IniciFinances del sector públic

Finances del sector públic

 CATALÀ\CASTELLANO

Tornar Període mitjà de pagamentlinea

El període mitjà de pagament global a proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el càlcul conforme al Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és el següent:

2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 

Dades gràfiques del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública