Torna

Salut sexual

Diversitat sexual i de gènere

Diversitat sexual

Data de publicació: febrer 2018

Els nostres caràcters sexuals es desenvolupen des d’abans del naixement en un procés continu que es denomina procés de sexuació. En aquest procés, també construïm la forma d’expressar la nostra sexualitat. Cada persona és, se sent i es manifesta en tots els aspectes de la seva vida de forma única i irrepetible. Per això es diu que hi ha tantes sexualitats com persones.

El sistema sexe–gènere

El sexe el conformen les característiques biològiques del nostre cos (fisiològiques, anatòmiques, cromosòmiques i hormonals). El sexe es determina segons com són els genitals externs d’una persona per poder-li assignar en el moment que neix la categoria de dona o d’home (dimorfisme sexual).

No obstant això, hi ha persones que neixen amb uns genitals externs que presenten una forma ambigua, per la qual cosa no encaixen en la classificació estàndard (dona/home). En aquests casos és quan es parla d’intersexualitat.


El gènere és una construcció social i cultural binària (masculí i femení). Es defineix com l’assignació de rols i comportaments que cada societat i cultura atribueix a cada sexe. Inclou la forma de vestir, de relacionar-se, d’assumir responsabilitats socials, familiars i professionals.

Encara persisteix la creença errònia que els homes han de tenir expressions i comportaments “masculins” i les dones “femenins”, però no hi ha cap evidència que ens indiqui que això hagi de ser així.
 

No hi ha una sola manera de ser dona ni una sola manera de ser home

    

L’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere

L’orientació sexual té a veure amb les persones cap a les quals orientam el nostre desig (afectiu–sexual). Segons cap a qui ens sentim atretes, les persones ens podem identificar com:

  • Heterosexuals: persones que senten atracció cap a persones del sexe/gènere contrari al seu.
  • Homosexuals: persones que senten atracció cap a persones del mateix sexe (gais en el cas dels homes i lesbianes en el de les dones).
  • Bisexuals: persones que senten atracció cap a dones i cap a homes.
  • Pansexuals: persones que senten atracció cap a altres persones més enllà del sexe o gènere.
  • Asexuals: persones que no senten atracció sexual cap a altres persones, encara que sí poden sentir una vinculació afectiva.
  • Altres...


La identitat sexual (o de gènere) és el sentiment íntim de ser home, dona, les dues coses o cap d'elles. Segons la nostra identitat, les persones ens podem definir com:

Hi ha múltiples maneres d’identificar-se que van més enllà de les dues identitats rígides dona–home lligades a dos sexes biològicament diferenciats

  

Alguns autors utilitzen el terme Trans* i fan servir l’asterisc com una forma de visualitzar la diversitat d’identitats (transsexual, transgènere, altres...).

  

Modificar, o no, el cos a través de la cirurgia o un tractament hormonal és una decisió personal

   
L’expressió de gènere és la manera que tenim de mostrar-nos al món i inclou la forma de xerrar, la forma de vestir, els nostres gests, com ens movem, com ocupam l’espai, quins són els nostres gusts, etc.

  

Independentment de l’orientació sexual i de la identitat sexual, cada persona té la seva pròpia expressió de gènere

  

L’article 4 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI fòbia, a les definicions, estableix:

El terme LGTBI s’ha d’entendre de manera inclusiva i extensiva per referir-se a les persones lesbianes, gais, trans* (transsexuals i transgèneres), bisexuals i intersexuals, així com a la resta de persones que no s’identifiquen exactament amb aquests termes, però que pateixen discriminació i violència per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. En aquest sentit, s’hi han de sentir representades també altres realitats de la diversitat sexual i de gènere que estan fora de l’heteronormativisme, definides i expressades amb termes com: queer, travestí, asexuals, pansexuals, etc.

La societat i la diversitat sexual i de gènere

En la nostra societat s’han produït avenços importants pel que fa a l’acceptació de la diversitat sexual i de gènere; fins i tot s’han publicat lleis autonòmiques que reconeixen drets per al col•lectiu de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals. Això facilita que cada vegada més les persones puguin expressar-se lliurement en relació amb la seva afectivitat i la seva sexualitat, així com autodeterminar el seu gènere sense l’obligació de tenir cap diagnòstic ni cap tractament mèdic, i sense haver de modificar el seu cos.  

Tot i així, l’LGTBI fòbia social (lesbofòbia, homofòbia, transfòbia i bifòbia) encara no està erradicada, ja que continua havent-hi persones, de qualsevol edat, que han patit, pateixen o estan en risc de patir insults, burles o agressions per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.  
El Llibre blanc europeu contra l’homofòbia conté informació sobre la implementació de polítiques encaminades a combatre la discriminació del col•lectiu LGTBI en l’àmbit de les administracions locals.

A la nostra comunitat autònoma, la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI fòbia, sorgeix arran de la vulneració de drets que hi havia i continua havent-hi per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere a les Illes Balears.

La guia “Diversitat per Dret” elaborada per Ben Amics, Associació LGTBI de les Illes Balears, amb el suport de la Conselleria de Presidència, pot facilitar el coneixement dels drets que atorga la Llei 8/2016 a les persones LGTBI i a la resta de la ciutadania, així com servir d’eina per a les persones professionals dels àmbits i sectors que poden tenir una incidència més gran en el tracte directe amb persones en situacions de vulnerabilitat i/o discriminació (laboral, educació, salut, serveis socials, justícia i cossos de seguretat, esport i lleure, i comunicació).

A la nostra comunitat autònoma disposam dels protocols, guies i recursos següents:


Podeu trobar més informació en els enllaços següents:

Illes Balears

Nacionals


Internacionals

  • Asociación Internacional de Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex http://ilga.org/es