Torna

Sanitat Vegetal

DSCN1539.JPG

 

Una correcta aplicació de productes fitosanitaris requereix una distribució homogènia del producte, i que estigui d'acord amb les dosis autoritzades i recomanades, amb l'objecte d'evitar efectes nocius o perjudicials per a la salut humana i el medi ambient.


Una deficient regulació dels equips o màquines d'aplicació pot donar lloc a distribucions anòmales i la presència de desperfectes, avaries o desajusts que poden originar fugues o vessaments de producte en llocs inadequats.


La Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un ús sostenible dels plaguicides, estableix determinats requisits de compliment obligat en aquesta matèria. Mitjançant el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris, es transposen al nostre ordenament jurídic l'article 8 i l'annex II de l'esmentada Directiva, que estableix que per prevenir aquests riscs és necessari, entre altres requeriments, utilitzar equips d'aplicació de productes fitosanitaris que funcionin correctament, garantint l'exactitud en la distribució i dosificació del producte, així com la no-existència de fugues en l'ompliment, la buidada i el manteniment.

 

Com es sol·licita la inspecció?

Abans de sol·licitar la inspecció de la màquina de tractaments, aquesta ha d'estar inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA). El tràmit el poden seguir fent click aquí.

Per demanar la inspecció s'ha d'omplir un full de sol·licitud i lliurar-lo a la Direcció General de Medi Rural i Marí, als consells insulars o a qualssevol de les delegacions comarcals del FOGAIBA. Aquest full el pot descarregar aquí:  sol_licitud_ITEAF.pdfsol·licitud d'ITEAF

Taxes-Pagament: 

A partir del 3 d’abril  de 2018, les taxes de la Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF), es realitzaran a través de la pàgina web de l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS.

I, quina taxa em convé més?

Pagament de taxa sense visita a l’explotació: per realitzar la inspecció el sol·licitant desplaça l’equip d’aplicació de fitosanitaris, enganxat al tractor, a la seu de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (C/ Eusebi Estada, 145; Sa Granja)

Amb visita a l’explotació: l’equip d’inspecció es trasllada, tant en la primera com en la segona inspecció (si s’escau), a l’explotació del sol·licitant per realitzar-hi la inspecció.

 

OBSERVACIONS:

- Amb el pagament de la taxa es té dret a una segons inspecció de la mateixa màquina, en el cas de no haver resultat favorable la primera inspecció.

- Si s’inspeccionen dues màquines en una mateixa explotació, es realitzarà el pagament amb visita a l’explotació d’una màquina i l’altre amb un pagament sense visita.

Si s’inspeccionen tres o més màquines a en la mateixa explotació, es realitzarà el pagament de taxes sense visita a l’explotació. Les segones inspeccions d’aquestes màquines s’han de coordinar per fer-se al mateix moment.

 Pagament de taxes:

 

Instruccions per presentar els equips d'aplicació de fitosanitaris a la inspecció:

• No s'admetran màquines de tractaments que presentin fuites de líquid o d'oli en els circuits, ni les que no duguin elements de protecció a la presa de força, la transmissió i els elements mòbils.

• Abans de la inspecció, s'ha de netejar la màquina de tractaments per fora, a fi d'eliminar els residus de productes, i per dins, especialment les parts que durant l'aplicació estan en contacte directe amb els productes fitosanitaris, desmuntar els filtres i rentar les malles que contenen, el tap de buidatge i desmuntar tots els broquets i fer funcionar la màquina sense els broquets per tal de rentar el circuit.

• Els defectes o les disfuncions que es detectin abans de la inspecció s'han de reparar prèviament. 

• Els broquets no han d'estar obstruïts ni desgastats.

• S'ha de comprovar l'estat de les malles dels filtres.

• El dipòsit ha de tenir 400 litres d'aigua si es tracta d'atomitzadors o polvoritzadors, si tenen més de 20 broquets 600 litres, o bé 100 litres si es tracta de dipòsits amb mànegues i pistoles. 

• La màquina ha d'estar accionada preferiblement pel tractor amb el qual treballa habitualment.

• L'operador habitual de la màquina de tractament ha de ser present durant la inspecció.

 

A qui va dirigit aquest servei?


• Polvoritzadors hidràulics (barres, pistoles, etc.)
• Polvoritzadors hidropneumàtics (turboatomitzadors)
• Polvoritzadors centrífugs
• Empolsadores
• Equips instal·lats en hivernacles o altres locals tancats

Equips de inspecció prioritària:

1. ATRIA, ADV i associacions similars
2. Empreses de treballs agraris
3. Cooperatives agràries i altres agrupacions d'agricultors

 

Com se certifica la inspecció?

 

Com a resultat de la revisió, la persona usuària del servei rep un informe tècnic detallat de l'estat en què es trobava l'equip en el moment de l'assaig i, si és necessari, una sèrie de recomanacions que contribuiran a millorar-ne les prestacions. Si la inspecció ha estat favorable, se li lliurarà un informe tècnic i un adhesiu identificador del servei d'inspecció, amb la indicació del termini de validesa.

 

Què s'inspecciona?


Les proves depenen del tipus de màquina, però bàsicament es fan verificacions dels següents punts: calibratge del manòmetre i fiabilitat; regulador; pèrdua de pressió entre el regulador i els broquets; cabal dels broquets i uniformitat de distribució; funcionament de la bomba i de l'agitador; estat dels filtres, de les vàlvules i de les conduccions, i buidatge; accionament i elements de protecció del ventilador; estat general, manteniment i conservació de l'equip, i estat de les mesures de seguretat a les transmissions.

 

quemaq.jpg

 

Normativa
Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris. 
DIRECTIVA 2009-128-CE Us sostenible.
• Real Decreto 1013-2009, de 19 de junio, sobre caracterizacion y registro de la maquinaria agricola.
Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE 223 de 15-09-2012).