Introducció

Es defineixen com a SANDACH (subproductes animals no destinats a consum humà) els cossos sencers o parts d’animals, productes d’origen animal o altres productes a partir d’animals que no estan destinats per al consum humà, inclosos els oòcits, els embrions o l’esperma que no es destinen a la reproducció.

La seva gestió correcta des del moment que es generen fins a l’ús final, valorització o destrucció, està regulada per garantir que no es generin riscs per a la salut humana, la sanitat animal o el medi ambient i, especialment, per garantir la seguretat de la cadena alimentària humana i animal. Com a exemple de la importància d’aquesta gestió, cal esmentar que les crisis de l’encefalopatia espongiforme bovina i de les dioxines dels pinsos troben l’origen en un ús no segur de SANDACH per a alimentació animal.

En l’àmbit europeu, els SANDACH es troben regulats pel Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i el Reglament (UE) 142/2011 de la Comissió. Aquests reglaments classifiquen els subproductes en tres categories depenent del risc, establint-ne requisits de gestió, ús i eliminació segons la categoria.

En l’àmbit nacional, el Reial decret 1528/2012 va establir les condicions d’aplicació de la normativa comunitària sobre SANDACH a Espanya. Entre altres mesures, aquest Reial decret defineix la distribució de competències entre els diferents departaments de l’Administració general de l’Estat i les comunitats autònomes amb relació als SANDACH.

El Servei de Ramaderia de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural té, entre les seves funcions, el control de la traçabilitat dels SANDACH.

El Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient va elaborar una guia per aclarir alguns aspectes del nou marc legal que es va aprovar mitjançant el Reglament (CE) 1069/2009. Podeu accedir-hi clicant aquí.