Torna

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Sol·licitud d'Acreditació de Centres Sanitaris

S'entén per acreditació el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària.
 
L'acreditació sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris es realitza d'acord amb els estàndards i indicadors que es determinin als corresponents programes d'acreditació sanitària que s'aprovin. A cada programa només són aplicable els estàndards relatius a la cartera de serveis que tingui autoritzada cada centre, o els relatius a l'activitat desenvolupada, en el cas d'establiments.

La Direcció general de Salut Pública i Consum podrà concedir algun dels següents graus d'acreditació: 

a) Acreditació sanitària de nivell I.
b) Acreditació sanitària de nivell II.
c) Acreditació sanitària de nivell III.

Per a l'obtenció dels diferents graus d'acreditació sanitària, serà necessari el compliment dels següents estàndards:

a) Grau d'acreditació sanitària de nivell I: és necessari el compliment del 100 % dels estàndards obligatoris i fins al 50 % dels estàndards recomanables.
b) Grau d'acreditació sanitària de nivell II: és necessari el compliment del 100 % dels estàndards obligatoris i un percentatge superior al 50 % i fins al 75 %, dels estàndards recomanables.
c) Grau d'acreditació sanitària de nivell III: és necessari el compliment del 100 % dels estàndards obligatoris i, com a mínim, més del 75 % dels estàndards recomanables.

L'acreditació sanitaria nivell I és obligatòria per als centres sanitaris públics i per als privats que vulguin establir convenis amb el Servei de Salut de les Illes Balears.

PROCEDIMENT

 1. Presentació de la sol•licitud d'acreditació i informe d'autoavaluació.
 2. Revisió de la documentació i de l'informe d'autoavaluació. En el cas que sigui incompleta es notificarà a l'interessat el qual disposarà de 10 dies per solucionar-ho.
 3. Avaluació procedint a la comprovació del compliment dels estàndards i indicadors d'acreditació sanitària inclosos als corresponents programes d'acreditació.
 4. En cas d'apreciar anomalies o deficiències esmanables es concedirà un termini per a la seva esmena que no podrà ser superior a 3 mesos.
 5. Elaboració de l'Informe tècnic d'avaluació per part de l'equip avaluador.
 6. Concedir tràmit d'audiència, donant un termini de 15 dies perquè es realitzin les al•legacions que es considerin oportunes.
 7. Anàlisi de l'Informe tècnic d'avaluació per part de la la Comissió Autonòmica d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears.
 8. Elevar per part de la la Comissió Autonòmica d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears, proposta de resolució al Director General de Salut Pública i Consum.
 9. Resolució d'acreditació del Director General de Salut Pública i Consum, notificació de la resolució a l'interessat i inscripció del centre en el Registre de Centres, Serveis i Establiments sanitaris.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS D'ACREDITACIÓ

 1. Sol•licitud d'acreditació dirigida a la Direcció General de Salut Pública i Consum.
 2. Document justificatiu del pagament de taxes.
 3. Informe d'Autoavaluació

TAXES DEL SERVEI

L'abonament de les taxes es pot realitzar via:

 1. Telemàtica: a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears, en la següent URL:  http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca
 2. No telemàtica: Document "model 046". Aquest document es pot recollir en qualsevol registre de qualsevol Conselleria del Govern de les Illes Balears.

Les instruccions per omplir el document estan descrites a la taula següent:

Taxes model 046

Emplenar "concepte" : M13

Emplenar "descripció i import" : Segons les taules següents:

Acreditació d’hospitals generals
Acreditació d'hospitals generals d'entre 15 i 100 llits 841 €
Acreditació d'hospitals generals de més de 100 llits 1.274,19 €

REFERENCIA LEGAL

 • Decret 46/2012, d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el programa d'acreditació d'hospitals.
 • Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
 • Llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut de les Illes Balears.
 • Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

Sol-lictud_Acreditacio_cat.pdf Model de sol-lictud d'Acreditació (pdf autoemplenable)