Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Convocatoria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb l'establert a l'apartat tercer d'aquesta Resolució per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur.

2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Código SIA

1778914

Personas destinatarias

1. En el marc d'aquesta convocatòria s'han de presentar de forma agrupada les entitats següents:

Entitats de formació públiques o privades inscrites i/o, acreditades en el Registre de Centres i Entitats de Formació d'àmbit estatal en les especialitats formatives que s'han d'impartir en el marc dels contractes de formació i aprenentatge a subscriure.

Empreses amb personalitat jurídica pròpia que es comprometin a contractar treballadors en la modalitat de contracte de formació i aprenentatge o que es comprometin a prorrogar qualque contracte de formació i aprenentatge formalitzat a l'empara de la convocatòria aprovada mitjançant Resolució de 14 d'agost de 2017 per executar un programa de formació dual basat en un règim d'alternança amb l'ocupació en empreses de sectors estratègics (BOIB núm. 102, de 19 d'agost), l'activitat de les quals estigui directament relacionada amb el sector de l'especialitat formativa a través de la qual presenta la sol·licitud de subvenció i que tinguin centres de treball radicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El compromís de prorrogar qualque contracte de formació i aprenentatge és compatible amb el compromís de noves contractacions a l'empara d'aquesta convocatòria.

Aquestes empreses hauran de tenir en la seva organització una àrea o un lloc de treball que desenvolupi les competències de la formació que s'ha programat pels contractes de formació i aprenentatge que es comprometin a formalitzar.

2. Obligatòriament les empreses i els centres de formació, han de presentar-se agrupades en el marc del que disposa l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, excepte que l'empresa que es comprometi a fer les contractacions estigui degudament inscrita en el Registre de Centres i Entitats de Formació d'àmbit estatal, per impartir la formació en el marc dels contractes de formació i aprenentatge que cal subscriure.

El conveni subscrit entre les empreses i l'entitat de formació ha de determinar l'obligatorietat que, en el cas que una de les empreses causi baixa o renunciï a la subvenció abans de l'inici de l'activitat, les altres empreses que formen part de l'agrupació han d'assumir els alumnes de l'empresa renunciant.

Excepcionalment, es permetrà que una empresa que es comprometi a contractar treballadors en la modalitat de contracte de formació i aprenentatge es presenti individualment sempre que el SOIB disposi d'oferta formativa en l'especialitat que s'hagin de formar els treballadors i que existeixi romanent en el sector de què es tracti.

3. Les entitats anteriors han de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució de cada una; així com, l'import de la subvenció que cal aplicar a cada un d'ells. Han de nomenar un/a representant únic/a de l'agrupació amb poders suficients per complir les obligacions, que com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Cada un dels membres de l'agrupació tindrà la consideració de beneficiari/ària de la subvenció.

Plazo máximo para la resolución y notificación

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres mesos.

Silencio administrativo

Negativo

Forma de inicio

Instancia de parte

Fin de la via administrativa

Si

Órgano competente para resolver

Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)

Trámites

X

Sol·licitud

Requisitos

Sol·licitud, projecte i declaració responsable

Documentación a presentar

Modelos:

Plazo máximo

. Els terminis per presentar les sol·licituds són els següents:

Del dia següent de la publicació al BOIB a dia 15/10/2018

De dia 16/10/2018 a dia 31/12/2018

El termini màxim de resolució de cada un dels procediments serà de tres mesos, des de l'endemà de finalitzar cada un dels terminis de presentació de sol·licituds, no obstant això, es tindrà en compte el repartiment del crèdit d'acord amb l'establert a l'apartat quart i cinquè d'aquesta resolució.

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través delRegistro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Islas Baleares, y opcional para las personas físques). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico o DNI electrónico.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte lasdirecciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

(jbsanchezmoner@soib.caib.es)

Información sobre protección de datos

X
De conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 y la legistación vigente en materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene este trámite
Responsable del tratamiento Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB)
Finalidad Tramitación del procedimento
Destinatario No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados, como se explica en la información adicional