IniciFinances del sector públic

Finances del sector públic

 CATALÀ\CASTELLANO

 

Tornar Endeutament relatiu: deute sobre pressupostslinea

El càlcul de la ràtio es fa d'acord amb les dades dels pressuposts liquidats consolidats de la Direcció General de Pressuposts i del deute per a l'àmbit d'aquests pressuposts consolidats segons les dades de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. Els organismes que estan inclosos als pressuposts consolidats són l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms.

Ràtio de deute respecte als pressuposts consolidats liquidats (milions d'euros):

Any

Deute CAIB1

(milions d'euros)

Pressuposts consolidat2

(drets reconeguts nets en milions d'euros)

Ràtio deute / pressupost
2012 5.072 4.314 118%
2013 5.903 4.010 147%
2014 6.829 4.410 155%
2015 7.463 4.168 179%
2016 7.868 4.559 173%
2017 8.303 4.986 166%
2018 8.310 4.822 172%

Endeutament relatiu (xlsx) Fulla de Càlcul

Endeutament relatiu  (csv)Arxiu de text

1 Dades de deute a 31 de desembre segons la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni del Govern de les Illes Balears i el Banc d'Espanya, per als organismes inclosos en el pressupost  liquidat i consolidat del Ministeri d'Hisenda.

2 Dades del pressupost consolidat i liquidat segons la Direcció General de Pressuposts, excepte l'any 2015 sobre pressupost consolidat inicial.