avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

FONS DE TRANSICIÓ JUSTA D'ESPANYA 2021-2027 (convocatòria de Manifestació d'Interès MDI no vinculant per a grans empreses)

FONS DE TRANSICIÓ JUSTA D'ESPANYA 2021-2027 (convocatòria de Manifestació d'Interès MDI no vinculant per a grans empreses)

EL FONS DE TRANSICIÓ JUSTA

El Fons de Transició Justa (FTJ) és un nou instrument en el marc de la política de cohesió per al període 2021-2027 que té per objecte mitigar els efectes negatius de la transició climàtica, donant suport als territoris més perjudicats i als treballadors afectats, i promoure una transició socioeconòmica equilibrada.

D’acord amb l’objectiu específic únic del FTJ, les accions que rebin suport d’aquest han de contribuir directament afer possible que les regions i les persones afrontin les repercussions socials, laborals, econòmiques i mediambientals de la transició cap als objectius de la Unió per 2030 en matèria d’energia i clima i una economia de la Unió climàticament neutra d’aquí a 2050, conformement a l’Acord de París.

D'acord amb el text del Reglament 2021/1056, de 24 de juny de 2021, pel qual s’estableix el Fons de Transició Justa recentment aprovat pel Consell Europeu, el FTJ ha d’abastar tots els Estats membres, però la distribució dels seus recursos financers s’ha de centrar als territoris més perjudicats pel procés de transició climàtica.

Per això, els EEMM han d’identificar aquells territoris amb el nivell 3 de la nomenclatura comuna d’unitats territorials estadístiques (regions del nivell NUTS-3, o província) o parts d’aquests, més afectats per la transició del carbó i cap a una economia climàticament neutra, i incloure’ls en els Plans de Transició Justa, que tenen per objecte identificar aquests territoris en els quals s’ha de concentrar l’ajut del FTJ i descriure les mesures específiques que s’han d’adoptar per abordar les conseqüències socioeconòmiques i mediambientals d’aquesta transició.

El punt de partida per a la selecció d'aquests territoris ha estat l'Annex D de l'Informe País 2020 que va publicar la Comissió Europea en el marc de les orientacions del semestre europeu. En aquest document, la Comissió identifica les següents vuit regions NUTS-3 (províncies) com les més afectades per la transició a la neutralitat climàtica a causa del tancament de mines de carbó i, fonamentalment, pel desmantellament en curs de centrals tèrmiques de carbó:

•    Astúries (CA Astúries)
•    Lleó i Palència (CA Castella i Lleó)
•    La Corunya (CA Galícia)
•    Terol (CA Aragó)
•    Almeria, Cadis i Còrdova (CA Andalusia)


Després d'un procés de negociació amb la Comissió Europea, a aquestes regions s'ha unit:


•    Zona de transició Justa de Alcúdia (formada pels municipis identificats en el Protocol de transició Justa de Alcúdia), que també disposa d'una central termoelèctrica de carbó que veurà reduïda la seva activitat, especialment quan entri en operació el segon cable d'interconnexió entre Mallorca i la Península.

LES GRANS EMPRESES I EL FONS DE TRANSICIÓ JUSTA

El Reglament referit, pel qual s’estableix el Fons de Transició Justa disposa en el seu article 8 relatiu a l’abast del suport que, en zones designades com assistides a l’efecte de l’article 107, apartat 3, lletres a) i c), del TFUE, el FTJ podrà donar suport a inversions productives en empreses diferents de les pimes, a condició que aquestes inversions s’hagin aprovat com a part del pla territorial de transició justa. Referent a això, afegeix que aquestes inversions només seran admissibles si són necessàries per a l’execució del pla territorial de transició justa, quan contribueixin a la transició a una economia de la Unió climàticament neutra d’aquí a 2050 i aconseguir objectius mediambientals connexos, quan el seu suport sigui necessari per a la creació d’ocupació al territori identificat i quan no condueixin a reubicacions, tal com es defineixen en l’article 2, punt 27, del Reglament (UE) 2021/1060.

Per la seva banda, en relació amb els plans territorials de transició justa, l’article 11 al punt 2.h) estableix que, quan vagi a concedir-se un ajut per a inversions productives en empreses que no siguin pimes, el pla de transició justa haurà de contenir una llista indicativa de les operacions i empreses que vagin a rebre ajut, així com una justificació de la necessitat d’aquest ajut a través d’una anàlisi de les carències que demostri que, en absència de la inversió, les pèrdues esperades de llocs de treball superarien el nombre previst de llocs de treball creats.

Referent a això, l’Annex II del Reglament del FTJ, que estructura la informació que han de contenir els plans territorials de transició justa conté, en el seu apartat 2.4, un camp per emplenar en els casos en els quals es doni suport a inversions productives en empreses diferents de les pimes.

En conseqüència, les inversions productives en grans empreses només podran ser cofinançades amb el FTJ si es donen les condicions següents:

  • Són necessàries per a l’execució del Pla de Transició Justa.
  • Contribueixen a la transició d’una economia de la UE climàticament neutra per 2050, i a aconseguir objectius mediambientals connexos.
  • Es demostra que, en absència de la inversió, les pèrdues esperades de llocs de treball superarien el nombre previst de llocs de treball creats (creació d’ocupació neta).


NORMATIVA D'AJUDES D'ESTAT

La normativa europea d’Ajuts d’Estat –articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, d’Exempció per Categories (RGEC)– és de plena aplicació, per la qual cosa han de respectar-se els llindars màxims de quanties (100 milions d’euros) i les intensitats d’ajut autoritzades en el mapa d’ajuts regionals que es trobi en vigor després de l’aprovació del Pla de Transició Justa.

Per a grans empreses aquestes intensitats d’ajut màximes serà del 40 % a les tres províncies andaluses elegibles, 20 % a Terol i 15 % en la resta de territoris elegibles.

Addicionalment, l’article 14 del RGEC disposa que podran concedir-se ajuts destinats a grans empreses en zones a) (Almeria, Cadis i Còrdova) podran donar suport a una inversió inicial, entenent per tal:

a)      La inversió en actius materials i immaterials relacionada amb la creació d’un nou establiment, l’ampliació de la capacitat d’un establiment existent, la diversificació de la producció d’un establiment en productes que no es produïen en el mateix o una transformació fonamental del procés global de producció d’un establiment existent.

b)      L’adquisició d’actius pertanyents a un establiment que ha tancat o que hauria tancat si no hagués estat adquirit i que és comprat per un inversor no vinculat al venedor.

A les zones c) (resta de territoris del PTJ) es poden concedir ajuts a grans empreses en el cas d’inversió inicial en favor d’una nova activitat econòmica, entenent per tal:

a)      La inversió en actius materials i immaterials relacionada amb la creació d’un nou establiment, o la diversificació de l’activitat d’un establiment, sempre que la nova activitat no sigui una activitat idèntica o similar a la realitzada anteriorment en l’establiment.

b)      L’adquisició d’actius pertanyents a un establiment que ha tancat o que hauria tancat si no hagués estat adquirit i que és comprat per un inversor no vinculat al venedor, sempre que la nova activitat que vagi a realitzar-se no sigui idèntica o similar a la realitzada per l’establiment amb anterioritat a l’adquisició.

 

RELACIÓ DE GRANS EMPRESES EN EL PLA DE TRANSICIÓ JUSTA

Correspon als estats membres definir el mètode per identificar les inversions productives en grans empreses. Aquest procés s’ha de dur a terme de manera transparent i dirigir-se a les empreses i a les inversions productives que compleixin els criteris referits.

El procediment triat és una convocatòria de Manifestació d’Interès (MDI) no vinculant, que haurà de ser llançada a cada territori i anirà dirigida a les grans empreses de la zona que estiguin interessades a rebre ajuts del FTJ per engegar projectes d’inversió que compleixin els requisits definits en l’apartat anterior.

El procediment a seguir serà el següent:

  1. Cadascuna de les comunitats autònomes amb territoris elegibles en el Pla de Transició Justa ha de llançar i publicar una Convocatòria de Manifestació d’Interès, no vinculant, dirigida a les grans empreses d’aquests territoris interessades a rebre ajuts del Fons de Transició Justa.
  2. Les grans empreses interessades han d’emplenar el formulari que s’adjunta com a ANNEX I, mitjançant el qual s’aportarà informació sobre la pròpia entitat i el projecte proposat i la seva ubicació en territori elegible.
  3. Les comunitats autònomes, conjuntament amb l’Institut per a la Transició Justa, O.A. han d’estudiar les manifestacions d’interès rebudes, avaluant la seva viabilitat i compatibilitat amb la normativa d’ajuts d’Estat i amb el Reglament del Fons de Transició Justa.
  4. Finalment, s’ha d’incloure en el Pla de Transició Justa el llistat de grans empreses de cada territori elegible susceptibles de rebre suport.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Imatges relacionades​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1 / 1
FTJ icone 02ca

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​