Finalitats de les ADV

Les finalitats de les ADV, dins l'àmbit definit per les parcel·les i els cultius sobre els quals es presta assessorament, són les següents:

1. Finalitats relacionades amb l'activitat pròpia de l'ADV

a) Intensificar i racionalitzar la lluita col·lectiva contra les plagues dels vegetals i dels productes vegetals.

b) Prevenir les plagues dels vegetals i dels productes vegetals, i lluitar contra aquestes plagues, col·lectivament.

c) Fomentar la utilització racional dels mitjans de defensa fitosanitària.

2. Finalitats de col·laboració, cooperació i coordinació amb les administracions públiques

a) Col·laborar amb la Direcció General de Medi Rural i Marí o amb l'òrgan competent del consell insular corresponent en l'exercici d'activitats relacionades amb la defensa fitosanitària.

b) Adoptar, en l'àmbit d'actuació propi, les mesures fitosanitàries preventives i de control i les mesures de caràcter profilàctic que es preveuen en les resolucions de la declaració oficial d'un focus de plaga o la declaració oficial de l'existència d'una plaga, en les ordres que qualifiquin d'utilitat pública una plaga, en els plans de vigilància fitosanitària, en els programes de control i de lluita integrada, i en els projectes d'actuació de sanitat vegetal.

c) Participar en les actuacions prioritàries per a la Direcció General de Medi Rural i Marí o per a l'òrgan competent del consell insular corresponent referents a campanyes de prevenció i lluita contra plagues de quarantena.

d) Notificar, amb caràcter d'urgència, a la Direcció General de Medi Rural i Marí o a l'òrgan competent del consell insular corresponent qualsevol aparició atípica de plagues dels vegetals o dels productes vegetals o de qualsevol plaga que figuri en els annexos del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i la difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, com també per a l'exportació i el trànsit cap a països tercers.

e) Col·laborar amb la Direcció General de Medi Rural i Marí o amb l'òrgan competent del consell insular corresponent en l'execució de les campanyes fitosanitàries contra les plagues declarades oficialment que afectin les parcel·les inscrites a l'ADV.