avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Informació sobre els certificats oficials de català expedits en altres territoris

Informació sobre els certificats oficials de català expedits en altres territoris

CERTIFICATS OFICIALS DE LLENGUA CATALANA

Què són

Els certificats oficials de llengua catalana s’obtenen mitjançant una prova i acrediten un determinat nivell de coneixement de la llengua. Aquests certificats segueixen els continguts del Marc europeu comú de referència, que ha esdevingut l’estàndard en l’acreditació de coneixements de llengües a la Unió Europea.

Oficialitat dels certificats

Els certificats que expedeixen el Govern d’Andorra (Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior), la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Política Lingüística), el Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística) i la Generalitat Valenciana (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) a partir generalment de la superació d'una prova tenen reconeixement mutu i són el mitjà principal per acreditar un nivell de català davant qualsevol organisme d’aquests quatre territoris.

Podeu consultar les equivalències reconegudes en aquest enllaç.

Nivells de les proves i descripció

Les proves s’estructuren en sis nivells: A1 (el més bàsic), A2, B1, B2, C1 i C2 (el més elevat). Els quatre organismes certifiquen tots els nivells excepte l’A1, que només el certifiquen el Govern d’Andorra i la Generalitat Valenciana

D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, i des del punt de vista de l’usuari de la llengua, els nivells es poden definir així:

A1. Comprèn i utilitza expressions i frases molt senzilles per satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se, formular i respondre preguntes sobre on viu, la gent que coneix i les coses que té o fa habitualment.

A2. Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals (informacions personals, compres, habitatge, ocupació, etc.).

B1. Comprèn les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques i produir un discurs senzill i coherent sobre temes familiars o d’interès personal.

B2. Comprèn les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes personals i de la seva feina. S’expressa amb prou fluïdesa per mantenir una interacció amb parlants nadius.

C1. Comprèn una àmplia gamma de textos llargs i complexos i s’expressa amb fluïdesa i espontaneïtat. Pot utilitzar la llengua per a propòsits socials, acadèmics i professionals amb textos clars, ben estructurats i detallats.

C2. Comprèn sense esforç tot el que llegeix o escolta i pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Destinataris

Els exàmens oficials de tots quatre organismes certificadors estan oberts a tota la població major de 16 anys (a la Comunitat Valenciana i les Illes Balears cal disposar de NIE o DNI, i a Catalunya també s’admet la inscripció amb passaport; en el cas d’Andorra no cal acreditar la residència al país o la nacionalitat).

Informació i contactes

Govern d’Andorra

 

Secretaria de Política Lingüística de Catalunya

 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

 

Institut Ramon Llull

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​