avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Convocatòria d'ajuts 2024 de l'IEB al sector cultural i de foment de la llengua catalana

Convocatòria d'ajuts 2024 de l'IEB al sector cultural i de foment de la llengua catalana

L’IEB té com a objectius estratègics consolidar les nostres illes com un mercat cultural estructurat, fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques, la literatura, la llengua i les arts visuals a través de subvencions. A més, també té encomanades les funcions de foment de la recerca i edició de l’àrea científica i humanística relacionada amb les Illes Balears, i el foment de l’ús social i ensenyament de la llengua catalana. En compliment d’aquests objectius, l’IEB convoca una sèrie d’ajuts per a tot el sector cultural i per a projectes de foment de l’ús del català i mitjans en llengua catalana, que són els següents:

1. Projecció exterior de la música

· Objecte: contribuir a les activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional, amb la finalitat de fomentar l’intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l’exterior.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 15 de setembre.

· Pressupost: 340.000,00 €.

· Línies:

― Mobilitat: suport a la mobilitat dels artistes, mànagers i representants, editors fonogràfics i altres professionals de l’àmbit de la música.

― Projectes de projecció exterior: suport a projectes de promoció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors.

· Destinataris: les persones físiques i jurídiques que es desplacen o el seu representant, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l’objecte de la subvenció sigui promocionar la música de les Illes Balears o els seus artistes i la seva obra. Entre els beneficiaris també s’hi inclouen les comunitats de béns. També en són beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683574/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/musica/

2. Projecció exterior de les arts escèniques

· Objecte: contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional, amb la finalitat de fomentar l’intercanvi i la relació cultural entre les illes i entre les Illes Balears i l’exterior.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 15 de setembre.

· Pressupost: 340.000,00 €.

· Línies i destinataris:

— Mobilitat: persones físiques (creadors, productors, distribuïdors o agents culturals), associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques sense ànim de lucre en l’àmbit de les arts escèniques, consells insulars, entitats locals i ens del sector públic.

— Projecció exterior: professionals autònoms i empreses de l’àmbit de les arts escèniques, independentment de la seva residència fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683571/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web:  http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/arts-esceniques/

3. Projecció exterior de les arts visuals

· Objecte: fomentar la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d’activitats de promoció de caràcter professional.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 15 de setembre.

· Pressupost: 250.000,00 €.

· Línies:

— Mobilitat: suport a la mobilitat d’artistes i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balear)

— Projectes de projecció exterior: suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears.

· Destinataris: les persones físiques i jurídiques de l’àmbit de les arts visuals que produeixin i organitzin projectes d’exposició i activitats artístiques de caràcter professional en el sector de les arts visuals.

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683575/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/arts-visuals/

4. Projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració

· Objecte: donar suport a la projecció exterior de l’edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 15 de setembre.

· Pressupost: 240.000,00 €.

· Línies:

—Mobilitat: suport a la mobilitat d’autors, responsables d’editorials, investigadors i agents culturals vinculats a l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència.

— Edició: suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre, independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format.

— Promoció: suport a la producció de material gràfic i audiovisual associat a la promoció d’autors balears, organització de presentació d’una obra o un autor de les Illes Balears, així com taules rodones, seminaris i recitals poètics, fora de l’illa de residència o en format digital i participació dels professionals de les Illes Balears en fires i festivals dins l’àmbit.

· Destinataris: persones jurídiques o físiques que estiguin donades d’alta en el cens tributari i/o l’impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial o bé que tenguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional relacionades amb el sector editorial: autors, responsables d’editorials, investigadors i agents culturals de les Illes Balears. També poden demanar subvenció organitzadors de festivals literaris que hi convidin autors balears.

·Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683567/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/literatura-comic-i-illustracio/

5. Fires i festivals

· Objecte: contribuir a l’organització i la producció de fires, festivals i jornades de formació en l’àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, sempre que fomentin la promoció exterior dels autors, els creadors i els artistes de les nostres illes i es facin a territori balear.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 31 de març.

· Pressupost: 1.150.000,00 €.

· Línies: música, audiovisual, arts escèniques, projectes multidisciplinaris, arts visuals, literatura, còmic i il·lustració, jornades i trobades de cultura i/o ciència i premis i concursos de l’àmbit de la cultura.

· Destinataris: empreses, autònoms, associacions i entitats sense ànim de lucre dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música i les arts visuals, digitals i interactives.

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683569/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/org-esdeveniments/

6. Jornades d’estudis locals de les Illes Balears

· Objecte: contribuir a la realització de jornades d’estudis locals de les Illes Balears, com també a la publicació de les seves actes

. · Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 15 de setembre.

· Pressupost: 25.000,00 €.

· Línies:

— Organització i producció de jornades d’estudis locals en l’àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

— Edició de les actes de les jornades d’estudis locals en l’àmbit de les ciències socials a qualsevol municipi de les Illes Balears.

— Suport a la digitalització de les actes, passades o presents, de les jornades d’estudis locals en l’àmbit de les ciències socials realitzades a qualsevol municipi de les Illes Balears.

· Destinataris: associació d’estudis locals de les Illes Balears legalment establerta i els ajuntaments de les Illes Balears que organitzin aquest tipus d’esdeveniments.

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683572/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/jornades-destudis-locals/

7. Creació

· Objecte: d’acord amb els fins estatutaris de l’IEB, per tal de promoure la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, es fomenten els processos específics de creació adreçats a la realització d’obres, processos i projecció exterior relacionats amb les arts visuals, composicions musicals, texts literaris, guions per a produccions audiovisuals, texts teatrals, espectacles de circ i coreografies d’artistes de les Illes Balears.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 30 d’abril.

· Pressupost: 490.000,00 €.

· Línies: literatura, còmic i il·lustració, arts visuals i audiovisuals.

· Destinataris: persones físiques, jurídiques o comunitats de béns que siguin naturals de les Illes Balears o desenvolupin la seva activitat professional en els sectors esmentats.

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683577/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web:http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/creacio/

8. Investigació en humanitats i cultura de les Illes Balears

· Objecte: estimular la recerca en l’àmbit de les humanitats i la cultura de les Illes Balears.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 30 d’abril.

· Pressupost: 200.000,00 €.

· Destinataris: persones físiques, col·lectius d’investigadors, estudiosos o creadors constituïts com a persona jurídica o comunitat de béns donades d’alta a l’activitat econòmica en epígrafs vinculats a la investigació i a l’activitat professional en l’àmbit de la cultura.

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683573/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/investigacio/

9. Edició de recerca i divulgació de les Illes Balears

· Objecte: contribuir al foment i divulgació de projectes de caràcter professional en l'àmbit de l'edició de llibres d'investigació en l'àmbit de les humanitats, la cultura i el pensament. 

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 31 de maig.

· Pressupost: 100.000,00 €. 

· Destinataris: persones físiques o jurídiques que estiguin donades d’alta en el cens tributari i/o l’impost d’activitats empresarials en epígrafs vinculats al sector editorial o bé que tenguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector editorial.

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683568/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/edicio-recerca-divulgacio/

10. Centres de creació

· Objecte: contribuir al foment dels centres de residència i creació artística en l’àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic, la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, sempre que fomentin la promoció exterior dels autors, els creadors i els artistes de les nostres illes i es facin a territori balear.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març al 31 de març.

· Pressupost: 200.000,00 €.

· Destinataris: empreses o entitats que es dediquin professionalment a la gestió d’un espai que fomenti la creació, formació d’artistes, investigació o producció artística dins els àmbits de les arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals, literatura i projectes multidisciplinaris.

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683570/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/centres-de-creacio/

11. Foment de l’ús del català

· Objecte: promoure activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població general.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març fins a vint dies hàbils.

· Pressupost: 325.000,00 €.

· Destinataris: entitats locals de les Illes Balears i ens públics que en depenen; entitats sense finalitat de lucre, i empreses i autònoms (en aquest cas, per a una determinada línia dins la convocatòria).

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683576/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/foment-de-lus-del-catala/

12. Mitjans de comunicació en català

· Objecte: contribuir a consolidar l’espai de comunicació que representen els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals en català en el territori de les Illes Balears.

· Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 de març fins a vint dies hàbils.

· Pressupost: 720.000,00 €.

· Destinataris: persones físiques, jurídiques i entitats sense finalitat de lucre, totes elles amb domicili a les Illes Balears; entitats locals de les Illes Balears i ens públics que en depenen (per a línies específiques detallades a la convocatòria).

· Enllaç publicació de la convocatòria al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/683566/resolucio-del-president-de-l-institut-d-estudis-ba

· Enllaç publicació de la convocatòria a la web: http://www.iebalearics.org/ca/subvencions/mitjans-de-comunicacio-en-catala/

A més, us informam que, a partir del dia 4 de març, hi haurà disponible un servei d’assessorament i suport per a la presentació de projectes a través de l’adreça electrònica suportsubvencions@iebalearics.org.

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​