Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

17/04/1999

Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries

TERRITORI I URBANISME

BOCAIB núm. 48, de 17 d'abril de 1999

Afectada per: 

Llei 9/1999, del 6 d'octubre, de mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme a les Illes Balears BOCAIB núm. 128, de 12 d'octubre de 1999

Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 156 Ext., de 31 de desembre de 2001

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 156, de 28 de desembre de 2002

Llei 8/2003, de 25 de novembre, de mesures urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears BOIB núm. 168, de 4 de desembre de 2003

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext., de 29 de desembre de 2003

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186, de 30 de desembre de 2004

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) BOIB núm. 85, de 4 de juny de 2005

Llei 10/2005, de dia 14 de juny ,de ports de les Illes Balears BOIB núm. 100, de 2 de juliol de 2005

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196, de 29 de desembre de 2007

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears BOIB núm. 68, de 17 de maig de 2008

STC núm. 46/2007, d'1 de març

Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl BOIB núm. 43, de 29 de març de 2014

Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears BOIB núm. 88, de 28 de juny de 2014

Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2014 

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 BOIB núm. 178, de 30 de desembre de 2014

Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística BOIB núm. 6 Ext., de 13 de gener de 2016

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext., de 29 de desembre de 2017

Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018

Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears BOIB núm. 18, de 19 de febrer de 2019

Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2019

Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica BOIB núm. 27, de 2 de març de 2019

Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge BOIB núm. 28, de 5 de març de 2020

Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022

Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document