avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Adaptació dels subjectes acollits a la modalitat d'autoconsum existents que hagin registrat la instal·lació davant la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic abans de l'entrada en vigor del Reial decret 244/2019

Adaptació dels subjectes acollits a la modalitat d'autoconsum existents que hagin registrat la instal·lació davant la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic abans de l'entrada en vigor del Reial decret 244/2019

1. Comunicació de la modalitat d'autoconsum

En el termini de sis mesos des de l'aprovació del Reial decret 244/2019, els consumidors han de comunicar a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic la modalitat d'autoconsum a la qual s'acullen i la informació necessària als efectes d'inscripció en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica; a aquest efecte han de presentar la documentació següent:

 a)   Per a instal·lacions amb dispositiu antiabocament a xarxa:

 • Comunicació de modalitat, canvi o modificacions del registre.
 • Documentació del fabricant del dispositiu antiabocament.
 • Certificat d’inspecció periòdica emès per un organisme de control autoritzat, en el cas que sigui necessari, d’acord amb l’establert en l’article 4.2 de la ITC-BT-05.
 • Còpia del DNI/NIFdel titular.
 • Còpia de la darrera factura elèctrica.

 

b)  Per a instal·lacions en les quals es fa una modificació d'aquesta:

 • Comunicació de modalitat, canvi o modificacions del registre.
 • Certificat de la instal·lació amb plànols i esquemes de l’adaptació de la instal·lació.
 • Certificat d’inspecció periòdica emès per un organisme de control autoritzat, en el cas que sigui necessari, d’acord amb l’establert en l’article 4.2 de la ITC-BT-05
 • Projecte i certificat de direcció d’obra (en cas de modificació d’importància i que sigui necessari el projecte tècnic conforme al REBT).
 • Certificat d’un organisme de control autoritzat (en cas de modificació d’importància i que sigui objecte d’inspecció inicial conforme al REBT).
 • Còpia del DNI/NIF del titular.
 • Còpia de la darrera factura elèctrica.

Nota: no es considera modificació d’importància la desinstal·lació de l’equip de mesura que registri l’energia neta generada.

c)  Per a instal·lacions en les quals no es fa una modificació d'aquesta:

 • Comunicació de modalitat, canvi o modificacions del registre.
 • Certificat d’inspecció periòdica emès per un organisme de control autoritzat, en el cas que sigui necessari, d’acord amb l’establert en l’article 4.2 de la ITC-BT-05.
 • Còpia del DNI/NIF del titular.
 • Còpia de la darrera factura elèctrica.

 

2. Canvi de la modalitat d'autoconsum

El temps d'estada en el mode d'autoconsum seleccionat ha de ser com a mínim d'un any des de la data d'alta o modificació del contracte o contractes d'accés,duit a terme segons el que estableixen els paràgrafs anteriors, automàticament ampliables.

No obstant això, de manera excepcional, durant el període d'un any des de l'aprovació del Reial decret 244/2019, als subjectes que es troben acollits en alguna de les modalitats d'autoconsum no els serà d’aplicació la limitació indicada en el paràgraf anterior, en el primer canvi de modalitat d’autoconsum que facin des de l’aplicació del previst en l’apartat primer de la disposició transitòria primera del Reial decret 244/2019 a qualsevol altra modalitat de les regulades en l’article 4 del Reial decret esmentat.

La documentació que s'ha de presentar per al canvi de modalitat és la indicada en l’apartat 4.2 del document aclaridor de 7 de juny de 2019. No obstant això, si el canvi de modalitat suposa passar de no ser necessari obtenir el permís d’accés i connexió a necessitar-lo, a més a més de la documentació indicada en l’apartat 4.2 anterior, s’haurà d’adjuntar l’informe de la companyia distribuïdora sobre la connexió i les seves condicions i el certificat de verificació que figura en l’annex 3 del document aclaridor de 7 de juny de 2019.

3. Tramitació

La comunicació s’ha de presentar de forma telemàtica a través de l’enllaç <comunicació de modalitat d'autoconsum>, que correspon al tràmit de presentació de documentació complementària del tràmit 034. Tot això sense perjudici de l’establert a l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NOTA IMPORTANT: amb caràcter previ a la tramitació  davant la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, s'ha de sol·licitar a l'empresa distribuïdora el codi CAU a una de les adreces electròniques, segons correspongui, següents:

atr-generadores.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comunicació de modalitat, canvi o modificacions en el registre administratiu d'instal·lacions d'autoconsum

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​