Torna

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Procés d'Autoavaluació

1. Introducció

Tal com introdueix el Decret 46/2012, d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i es aprova el programa d'acreditació d'hospitals l'autoavaluació és el pas previ i preceptiu al procediment d'acreditació sanitària. Aquest consisteix en una avaluació per part dels seus propis professionals, per tal d'obtenir un diagnòstic sobre la seva situació i emprendre les accions de millora necessàries per garantir el compliment del nivell adequat dels estàndards d'acreditació sanitària. El procés d'autoavaluació no suposa en cap cas l'inici de procediment administratiu per part del centre, servei o establiment sanitari.
Per facilitar el procés d'autoavaluació la Direcció General de Salut Pública i Consum ha posat a disposició dels interessats l'eina SIQUAE. Aquesta eina informàtica ha estat desenvolupada en un entorn web, el que permet un ús senzill des de qualsevol ordinador que disposi de connexió a Internet.
L'accés a l'eina SIQUAE es realitza des de la pàgina web www.qualitatsalut.caib.es, a l'apartat -Acreditació de Centres Sanitaris-.

Equip avaluador
Per a la realització de l'autoavaluació és recomanable crear un equip multidisciplinari i representatiu del personal i estaments que formen l'organització sanitària. Per això és recomanable que l'equip avaluador estigui format pels càrrecs següents.

 • Director mèdic
 • Director d'infermeria
 • Director de gestió / administració
 • Responsable de qualitat
 • Responsable d'Atenció a l'usuari
 • Direcció de RRHH
 • Responsable de control de gestió
 • Responsable d'Admissió
 • 3 responsable de serveis clínics
 • 1 responsable de serveis no assistencials
 • 1 expert en documentació clínica

En el cas que aquestes responsabilitats no existeixin o no puguin participar, s'haurien nomenar col•laboradors que disposin de la mateixa informació i responsabilitat
A més, dins dels membres de l'equip avaluador, s'ha de nomenar un avaluador de consens. Aquest avaluador de consens ha de disposar d'una visió global de l'organització, sent recomanable la designació del director mèdic.

Autoavaluació
L'autoavaluació consta de dues fases. En una primera fase els autoavaluadors donaran resposta individual a cada un dels estàndards. Un cop s'hagin finalitzat les autoavaluacions per part de tots els membres de l'equip avaluador, serà el validador de consens el que realitzi l'avaluació final disposant per cada un del estàndards de les respostes donades per cada un dels membres autoavaluadors.

2. Sol·licitud d'autoavaluació
 
La sol licitud de l'autoavaluació s'ha de realitzar mitjançant el qüestionari indicat en aquesta mateixa pàgina. Un cop s'ha accedit al qüestionari, s'haurà d'anotar la informació:

 • Entitat sol·licitant
 • Persona de contacte
 • Correu electrònic
 • Telèfon
 • Membres de l'equip autoavaluador: S'ha d'indicar el nom, cognoms, càrrec i correu electrònic de cadascun dels membres de l'equip autoavaluador.
 • Validador de consens: S'ha d'indicar el nom, cognoms, càrrec i correu electrònic.

Posteriorment per part de la Direcció General de Salut Pública i Consum s'assignaran a cada un dels membres un nombre d'usuari i una contrasenya perquè puguin accedir al mòdul d'autoavaluació del SIQUAE. El nombre d'usuari i contrasenya serà enviat per correu electrònic a cada un dels autoavaluadors.
Així mateix en el cas de necessitar informació addicional del Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció de la Direcció General de Salut Pública i Consum està a la seva disposició al número de telèfon 971 17 73 83.

 

Arxiu Genèric Formulari de sol·licitud