NOVETAT:

Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 pel qual s’aixeca la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012.  (BOIB Núm. 122 /24 de setembre de 2016 / Sec. III. - Pàg. 28902) PDF

- Bestreta ordinària per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 2 mensualitats (a retornar amb un màxim de 10 mensualitats) 

- Bestreta ordinària per maternitat, tot el personal docent en permís de maternitat (mín. 5,5 mesos en servei actiu): fins a 2 mensualitats (a retornar amb un màxim de 4 mensualitats)  
- Bestreta extraordinària per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 6 mensualitats (a retornar amb un màxim de 24 mensualitats) per atendre necessitats de carácter urgent.

- Ajuts per fills menors de divuit anys. (38,57€ mensuals)

- Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat. (173,55€ mensuals)

- Ajuts per a estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills:

- Ajut matrícula curs 2017-2018 (fins a 462,83€ anuals)

- Ajut llibres relacionats curs 2017-2018 (fins a 155,75€ anuals)

 

 

Ajudes en concepte de prestacions socials

Decret 128/2002, de 18 d'octubre, publicat al BOIB de dia 22 d'octubre de 2002:

Aquest Decret regula el sistema de prestacions d'acció social a favor del personal docent no universitari i és vigent a partir de dia 23 d'octubre de 2002. PDF