Torna

Formació

PLA DE FORMACIÓ 2017 - 2021

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, atribueix competències en matèria de serveis socials a la Conselleria de Serveis Socials. L’article 36 m de la Llei recull una de les funcions, ”Desenvolupar els programes formatius adreçats al personal encarregat de la prestació dels serveis socials”, i també l’article 36 n, “Fomentar l’estudi i la recerca en l’àmbit dels serveis socials”.


El Pla de Formació 2017-2021 s’emmarca en el II Pla Estratègic de Serveis Socials (2017-2021) i obeeix a dos objectius generals:

  1. Millorar el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball.
  2. Facilitar el desenvolupament i la millora contínua dels professionals dels serveis socials.

Concretament, es pretenen desenvolupar les competències professionals amb l’objectiu final de garantir la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia de l’atenció social en benefici de les persones usuàries dels serveis i dels ciutadans en general i, alhora, contribuir a l’assoliment dels objectius organitzatius i estratègics de la Direcció General. Afavorir que els professionals se sentin part integrant del sistema de serveis socials i de la xarxa de serveis a la ciutadania és una altra fita per aconseguir.

Les activitats formatives incloses en el Pla de Formació es duran a terme mitjançant la gestió directa de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació o, de manera indirecta, a través de diferents organismes com són l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) pel que fa als cursos de formació sectorial o el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) quant a formació per a l’ocupació.

Les formacions d’especialització universitària i d’estudis de postgrau que s’inclouen en el Pla s’adrecen a persones que treballen en l’àmbit dels serveis socials, i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació impulsarà aquestes actuacions amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i dels diferents col·legis professionals.

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a través de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, també desenvolupa activitats formatives adreçades als professionals de serveis socials comunitaris bàsics, d’inclusió social i de protecció i promoció de les famílies i la infància, que presten serveis a les comunitats autònomes.

Per a més informació i contacte: planificacio@dgplafor.caib.es.

Altres enllaços d’interès:

EBAP

II PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS-PLA DE FORMACIÓ

JORNADES ESCOLA DE PRIMAVERA DE SERVEIS SOCIALS

PLA DE FORMACIÓ DE SERVEIS SOCIALS, FAMÍLIES, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

JORNADA LA GARANTIA D'INGRESSOS MÍNIMS. PRESTACIONS ECONÒMIQUES I SERVEIS SOCIALS