Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG’S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Registre d'associacions de criadors d'animals de bestiar de raça autòctona

Les associacions de criadors d'animals de bestiar de raça autòctona han d'obtenir el seu reconeixement oficial i han d'estar inscrites en el registre d'associacions de criadors d'animals de bestiar de raça autòctona.

La inscripció d'una associació en el registre suposarà el seu reconeixement com a representant de la raça en qüestió davant la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

La suspensió d'activitats per un període superior a un any serà motiu de baixa en el registre.

Les races autòctones de les Illes Balears són:

- Vaca mallorquina

- Vaca menorquina

- Ovella mallorquina

- Ovella roja mallorquina

- Ovella menorquina

- Ovella eivissenca

- Cabra eivissenca

- Porc negre mallorquí

- Cavall mallorquí

- Cavall menorquí

- Ase mallorquí

- Gallina mallorquina

- Gallina menorquina

Personas destinatarias

Associacions de criadors d'animals de bestiar de races autòctones de les Illes Balears

Plazo máximo para la resolución y notificación

.

Silencio administrativo

Según normativa aplicable

Forma de inicio

Instancia de parte

Fin de la via administrativa

No

Observaciones

Anualment, dins el primer trimestre, les associacions han de presentar un informe de les activitats desenvolupades per l'entitat, relació actualitzada de ramaders que hi estaven i censos de la raça en qüestió, d'acord amb els formularis que aquest efecte subministrarà el servei de ramaderia.

Órgano competente para resolver

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Documentos relacionados con el procedimiento

Trámites

X

INSCRIPCIÓ.

Documentación a presentar

S'ha de presentar la sol·licitud conjuntament amb:

- Document acreditatiu de la constitució.

- Acta d'elecció dels càrrecs.

- Còpia del CIF de l'associació.

- Còpia del DNI del president o representat, poder de representació.

- Còpia confrontada dels estatuts pels quals es regeix l'associació.

- Certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'associació per sol·licitar la inscripció i designar un representant.

- Tota la documentació per acreditar la capacitat d'actuació, com per exemple: convenis, relació de personal i titulació, relació dels mitjans materials, balanç econòmic i estat de comptes de l'associació, oficines i horari i sistema d'atenció al públic, activitats per al foment de la raça, publicacions, material de divulgació, etc.

- Proposta formal de compliment amb els requisits per a l'obertura del llibre genealògic de cada raça.

- Certificació de relació de socis, explotacions i cens dels animals de cada soci. En el cas dels equins no atribuïbles a una explotació, s'haurà de consignar el número de la targeta equina.

Lugar

A no ser que la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, puede presentar documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica en cualquiera de sus oficinas de registro.

También los puede presentar en los registros oficiales de los consejos insulares y de los municipios adheridos al Convenio marco de oficinas integradas.

Encontrará las direcciones de todas estas oficinas aquí:

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=es]

Además, también puede enviar la documentación por correo postal. En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro, datos que también quedarán anotados en el resguardo justificativo de la presentación.