Torna

FONS SOCIAL

NOVETAT:

Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 pel qual s’aixeca la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012. PDF

 

Bestretes extraordinàries

Objectes i definició (art. 29) Arxiu de text
Les bestretes extraordinàries (art. 31.1) Arxiu de text

- Motius (art. 31.3):

 

Arxiu de text

- Documentació:

  - Pressupost o factura proforma de la despesa a realitzar.

  - En el cas descrit a l'apartat j), a més, s'ha de presentar certificat d'empadronament.

  - En el cas descrit a l'apartat g), a més, s'ha de presentar certificat d'empadronament o declaració jurada.

  - En el cas descrit a l'apartat f), a més, declaració jurada.

 

- Justificació: en el termini de tres mesos des de l'ingrés de l'import de la bestreta s'han de presentar les factures justificatives de la despesa per un import igual o superior al de la bestreta concedida.

 

PDF

 

Editor de Text

 

Editor de Text

 

 

Tràmit Telemàtic  Pàgina Web

- Model d'instància

PDF

Import (anar a la taula) Pàgina Web
Cobrament: transferència al mateix compte de la nòmina