PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ

a

Processos d'estabilització d'acord amb la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública:Concurs excepcional de mèrits (Illes Balears)

- Modificació de les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu (12/02/2024)

<<<Accés a la web>>>


Concurs oposició extraordinari (Illes Balears)

- Resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat els procediments selectius (02/10/2023)

<<<Accés a la web>>>

- La participació en el concurs-oposició extraordinari és condició necessària als efectes del que estableix l'article 2.6 de la llei 20/2021.