Quina es la legislació que regula la formació d'usuaris profesionals de productes fitosanitaris?


Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual es regula laformació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l'obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a la comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Quines persones han de fer la formació per usuaris professionals de productes fitosanitaris? I quin és el nivell de capacitació que necessiten?

 

a) Bàsic: per al personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris, incloent els no agrícoles, i els agricultors que els realitzen a la pròpia explotació sense emprar personal auxiliar i utilitzant productes fitosanitaris que no siguin ni generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També s'han d'expedir per al personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.

 

b) Qualificat: per als usuaris professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles, i per als agricultors que realitzin tractaments emprant personal auxiliar. També, el personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d'ús professional, capacitant per proporcionar la informació adequada sobre el seu ús, els seus riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscos. El nivell qualificat no atorga capacitació per realitzar tractaments que requereixin els nivells de fumigador o de pilot aplicador, especificats en les lletres c) i d).

c) Fumigador: per a aplicadors que realitzin tractaments amb productes fitosanitaris que siguin gasos classificats com a tòxics, molt tòxics, o mortals, o que generin gasos d'aquesta naturalesa. Per obtenir el carnet de fumigador serà condició necessària haver adquirit prèviament la capacitació corresponent als nivells bàsic o qualificat, segons el que especifica les lletres a) i b).

 

d) Pilot aplicador: per al personal que realitzi tractaments fitosanitaris des o mitjançant aeronaus, sense perjudici del compliment de la normativa específica que regula la concessió de llicències en l'àmbit de la navegació aèria.

 

Com s'acredita la capacitació?

 

La capacitació requerida s'acredita mitjançant la realització d'un curs de formació específic, d'acord amb el nivell requerit. En alguns casos molt específics, si es disposa de formació professional o grau universitari relacionat amb la matèria es pot convalidar la capacitació.

La durada dels cursos ha de ser com a mínim de 25 hores pel nivell bàsic, 60 hores pel nivell qualificat, 25 hores pel nivell fumigador i 90 hores pel nivell de pilot aplicador.

 

Quina vigència té el carnet?


Té una vigència de 10 anys.

 

Què passa si m'ha caducat el meu carnet?


S'estableix una nova tipologia de formació, la complementària, és a dir, per a tots els usuaris professionals de productes fitosanitaris als quals els caduqui el seu nivell de qualificació, podran passar per una formació complementària (amb inferior número d'hores que la inicial) per actualitzar la seva formació i poder renovar així per 10 anys més.

 

Dins dels cursos deformació complementària hi ha cinc tipologies:

 

a) Bàsic: Constarà de 7h, amb 2 h de caràcter pràctic.
b) Qualificat: Constarà de 12h, amb 3h de caràcter pràctic.
c) Fumigador: Constarà de 7h, amb 2 h de caràcter pràctic.
d) Pilot aplicador: Constarà de 30h, amb 5h de caràcter pràctic.
e) Curs Pont de bàsic a qualificat: Constarà de 35h, amb 3h de caràcter pràctic.

 

 

Què he de fer si he perdut el carnet?


Si he perdut el carnet o he sofert un robatori, s'ha de solicitar un duplicat del carnet d'acord amb el model normalitzat.

 

On és vàlid el carnet d'aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris?

El carnet emès per qualsevol comunitat autònoma és vàlid per tot el territori espanyol, per tant, si es canvia de residència no cal demanar un nou carnet.