Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Ajudes pel procediment de registre d'entrada, amb caràcter d'urgència, per donar suport a les associacions i entitats sense ànim de lucre del sector cultural en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la

Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats a les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb activitat econòmica, dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, l'audiovisual, i el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat en els sector esmentats, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020

Código SIA

2322270

Personas destinatarias

Són beneficiaris d'aquestes ajudes les associacions i entitats sense ànim de lucre amb activitat econòmica dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, l'audiovisual, i el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears, que acreditin la suspensió o pèrdua d'activitat en els termes indicats en els apartats 1.2 i 1.3 de la convocatòria.

Els beneficiaris han de tenir el domicili social o l'establiment permanent a les Illes Balears.

Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens tributari i/o l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural i presentar trimestralment la declaració de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Els beneficiaris que optin a aquestes ajudes hauran de tenir, com a mínim, un treballador contractat de manera fixa.

Els beneficiaris que optin a aquestes ajudes han de generar activitat regular en el seu entorn habitual.

S'exclouen de participar en aquesta convocatòria les indústries culturals i les persones físiques. Així mateix, s'exclouen les societats públiques i les entitats de dret públic, i qualsevol altra empresa o organització en la qual participi alguna administració pública.

Plazo máximo para la resolución y notificación

Termini de 3 mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silencio administrativo

Negativo

Forma de inicio

De oficio

Fin de la via administrativa

Si

Órgano competente para resolver

Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura

Trámites

X

Presentació de sol·licituds

Requisitos

La sol·licitud s'ha de fer per mitjà del model normalitzat (annex 2) el qual s'ha de presentar emplenat i signat.

Documentación a presentar

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa:

— una fotocòpia del NIF de l'associació o entitat.

— una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa

— el document constitutiu de l'associació o entitat

— els estatuts socials inscrits degudament en el registre

— un document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud

— un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural

b) Una declaració responsable per mitjà del model normalitzat (annex 3).

c) Una còpia de la resolució de l'autoritat laboral que autoritza l'ERTO, si escau, d'acord amb els supòsits dels articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020. Excepcionalment es pot aportar la sol·licitud de l'ERTO, tot i que en la fase de justificació s'haurà d'aportar la resolució.

d) Una memòria descriptiva i detallada dels efectes de la pandèmia de COVID-19, en la qual cal incloure la descripció de l'activitat i l'estructura del sol·licitant, amb la trajectòria, l'àmbit geogràfic d'actuació, el nombre de treballadors contractats, si escau, i tota la informació que el sol·licitant consideri rellevant.

e) El pressupost detallat amb l'IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana l'ajuda, en què s'han de desglossar les despeses compensables.

f) L'acreditació que l'associació o entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

g) Els contractes d'arrendament, si escau.

h) Per als ajuts de més de 3.000 €, els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

— la Tresoreria General de la Seguretat Social

— l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Els certificats esmentats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a fer la consulta telemàtica (vegeu l'autorització en l'apartat 5 de l'annex 2, que correspon al model de sol·licitud).

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

El termini per presentar les sol·licituds, que s'han d'adreçar a la Delegació de la Presidència per a la Cultura, és del 22 de juliol i fins al 18 d'agost de 2020, ambdós inclosos.

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede realizar el presente trámite a través de uno de los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática (*obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y opcional para a las personas físicas), haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración Autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración Local. Puede consultar las direcciones de todas las oficinas de la Administración Autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (solo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la referida Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración Pública le requerirá que la subsane mediante la presentación por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Dirección General de Cultura:

Contacto

Servicio o Sección responsable

Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177100 - Fax: 971176346

(covidsal@dgcultur.caib.es)

Observaciones

Delegació de la Presidència per a la Cultura

C/ de l'Almudaina, 4 - 07001 Palma

Codi DIR3 A04027028

Información sobre protección de datos

X

De conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 y la legistación vigente en materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene este trámite

Responsable del tratamiento

Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad

Finalidad

Tramitación del procedimento

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos

Destinatario

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos

Derechos de acceso, rectificación, supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados, como se explica en la información adicional

Información adicional

Descargar