Acreditació Sanitària

L'acreditació sanitària és una de les eines de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social per al desenvolupament del Marc de Qualitat . El Marc de Qualitat té com a finalitats l'atenció integral a la salut, procurar alts nivells de qualitat a les institucions sanitàries públiques  i privades i la participació ciutadana, tant en el respecte a l'autonomía de les seves decisions individuals com en la consideració de les seves expectatives.
L'àmbit d'aplicació del marc constitueix tots el centres i establiments sanitaris, públics i privats, del sistema sanitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, segons la classificació i les definicions establertes en els annexos I i II del Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, que estableix les bases generals sobre autorització de centres i establiments sanitaris.
Per donar compliment a aquestes exigències, la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social ha establert el Decret 46/2012, d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la comissió autonòmica d'acreditació dels centres sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el Programa d'acreditació d'hospitals a trevés del qual es pretén regular el procediment d'acreditació sanitària, el desenvolupament de programes específics per tipus de centre, l'autoavaluació interna i els criteris i estàndards exigibles.
Per donar facilitat al procés d'acreditació, s'ha dissenyat l'eina telemàtica SIQUAE (Sistema d'Informació de Qualitat d'Atenció Especialitzada) que permet un diagnòstic de la qualitat de la gestió basat en fets i no en opinions, aporta un enfocament rigorós i estructurat per a la millora, facilita la coherència en la direcció, promou el consens i la participació, sustenta la gestió en criteris, sistemes. En definitiva, permet conèixer la situació de gestió i prepara al centre sanitari per a una acreditació amb èxit.
 
 
 
Documents Acreditació
Manual d'autoavaluació del Programa d'acreditació d'hospitals generals [Juny de 2023]