Torna

Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears

Informació relativa als distribuïdors d’assegurances i reassegurances de les Illes Balears i al RADAR-IB

En aquesta pàgina trobareu informació en relació amb el Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears (RADAR-IB). Correspon a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni la gestió d’aquest Registre d’inscripció obligatòria prèvia a l’inici d’activitat de distribució d’assegurances i reassegurances.

També trobareu informació sobre les obligacions d’informació estadística i comptable que han de presentar anualment els mediadors d’assegurances, així com informació sobre els cursos de formació que realitza el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de les Illes Balears que seran objecte d'autorització per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’activitat de distribució d’assegurances i reassegurances actualment està regulada en el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals. En concret:

  • En el Llibre Segon de Mesures per a l’adaptació́ del dret espanyol a la normativa de la Unió́ Europea en matèria d’assegurances privades i plans i fons de pensions; i dins aquest:
    • En el Títol I de Transposició́ de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de gener de 2016, sobre la distribució́ d’assegurances.

Aquí podeu trobar el text del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, i la resta de normativa d’aplicació.


Registre Administratiu de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears (RADAR-IB)

RADAR-IB

Declaració d’informació estadístic-comptable (DEC)