Les Illes Balears són un territori insular europeu dins la Mediterrània que no pot deixar de fer-se present i defensar els seus interessos específics en el marc de la Unió Europea. En aquest marc, dia a dia, es prenen decisions que incideixen en l'àmbit competencial que li atribueixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i que afecten, directament o indirectament, les actuacions que duu a terme la seva Administració.

Per això, les Illes Balears, a més de participar en els mitjans arbitrats per l'Administració General de l'Estat, mantenen contactes directes amb les institucions comunitàries i participen en l'únic òrgan comunitari de composició regional, com és el Comitè de les Regions.

La nostra comunitat autònoma també participa en diversos organismes que defensen els interessos de les regions i que constitueixen eines de participació en la construcció europea molt valuoses per a les nostres Illes, com són la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d'Europa (CRPM) i l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

En aquest context, Acció Exterior de les Illes Balears, des de la Direcció General de Relacions Exteriors de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, coordina la participació del Govern de les Illes Balears als organismes i associacions de caràcter internacional dels quals forma part i representa les Illes davant el món.

Funcions

La Direcció General de Relacions Exteriors s'encarrega de les següents àrees d'actuació:

  • La coordinació de les actuacions del Govern relacionades amb els assumptes europeus.
  • La participació en els òrgans i institucions públics que permeten una representació directa o indirecta de la nostra regió dins la UE.
  • La col·laboració amb altres regions amb interessos compartits i participació en grups regionals que defensen els interessos de les Illes Balears a la Unió Europea.
  • Relacions institucionals amb representants diplomàtics i coordinació de l'acció del Govern en matèria de relacions exteriors
     

Objectius

  • Reforçar la presència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'exterior.
  • Promoure els interessos de les Illes Balears en el territori de l'Estat i a la resta del món, especialment en els estats i territoris amb els quals es mantenen vincles i llaços especials per raons històriques, culturals, lingüístiques, econòmiques o de naturalesa anàloga.
  • Impulsar l'acostament i la cohesió de les Illes Balears amb la seva realitat europea i mediterrània, defensant la seva idiosincràsia i interessos davant les institucions de la Unió Europea, difonent els valors europeus davant la societat balear i fomentant les relacions amb altres territoris de la conca mediterrània.