Per presentar les reclamacions relatives als mèrits corresponents a les activitats de formació permanent del professorat interí 24_25 s’han de seguir les següents indicacions:

  1. Abans de formular cap reclamació, s’ha de revisar la normativa que regula la formació permanent del professorat.
  2. Només es poden fer reclamacions relatives a les activitats formatives de les quals s’ha presentat documentació durant el termini establert i mitjançant el tràmit telemàtic segons la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació d’activitats formatives arran de la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2024-2025.
  3. Les reclamacions relatives als mèrits corresponents a les activitats de formació permanent del professorat s'ha de fer a través del tràmit telemàtic creat a tal efecte.
  4. A l’apartat de SOL·LICIT del tràmit telemàtic s’han d’enumerar els títols de cada una de les activitats formatives de les quals es vol que es faci revisió de la puntuació atorgada, així com les raons per les quals es considera que s’ha de revisar la baremació de l’activitat.

El tràmit telemàtic estarà obert des de dia 1 de juny de 2024 fins dia 7 de juny de 2024, ambdós inclosos.

ES POT ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC CLICANT AQUÍ.