avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

OFERIMENT DE LLOCS I REQUERIMENT DELS ASPIRANTS INCLOSOS EN LA LLISTA DEFINITIVA D'APROVATS DEL PROCÉS SELECTIU SFM

OFERIMENT DE LLOCS I REQUERIMENT DELS ASPIRANTS INCLOSOS EN LA LLISTA DEFINITIVA D'APROVATS DEL PROCÉS SELECTIU SFM

19/02/2024

OFERIMENT DE LLOCS I REQUERIMENT DELS ASPIRANTS INCLOSOS EN LA LLISTA DEFINITIVA D'APROVATS DEL PROCÉS SELECTIU SFM

En data de 17 de febrer de 2024 es publica en el BOIB núm. 23, la Resolució del director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca per la qual s'ofereixen els llocs de feina i es requerieix els aspirants inclosos en la llista definitiva d'aprovats amb ordre de prelació final perquè presentin l'escrit d'elecció de llocs de treball oferts i la documentació acreditativa del compliment dels requisits del procés per a la cobertura de les places de torn lliure i promoció interna del personal laboral de les ofertes d'ocupació dels anys 2019 i 2020.

Les persones seleccionades, en el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Ofiicial de la Comunitat Autònoma, han de presentar en el Registre General d'SFM o en qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la petició de destinació en la que han d'elegir, de major a menor interès, la totalitat dels llocs de treball oferts. Juntament amb aquest escrit, s'ha de presentar la documentació acreditativa dels requisits exigits per ocupar les places que hagin pogut ser comprovats d'ofici per SFM.

Si no es presenta la petició dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament constatats i, si escau, apreciats per SFM mitjançant resolució motivada, la persona interessada serà exclosa del procés.

07/02/2024

Publicació de la relació provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de Gestor d'estació torn lliure

 Es fa pública la relació provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives de la categoria de Gestor d'estació, pel torn lliure, de Serveis Ferroviaris de Mallorca, atesa l'exclusió de dues persones aspirants.

Únicament les dues persones aspirants que per ordre de puntuació s'inclouen a la llista provisional modificada esmentada disposen d'un termini de 3 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació, per efectuar la reclamació oportuna.

Podeu consultar la llista esmentada en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos, i a la Seu Electrònica.


22/01/2024

Publicació de la llista definitiva modificada de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició

En data 22 de gener de 2024, es fan públiques la llista definitiva modificada amb la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i la relació provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives de la categoria Inspector operacions, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació, per efectuar la reclamació oportuna a la relació provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició.

Podeu consultar la llista esmentada en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos, i a la Seu Electrònica.

12/01/2024

Llista provisional modificada de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria Inspector d'operacions, pel torn de promoció interna, de SFM

 En data 12 de gener de 2024, es fa pública la llista provisional modificada amb la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les persones aspirants de les proves selectives de la categoria Inspector d'operacions, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació, per efectuar la reclamació oportuna.

Podeu consultar la llista esmentada en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos, i a la Seu Electrònica.11/12/2023

Termini d'a·legació/ acreditació de mèrits per a una persona aspirant

Es comunica que d'acord amb l'acta de dia 11/12/20213 del Tribunal, s'ha de donar el termini de 10 dies hàbils des del dia d'aquesta publicació per presentar mèrits a l'aspirant ***1016* Pelayo Carrasco Montejo qui, després d'haver modificat la llista de la fase d'oposició, d'acord amb la resolució de recursos presentats, va superar les proves del concurs oposició del torn lliure del lloc de feina d' Inspector/a d'Operacions de la OPE 2019 i 2020 de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

02/11/2023

Publicació de les llistes modificades definitiva de puntuacions obtingudes en la fase de concurs i provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives de la categoria Maquinista, pel torn lliure, de SFM

En data 2 de novembre de 2023, es fan públiques les llistes modificades definitiva de puntuacions obtingudes en la fase de concurs i provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives de la categoria Maquinista, pel torn lliure, de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició, per efectuar la reclamació oportuna.

Podeu consultar les llistes modificades esmentades en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos, i a la Seu Electrònica.


26/10/2023

Publicació de la llista definitiva modificada de persones aspirants que han superat el segon exercici i de la llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits

 Es fan públiques la llista definitiva modificada de persones aspirants que han superat el segon exercici i la llista definitiva modificada de persones aspirants que han superat la fase d'oposició de les proves selectives de la categoria de maquinista, pel torn lliure, de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Arran la modificació, una persona aspirant ha passat a formar part  d'aquestes llistes esmentades: ***6543* BOHIGAS BRAVO, EMILIO ANTONIO

Dins el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva modificada de persones aspirants que han superat la fase d'oposició, només la persona aspirant que s'hi ha incorporat amb la modificació ha d'al·legar i, si escau, acreditar els mèrits que s'indiquen en les bases de la convocatòria

Els mèrits d'aquesta persona aspirant han d'estar referits al darrer dia del termini de 10 dies hàbils esmentat i s'han de valorar sempre amb referència a la data d'acabament de dit termini. En cap cas no s'han de valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si s'escau, acreditats documentalment en el termini habilitat a tal efecte.

 Els mèrits s'han d'al·legar mitjançant una relació detallada dels mèrits al·legats

L'Administració ha de comprovar d'ofici els mèrits al·legats que estiguin inscrits en el Registre de Recursos Humans de l'SFM, en el Registre de personal de la DG competent en matèria de funció pública de la CAIB, o en el Registre de la DG de Política Lingüística. Pel que fa als mèrits al·legats i ja aportats per l'aspirant en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també sigui incorporat d'ofici. Únicament quan els mèrits no estiguin inscrits en els registres esmentats, o bé quan la persona aspirant s'oposi a la comprovació d'ofici dels mèrits, aquesta haurà d'aportar, juntament amb l'escrit d'al·legació dels mèrits, la documentació.

25/10/2023

Publicació de la relació provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives de la categoria Inspector d'operacions, pel torn de promoció interna, de SFM

 En data 25 d'octubre de 2023, arran la interposició de diferents recursos, es fa pública la  relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives de la categoria Inspector d'operacions, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació, per efectuar la reclamació oportuna.

Podeu consultar la llista esmentada en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos, i a la Seu Electrònica.20/10/2023

Publicació de les llistes modificades de persones aspirants que han superat el 1r i 2n exercici i de puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives

 En data 20 d'octubre de 2023, arran la interposició de diferents recursos, es fan públiques les llistes modificades definitives de persones aspirants que han superat el primer i segon exercici i definitiva amb la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria Inspector/a d'operacions, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Podeu consultar les llistes modificades esmentades en el web http://oposicions.caib.es, accedint al cos.13/02/2023

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu (fins al dia 27 de febrer de 2023).

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Podeu consultar la Resolució  esmentada en el web <http://oposicions.caib.es> accedint al cos i a la Seu Electrònica.


 

30/01/2023

Correcció d’errades  de la convocatòria del procés selectiu de Serveis Ferroviaris de Mallorca

En el BOIB núm. 13, de 28 de gener, s' ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/13/1128643

23/12/2022

S'ha publicat  en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Podeu consultar la convocatòria en la Seu electrònica

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució de la Consellera de Presidència, funció pública i igualtat per la qual s'aprova la convocatòria pel torn lliure i promoció interna de Serveis Ferroviaris de Mallorca
Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu de Serveis Ferroviaris de Mallorca
Llista provisional modificada de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria Inspector d'operacions, pel torn de promoció interna, de SFM
Llista DEFINITIVA modificada de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria Inspector d'operacions, pel torn de promoció interna, de SFM
Llista provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
Llista provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició Gestor d'estació torn lliure
Resolució per la qual s'ofereixen els llocs de feina i es requereix als aspirants per que presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits

Imatges relacionades​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1 / 1
Imatge SFM 02ca

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​