APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER DONAR-SE D'ALTA AL SERVEI DE RETRIBUCIONS

 

Nota:

EXCLUSIVAMENT per al personal funcionari de carrera procedent d'altres destinacions i que ingressin a la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant els processos de:

- CONCURS GENERAL DE TRASLLATS

- COMISSIONS DE SERVEIS

- SERVEIS ESPECIALS

Hauran de lliurar, degudament emplenats, signats i mitjançant el tràmit telemàtic, els corresponents documents:

1) Dades personals
2) Dades bancàries
3) Retenció en concepte d'IRPF
4) Model 145

- Lliurament de documentació per al servei de Retribucions <Accés al tràmit>