Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Tornar al llistat de notícies

20/12/2021

Aclariments en relació a les revisions periòdiques de les activitats itinerants majors

A finals de 2021 finalitza el termini fixat per la Disposició transitòria onzena de la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació accés i exercici d’activitats a les Illes Balears per dur a terme les revisions periòdiques de les activitats itinerants majors registrades abans de l’1 de gener de 2016. Aquestes darreres setmanes s’han adreçat al Servei d’Activitats Classificades i Espectacles Públics alguns dubtes en relació al contingut d’aquestes revisions periòdiques, per la qual cosa s’ha cregut convenient fer el següents aclariments:

1) El contingut de la revisió periòdica ve determinat per l’article 58 de la Llei 7/2013 i, per tant, la revisió pot consistir bé amb la comprovació del compliment complet de les normes UNE quan resulti d’aplicació el que preveu l’article 53, o bé en l’acreditació del compliment dels punts que, a aquest efecte, preveu l’annex 2 de la llei.

2) No obstant l’anterior, tractant-se d’activitats itinerants majors, la revisió ha d’acreditar també que no s’han format microfissures estructurals o altres danys per la fatiga del material, el mal funcionament o per avaries en les estructures o els elements en moviment que desplacin usuaris o suportin aquestes estructures. Aquesta acreditació ha de fer-se a través d’assajos no destructius de les peces que puguin resultar claus per a l’estabilitat, com ara els elements dentats, rodaments, eixos, passadors, perns, soldadures, perfils, tubs d’acer i similars. Aquests assajos es poden realitzar per la pròpia ECAC o bé per tècnics o organismes competents aliens a l’organisme de control. En aquests darrer cas, l’ECAC ha d’assumir expressament al seu informe els resultats dels assajos realitzats.

Per a qualsevol dubte en relació a aquest assumpte, podeu adreçar-vos al telèfon 971177100 (eXT. 62641) o al correu electrònic infoactivitats@dgiej.caib.es del Servei d’Activitats Classificades i Espectacles Públics