la convocatòria estableix que els mèrits dels aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.
Els mèrits al·legats pel personal funcionari de l'Administració de l'ATIB o dels serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que constin en el seu expedient personal els incorporarà d'ofici l'Administració, sense que sigui necessari acreditar-los.

D'altra banda, el punt 13.4. de les bases de la convocatòria estableix que els candidats han d'acreditar el compliment dels mèrits al·legats que no són susceptibles d'inscripció en l'expedient personal o que no són susceptibles de comprovació per part de l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades amb documents originals o còpies dels certificats o títols corresponents. A l'efecte anterior, l'EBAP, mitjançant la plataforma d'intermediació de dades, únicament pot comprovar les titulacions acadèmiques.
Les persones interessades també poden adjuntar la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats o títols que figuren en l'expedient personal o que han acreditat, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes als tribunals sobre la procedència de valorar-los.

L'acreditació dels mèrits s'ha de fer, si s'escau, mitjançant la presentació d'un escrit en la Seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Registre General de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

15/01/2024

Publicació llistes provisionals de persones que han superat  l'exercici subgrup C2 de dia 13/01/2024

 En data 15 de gener de 2024, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat l'exercici del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de set dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del nombre de sol·licituds presentades.

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es), accedint al cos corresponent, i en la seu electrònica www.caib.es.

 

11/01/2024

INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 13/01/2024

INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES ASPIRANTS

1r. Han de deixar bosses, carteres, jaquetes, etc., a un dels costats que s'indiqui de l'aula, a terra o sobre la tarima.
2n. Els mòbils han d'estar desconnectats completament. No és suficient que estiguin en silenci.
3r. Les persones aspirants no poden tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent o cap altre dispositiu electrònic.
4è. No es podrà utilitzar cap sistema auditiu, tret que duguin prescripció mèdica.
5è. S'advertirà a les persones aspirants que en cap cas no es poden doblegar els fulls d'examen.
6è. Durant el temps que duri la prova, els examinands no poden tenir cap altre material que el test proposat, el full de respostes, aigua, caramels o similars, i, en tot cas, un full en blanc.
7è. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient durant el temps que duri l'exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el col·laborador avisarà el coordinador de passadís que acompanyarà l'opositor. S'ha d'informar que el temps no s'interromprà per aquesta circumstància. En cas d'haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s'interromprà i es podrà recuperar, i s'haurà d'emplenar un full d'incidències.
8è. Les persones aspirants que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.
9è. S'ha d'advertir que ningú no pot llegir ni escriure res fins que el col·laborador d'aula ho indiqui.
10è. Les persones aspirants només poden utilitzar bolígraf d'un color (blau o negre). No poden usar bolígrafs de dos colors. No poden posar en els documents de resposta el seu nom i llinatges, ni cap senyal que permeti la seva utilització i que posi en risc l'anonimat de l'examen, a excepció del DNI.

INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES ASPIRANTS

1r. Han de deixar bosses, carteres, jaquetes, etc., a un dels costats que s'indiqui de l'aula, a terra o sobre la tarima.
2n. Els mòbils han d'estar desconnectats completament. No és suficient que estiguin en silenci.
3r. Les persones aspirants no poden tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent o cap altre dispositiu electrònic.
4è. No es podrà utilitzar cap sistema auditiu, tret que duguin prescripció mèdica.
5è. S'advertirà a les persones aspirants que en cap cas no es poden doblegar els fulls d'examen.
6è. Durant el temps que duri la prova, els examinands no poden tenir cap altre material que el test proposat, el full de respostes, aigua, caramels o similars, i, en tot cas, un full en blanc.
7è. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient durant el temps que duri l'exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el col·laborador avisarà el coordinador de passadís que acompanyarà l'opositor. S'ha d'informar que el temps no s'interromprà per aquesta circumstància. En cas d'haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s'interromprà i es podrà recuperar, i s'haurà d'emplenar un full d'incidències.
8è. Les persones aspirants que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.
9è. S'ha d'advertir que ningú no pot llegir ni escriure res fins que el col·laborador d'aula ho indiqui.
10è. Les persones aspirants només poden utilitzar bolígraf d'un color (blau o negre). No poden usar bolígrafs de dos colors. No poden posar en els documents de resposta el seu nom i llinatges, ni cap senyal que permeti la seva utilització i que posi en risc l'anonimat de l'examen, a excepció del DNI.

11/01/2024

SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 13/01/2024

 L'exercici del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 de l'Agència Tributària de les Illes Balears es durà a terme el dia 13 de gener de 2024 en dos torns, a les 10.00 hores i a les 13.00 hores.

El sorteig públic del dos torns de la prova s'efectuarà el mateix dia, a les 08.00 hores, davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi i es podrà seguir via zoom.

Es publica l'enllaç a través del qual podeu seguir per zoom el sorteig públic de la prova, a continuació: https://zoom.us/j/99672692467?pwd=cWpnZVQrV0tyT3NLWVBwWU0vTGRUdz09

Us podeu connectar mitjançant:
Codi d'accés:  290554
ID:    996 7269 2467

Les seus en què s'efectuarà el sorteig són les següents:

Mallorca: Campus de la UIB (Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma), edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AA01.

Menorca: Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis de Menorca (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó, Illes Balears)

Eivissa: IES Sa Blanca Dona d'Eivissa (Carrer Cas Raspallar, 1 -07800 Eivissa)

10/01/2024

DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES A L'EXERCICI D'OPOSICIÓ DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ  DE PERSONAL FUNCIONARI C2 DE L'ATIB

 Es fa pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades a l'exercici d'oposició del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

L'exercici es realitzarà el dia 13 de gener de 2023 en dos torns: el 1r torn a les 10.00 hores i el 2n torn a les 13.00 hores.

Les persones aspirants que tenen un grau de discapacitat amb adaptacions poden consultar la distribució per aules esmentada mitjançant la Consulta Personal.

D'acord amb el sorteig dut a terme a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, l'ordre d'actuació
dels opositors començarà per la lletra E. Així, la lletra del llinatge de les persones convocades
al 1r torn serà de la E fins a la Q, inclosos. Per al 2n torn, llinatges de la lletra R fins a la D,
inclosos.
Les seus de realització l’exercici són: a la seu del Campus de la Universitat de les Illes Balears
a Mallorca (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos), a la seu de l’IES Sa Blanca Dona d'Eivissa
(Carrer Cas Raspallar, 1 -07800 Eivissa) i a l'Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis
de Menorca (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó, Illes Balears).


08/01/2024

Informació en relació amb la propera publicació de la distribució per aules de les persones aspirants convocades a l'exercici d'oposició del procés estabilització per concurs oposició de personal funcionari C2 de l'ATIB

S'informa que al llarg d'aquesta setmana es farà pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades a l'exercici d'oposició del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del subgrup C2 a l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Per a la realització de l'exercici es faran dos torns. D'acord amb el sorteig dut a terme a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, l'ordre d'actuació dels opositors començarà per la lletra E.

Així, la lletra del llinatge de les persones convocades al 1r torn serà de la E fins a la Q, inclosos. Per al 2n torn, llinatges de la lletra R fins a la D, inclosos.

El sorteig públic de la prova s'efectuarà el mateix dia, a les 08.00 hores, davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi i es podrà seguir via zoom.

29/11/2023

INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 2/12/2023

INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES ASPIRANTS1r. Han de deixar bosses, carteres, jaquetes, etc., a un dels costats que s'indiqui de l'aula, a terra o sobre la tarima.2n. Els mòbils han d'estar desconnectats completament. No és suficient que estiguin en silenci.3r. Les persones aspirants no poden tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent o cap altre dispositiu electrònic.4è. No es podrà utilitzar cap sistema auditiu, tret que duguin prescripció mèdica.5è. S'advertirà a les persones aspirants que en cap cas no es poden doblegar els fulls d'examen.6è. Durant el temps que duri la prova, els examinands no poden tenir cap altre material que el test proposat, el full de respostes, aigua, caramels o similars, i, en tot cas, un full en blanc.7è. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient durant el temps que duri l'exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el col·laborador avisarà el coordinador de passadís que acompanyarà l'opositor. S'ha d'informar que el temps no s'interromprà per aquesta circumstància. En cas d'haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s'interromprà i es podrà recuperar, i s'haurà d'emplenar un full d'incidències.8è. Les persones aspirants que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.9è. S'ha d'advertir que ningú no pot llegir ni escriure res fins que el col·laborador d'aula ho indiqui.10è. Les persones aspirants només poden utilitzar bolígraf d'un color (blau o negre). No poden usar bolígrafs de dos colors. No poden posar en els documents de resposta el seu nom i llinatges, ni cap senyal que permeti la seva utilització i que posi en risc l'anonimat de l'examen, a excepció del DNI.

 

29/11/2023

SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 2/12/2023

L'exercici del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari dels subgrups A1 i A2 ATIB es durà a terme el dia 2 de desembre de 2023, a les 10.00 hores.

El sorteig públic de la prova s'efectuarà el mateix dia, a les 08.00 hores, davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi i es podrà seguir via zoom.

Es publica l'enllaç a través del qual podeu seguir per zoom el sorteig públic de la prova, a continuació: https://zoom.us/j/97027371217?pwd=R0RFQjM4cFFTd1MxV0xnaC9lNUdQdz09

Us podeu connectar mitjançant:
Codi d'accés: 584789
ID:  970 2737 1217

Les seus en què s'efectuarà el sorteig són les següents:

Mallorca: Campus de la UIB (Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma), edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AA01.

Menorca: Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis de Menorca (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó, Illes Balears)

Eivissa: Seu EBAP Eivissa (Sa coma, carretera de Sant Antoni, 07800 Sant Antoni de Portmany, Illes Balears).

 

29/11/2023

DISTRIBUCIÓ D'AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES A L'EXERCICI DELS GRUPS A1 I A2 DE LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI A L'ATIB

 Es fa pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades a l'exercici dels Grups A1 i A2 de la fase d'oposició del procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir places de personal funcionari a l'Agència Tributària de les Illes Balears, convocades per Resolució de 22 de desembre de 2022.

L'exercici es durà a terme el dia 2 de desembre de 2023, a les 10.00 hores a la seu del Campus de la Universitat de les Illes Balears (edifici Guillem Cifre de Colonya), a la seu de l'extensió universitària d'Eivissa (antic edifici de la Comandància, al carrer del Calvari, 1, d'Eivissa) i a l'Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis de Menorca (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó, Illes Balears).

15/02/2023

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de
l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Podeu consultar la Resolució en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos i a la Seu Electrònica.

 

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Podeu consultar la convocatòria en els documents adjunts o en la Seu electrònica.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova el procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes
Resolució per la qual s'aproven la llista definitiva de mèrits al·legats,la llista d'aprovats,llista informativa d'ordre d'aspitants i llista de persones requerides a presentar documentació cos C2
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de modificació de la convocatòria
Resolució per la qual s'aproven la llista definitiva de mèrits al·legats,la llista d'aprovats,llista informativa d'ordre d'aspitants i llista de persones requerides a presentar documentació cos A2
Resolució per la qual s'aproven la llista definitiva de mèrits al·legats,la llista d'aprovats,llista informativa d'ordre d'aspitants i llista de persones requerides a presentar documentació cos A1

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​