Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

El Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció de la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut exerceix un ampli ventall de competències i funcions orientades a assegurar que els ciutadans de les Illes Balears rebin uns serveis sanitaris de qualitat.

Mitjançant l'autorització i la certificació asseguram que els centres i els serveis sanitaris compleixen els requisits establerts en la legislació vigent, abans d'oferir serveis al ciutadà i d'estar inscrits en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears.

Amb els programes d'inspecció i amb l'atenció a les denúncies o les reclamacions que puguin fer els pacients sobre els centres, els serveis i els establiments sanitaris, vetllam pel manteniment dels seus requisits legals una vegada es troben en funcionament.

Col·laboram en messurar la satisfacció dels pacients i familiars i, finalment, amb l'acreditació de centres i serveis sanitaris es reconeix el nivell de qualitat després de l'avaluació externa i independent, realitzada d'acord amb estàndards i indicadors establerts de forma prèvia en una norma consensuada.

 SECCIONS

Acreditació de centres sanitaris

L'acreditació es el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari. Aquest reconeixement s'obté després de l'avaluació externa i independent d'acord amb estàndars i indicadors de referència establerts per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.

   

Autoritzacions de centres, serveis i establiments sanitaris.

Tots els centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears han de disposar d'autorització sanitària per exercir la seva activitat, així com han d'estar autoritzades les seves modificacions. 

   

Registre de centres, Serveis i Establiments Sanitaris

El Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris es el llibre oficial a on s'inscriuen d'ofici les autoritzacions de funcionament, modificació i tancament, així com les renovacions administratives donades per la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, d'acord amb la normativa vigent, als centres, serveis i establiments sanitaris públics o privats, de qualsevol clase o naturalesa ubicats a la Comunitat de les Illes Balears. A dia d'avui estàn excloses en aquest Registre les oficines de farmàcia i farmacioles. Aquest llibre s'actualitza en temps reial i ofereix les dades de l'oferta assistencial, ubicació i situació administrativa de cada un.
Aquest Registre, te caràcter públic, obligatori i gratuit, d'acord en l'establert en la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació i tractament automatizat de dades de caràcter personal i normes de desenvolupament.

   

Sistema d'Informació d'Atenció Especialitzada

L'Estadística d'Establiments en règim d'internat (ESCRI) ve publicant-se, a nivell estatal, des de 1972 i recull dades de tots els hospitals i centres d'atenció especialitzada -públics i privats- que hi ha al territori nacional. Inicialment la seva elaboració corresponia a l'INE, sent des de 1996 responsabilitat directa del Ministeri de Sanitat i Consum amb la col·laboració de les comunitats autònomes..

   

Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics

El Govern ha aprovat el Decret 137/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA) en centres no sanitaris de les Illes Balears. Es tracta d'una regulació de l'ús de DESA per personal no sanitari, així com l'establiment del procediment d'acreditació i el programa formatiu mínim que capacita per al seu ús.