Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

CONSULTES I RESPOSTES ANY 2021

NÚM EXPED. CONSULTA
2021-1-P Es vol exercir l’activitat de tenença de rèptils i de rosegadors per a la venda en les dependències d’un habitatge. Com s’ha de tramitar? Resposta 2021-1-P Tenença de reptils CAT.pdfResposta 2021-1-P Tenença de reptils CAT.pdf
2021-2-P Té la consideració d’activitat permanent innòcua un estudi fotogràfic en un local de menys de 50 m2? Resposta 2021-2-P Estudi fotogràfic CAT.pdfResposta 2021-2-P Estudi fotogràfic CAT.pdf
2021-3-P Es possible desenvolupar una activitat en tres parcel·les contigües diferents? Resposta 2021-3-P Activitat en 3 parcel·les contigües diferents CAT.pdfResposta 2021-3-P Activitat en 3 parcel·les contigües diferents CAT.pdf
2021-4-A Un establiment de restauració que vol dur a terme activitats musicals en viu un dia a la setmana, pot tramitar-ho com a activitat no permanent? Resposta 2021-4-A Classificació actuacions musicals de manera regular CAT.pdfResposta 2021-4-A Classificació actuacions musicals de manera regular CAT.pdf
2021-5-P En un forn que té llicència des de 1981, com es pot fer per canviar el titular de l’activitat? Resposta 2021-5-P Canvi titularitat CAT.pdfResposta 2021-5-P Canvi titularitat CAT.pdf
2021-6-P Es vol construir un edifici que integrarà quatre establiments físics
susceptibles d’activitats per determinar. Requereixen d’un permís
d’instal·lació d’acord a l’article 15.1? Pot ser d’aplicació el previst a l’article 15.2?
Resposta 2021-6-P Aplicació art 15_1 i 15_2 CAT.pdfResposta 2021-6-P Aplicació art 15_1 i 15_2 CAT.pdf
2021-7-P En una activitat de venda de material online, una part de l'establiment es destina a magatzem i una altra a la preparació de comandes per ser lliurades al transportista, sense accés de públic. Quin tipus d’activitat és? Resposta 2021-7-P Diferents usos a magatzem CAT.pdfResposta 2021-7-P Diferents usos a magatzem CAT.pdf
2021-8-P Té la consideració d’activitat permanent innòcua la realització de tallers de macramé en el jardí d’un habitatge ubicat a sòl rústic? Resposta 2021-8-P Tallers macramé CAT.pdfResposta 2021-8-P Tallers macramé CAT.pdf
2021-9-A És necessària una llicència urbanística per a canvis d’usos en un establiment físic? Resposta 2021-9-A Llicencia urbanistica canvis usos CAT.pdfResposta 2021-9-A Llicencia urbanistica canvis usos CAT.pdf
2021-10-P Als espais exteriors d’un hotel es volen dur a terme espectacles amb foc. Hi ha alguna normativa sobre això? Resposta 2021-10-P Espectacles amb foc CAT.pdfResposta 2021-10-P Espectacles amb foc CAT.pdf
2021-11-A Són les proves esportives organitzades per la Federació Balear d’Orientació activitats no permanents? Resposta 2021-11-A Curses orientació.pdfResposta 2021-11-A Curses orientació.pdf
2021-12-A Quina normativa sectorial s’aplica a la regularització d’activitats
implementades amb llicència d’instal·lació o autoritzacions anàlogues, però que no tenen la llicència d’obertura?
Resposta 2021-12-A Normativa sectorial.pdfResposta 2021-12-A Normativa sectorial.pdf
2021-13-P Quina consideració té un establiment farmacèutic, sanitari o comercial? Resposta 2021-13-P Establiment farmacèutic.pdfResposta 2021-13-P Establiment farmacèutic.pdf
2021-14-P En quins casos la declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat no ha d’anar acompanyada de documentació tècnica? Resposta 2021-14-P Requeriment documentació tècnica.pdfResposta 2021-14-P Requeriment documentació tècnica.pdf
2021-15-P Es necessària la llicència d’activitats per a una activitat de cria de cavalls i la realització de determinades activitats lúdiques amb ells? Resposta 2021-15-P Cria de cavalls.pdfResposta 2021-15-P Cria de cavalls.pdf
2021-16-P És possible ser el titular d’una activitat i explotar-la de forma indirecta, a través d’una altra persona, física o jurídica, que actuï d’explotador? Qui seria el responsable davant l’eventual comissió d’una infracció? Resposta 2021-16-P Responsabilitat explotadors indirectes.pdfResposta 2021-16-P Responsabilitat explotadors indirectes.pdf
2021-17-A Un establiment obert al públic que pretén ocupar la via pública per desenvolupar part de la seva activitat, ha de tramitar aquesta ampliació d’acord al que estableix la Llei 7/2013? Resposta 2021-17-A ocupació vía pública.pdfResposta 2021-17-A ocupació vía pública.pdf
2021-18-A Es necessària la tramitació de l'autorització d'activitat no permanent d'una activitat organitzada per una entitat privada dintre d'un espai que pertany a una administració pública? En cas afirmatiu, davant quin organisme s'ha de tramitar? Resposta 2021-18-A activitat no permanent a espai públic.pdfResposta 2021-18-A activitat no permanent a espai públic.pdf
2021-19-P L’increment en l’aforament en un establiment públic sense ocupar més superfície, és una ampliació de l’activitat? Resposta 2021-19-P increment aforament CAST.pdfResposta 2021-19-P increment aforament CAST.pdf
2021-20-A És possible declarar el desestiment d'una DRIA per no haver esmenat aspectes formals notificats a l'interessat l'article 68.1 de la Llei 39/2015 o s'ha d'aplicar el procediment previst en l'article 45 de la Llei 7/2013? Resposta 2021-20-A Desestiment DRIA.pdfResposta 2021-20-A Desestiment DRIA.pdf
2021-21-P Hi ha una normativa estatal o autonòmica específica sobre la ubicació de la sortida de fums de la cuina d’un restaurant? Resposta 2021-21-P Sortida de fums.pdfResposta 2021-21-P Sortida de fums.pdf
2021-22-A Es troba subjecte a la Llei 7/2013 la instal·lació de plaques solars a la coberta d’un hotel? Resposta 2021-22-A Plaques solars a hotel.pdfResposta 2021-22-A Plaques solars a hotel.pdf
2021-23-A Pot acollir-se a l’apartat 1.c de la DT 10ena una activitat existent abans de l’entrada en vigor de la Llei 16/2006 que, complint els requisits de la disposició, es desenvolupa en edificacions en situació de fora d’ordenació? Resposta 2021-23-A DT10 Llei 7-2013.pdfResposta 2021-23-A DT10 Llei 7-2013.pdf
2021-24-P Quan es tramita una modificació important d’una activitat, és suficient que el projecte (memòria, plànols...) es refereixi només a la part que es vol modificar? Resposta 2021-24-P projecte modificació important.pdfResposta 2021-24-P projecte modificació important.pdf
2021-25-P Es pot fer una modificació important en una part d’un establiment si a una altra part no afectada per la modificació hi ha obres o instal·lacions realitzades sense autorització? Resposta 2021-25-P instal·lacions sense autorització.pdfResposta 2021-25-P instal·lacions sense autorització.pdf
2021-26-P Es pot autoritzar la segregació d'un dels locals existents en planta baixa d'un edifici residencial sense que es compleixin els requisits indicats a l'annex II de la Llei 7/2013? Resposta 2021-26-P Segregació de locals.pdfResposta 2021-26-P Segregació de locals.pdf
2021-27-A Un bar vol passar a ser un bar de copes (o viceversa). De quin tipus de modificació es tracta d’acord a l’art. 11 de la Llei 7/2013? Resposta 2021-27-A bar a bar de copes.pdfResposta 2021-27-A bar a bar de copes.pdf
2021-28-A La instal·lació d’un caixer automàtic en una activitat permanent, implica la modificació de l’activitat? Resposta 2021-28-A Caixer automàtic.pdfResposta 2021-28-A Caixer automàtic.pdf