avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Inscripció a les proves de llengua catalana de maig de 2024

Inscripció a les proves de llengua catalana de maig de 2024

CONVOCATÒRIA DE MAIG DE 2024: INSCRIPCIÓ

1. INFORMACIÓ GENERAL

— A la convocatòria de maig de 2024 hi haurà proves de tots els certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) i del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA).

— Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals, no s’ha d’acreditar cap nivell previ. Per inscriure’s a les proves del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1 de llengua catalana.

— Només és possible inscriure’s alhora a les proves del nivell C2 i de llenguatge administratiu. En cas de fer la inscripció a més d’un certificat, cal tenir en compte el següent:

 • En la llista provisional d’admesos i d’exclosos es constarà com a exclòs de tots els nivells als quals s’ha fet la inscripció.
 • En el termini d’esmenes les persones que hagin fet més d’una inscripció hauran de triar el nivell del qual es volen examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos figuraran com a admeses del nivell triat i com a excloses de la resta de nivells als quals s’hagin inscrit.
 • No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què s’hagi quedat exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració.

— Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

— Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

— No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que se li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apta, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocada a la prova oral.

— Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració i models de les proves. També hi ha disponibles els criteris de correcció de l’expressió escrita.

— Consultau la informació sobre l'adaptació de les condicions de la prova.

2. PUNTS D’INFORMACIÓ

Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català / Institut d’Estudis Baleàrics

 • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
 • C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3 (Palma)
 • A/e: provescatala@iebalearics.org

Centre de Català de Ciutadella

 • Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.30 h, i dimarts i dijous, de 16 h a 19 h
 • Casa de Cultura. C. de l’Hospital de Santa Magdalena, 1, 2n (Ciutadella)
 • 971 48 42 04

Centre de Català d’Eivissa

 • Horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
 • Accés pel c. de Bes, 9, i pel c. de Joan Xicó, s/n (Eivissa)
 • 682 82 70 44

Centre de Català d’Inca

 • Horari: de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h
 • Casa de Cultura. C. de Dureta, 5 (Inca)
 • 971 50 58 09

Centre de Català de Manacor

 • Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 10 h a 14 h, i dimecres, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h
 • Pg. del Ferrocarril, 79 (Manacor)
 • 627 32 91 91

Centre de Català de Palma

 • Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
 • C. de l'Almudaina, 4, Ca n’Oleo. Palma
 • 971 17 76 04

3. TAXES

 

Taxa ordinària

Bonificació del 50 %

A2, B1 i B2

17,11 €

8,56 €

C1, C2 i LA

24,29 €

12,15 €

4. LLOCS DE LES PROVES

EIVISSA

IES Sa Colomina

C. de Vicent Serra Orvay, 40 (Eivissa)

FORMENTERA

IES Marc Ferrer

Av. del 8 d’Agost, 90 (Sant Francesc)

MENORCA

IES Josep Maria Quadrado

C. de Mallorca, 65 (Ciutadella)

INCA

IES Berenguer d’Anoia

Ctra. Palma-Alcúdia s/n

MANACOR

IES Manacor

Camí de ses Tapereres, 32

PALMA

IES Josep Maria Llompart

C. de Joan Capó, Pedagog, 2

5. INSCRIPCIÓ

Inscripció telemàtica

Per poder fer la inscripció telemàtica és necessari disposar de DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve Permanent. Per fer el tràmit telemàtic d'inscripció, accediu al procediment de la Seu Electrònica de la CAIB [tràmit disponible del 3 al 16 d’abril]

El pagament es fa amb targeta bancària.

Inscripció presencial

Pagament

S’ha de fer el pagament a través del web de l’ATIB.

Organisme: Conselleria de Turisme, Cultura i Esports → Taxa per la matrícula per a les proves de llengua catalana

Hi ha dues opcions:

— Imprimir el model 046 i fer el pagament de forma presencial en una entitat bancària col·laboradora.

— Fer el pagament telemàtic i imprimir el justificant de pagament. El pagament es pot fer per qualsevol d'aquests sistemes:

 • Banca electrònica. Per utilitzar aquest sistema de pagament, cal ser titular d’un compte en l’entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per operar per via telemàtica. Actualment les entitats col·laboradores amb servei de banca electrònica són CaixaBank, Banca March, BBVA i Colonya, Caixa Pollença.
 • Targeta bancària. Aquest sistema permet el pagament telemàtic mitjançant targetes bancàries de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta.
 • Per Bizum.

Documentació que s’ha de presentar

 • La sol·licitud correctament emplenada i signada. S’ha de descarregar des de l’apartat «Documentació relacionada» i s'ha d'imprimir.
 • El justificant de pagament de la taxa.
 • Si escau, la documentació que acrediti alguna de les situacions que donen dret a la bonificació o exempció de la taxa (consultau el document «Bonificacions i exempcions de la taxa»).
 • En el cas de sol·licitar adaptació de les condicions de la prova per discapacitat, l’informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència (Servei de Valoració i Atenció de la Discapacitat i la Dependència) o còpia del document que acrediti que s’ha sol·licitat aquest informe d’adaptació. En aquest darrer cas, el termini per presentar l’informe acaba el dia 30 d’abril de 2024.
 • En el cas de sol·licitar adaptació de les condicions de la prova per trastorn de la lectoescriptura (dislèxia) o per trastorn per dèficit d’atenció (TDA), informe en què es reconegui aquesta condició.

Si la persona interessada ja ha presentat en convocatòries anteriors alguns dels documents requerits i encara no han caducat, aquests no s’han de presentar novament i en la sol·licitud d’inscripció s’ha d’indicar de quins documents es tracta i en quina convocatòria es van presentar.

En el cas que la sol·licitud i la resta de la documentació es presentin en un registre que no sigui del Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català, dins el termini d’inscripció se n’ha d’enviar el justificant de registre i una còpia de tota la documentació a l’adreça electrònica provescatala@iebalearics.org, per tenir constància que s’ha duit a terme el tràmit.

Presentació de la documentació

— A les oficines del Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3), sense cita prèvia.

— A qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es pot consultar:

— Per correu postal. En aquest cas, els documents s’han de presentar dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació

5. CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA

 • Termini d’inscripció: del 3 al 16 d’abril
 • Publicació de llistes provisionals d’admesos i d’exclosos: 3 de maig
 • Termini per a esmenes: del 6 al 10 de maig
 • Publicació de llistes definitives d’admesos i d’exclosos: 21 de maig
 • Publicació de l’assignació del centre i dels torns d’entrada: 23 de maig
 • Proves:

 

Prova escrita

Prova oral

A2

1 de juny (matí)

13 de juny (capvespre)

B1

8 de juny (matí)

15 de juny (matí)

B2

25 de maig (matí)

4 de juny (capvespre)

C1

1 de juny (matí)

11 de juny (capvespre)

C2

25 de maig (matí)

6 de juny (capvespre)

LA

8 de juny (matí)

 • Publicació de resultats provisionals: 15 de juliol
 • Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: 16 i 17 de juliol
 • Publicació dels resultats definitius: 17 de setembre, a partir de les 15 h

 

Enllaços relacionats​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​