Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Convocatoria de subvenciones para apoyar proyectos culturales para el año 2021

Esta convocatoria tiene por objeto apoyar los proyectos culturales de las artes escénicas, la música, las artes visuales y el mundo editorial para el año 2021.

Modalidad A: artes escénicas

Modalidad B: música

Modalidad C: artes visuales

Modalidad D: mundo editorial

Código SIA

2414762

Personas destinatarias

Pueden ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas dadas de alta en el régimen de autónomos y las personas jurídicas de los sectores de las artes escénicas, la música, les artes visuales y el mundo del libro que puedan llevar a cabo los proyectos o las actividades que estén en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Plazo máximo para la resolución y notificación

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds

Silencio administrativo

Negativo

Forma de inicio

De oficio

Fin de la via administrativa

Si

Órgano competente para resolver

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Trámites

X

Sol·licitud d'Inscripció a la convocatòria de subvencions per a projectes culturals 2021

Requisitos

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el món del llibre que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social abans de la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució.

c) Estar establertes en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i, en el moment de sol·licitar l'ajuda, tenir un establiment operatiu permanent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o acreditar que el 50 % dels contractes laborals o serveis contractats s'ha fet en el darrer any a les Illes Balears o que el projecte cultural subvencionat (o subvencionable) té lloc en el territori de les Illes Balears.

d) Estar d'alta en un epígraf de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) vinculat, com a mínim, a un dels sectors culturals següents: les arts escèniques, la música, les arts visuals o el món del llibre.

e) Que l'objecte social principal de l'entitat sigui el de les arts escèniques, la música, les arts visuals o el món del llibre.

d) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els apartats 6 i 7 d'aquesta convocatòria.

Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s'han de fer constar d'una manera explícita tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun d'ells, que també tindran la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a aquesta agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma i en els articles 57 i 60 del Decret Legislatiu 2/2005.

Documentación a presentar

El formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat, ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Documentació administrativa

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat.

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de presentar la sol·licitud.

Si el sol·licitant ho autoritza a través del formulari de sol·licitud, la Direcció General de Cultura (que s'integra en l'estructura orgànica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura) gestionarà, en nom de l'ICIB i exclusivament per a aquesta finalitat, la consulta referent a l'acreditació de la identitat, atès que a hores d'ara l'ICIB no pot fer aquesta consulta directament.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— Document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

a.3) Persones físiques i jurídiques:

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats als sectors culturals de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el món del llibre.

— Certificat del domicili fiscal del sol·licitant.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a subvencions de més de 3.000 €, cal presentar els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

— La Tresoreria General de la Seguretat Social

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària

Si el sol·licitant ho autoritza a través del formulari de sol·licitud, la Direcció General de Cultura (que s'integra en l'estructura orgànica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura) gestionarà, en nom de l'ICIB i exclusivament per a aquesta finalitat, les consultes referents a aquests certificats, atès que a hores d'ara l'ICIB no pot fer aquestes consultes directament.

Si l'ICIB ja disposa dels documents anteriors, cal que en el formulari de sol·licitud la persona interessada informi de l'expedient de la subvenció anterior en el qual es poden trobar, i l'ICIB els aportarà d'ofici al procediment de subvenció d'aquesta convocatòria.

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

b) Documentació del projecte

b.1) Memòria descriptiva del projecte cultural, que ha d'incloure, obligatòriament, tots aquests apartats:

— Objectius.

— Explicació detallada del projecte i de les accions que s'han de desenvolupar.

— Pla de treball. Calendarització de la gestió i l'execució del projecte cultural.

— Estructura organitzativa i recursos humans.

— Accions i mètodes a desenvolupar per a l'avaluació del projecte cultural.

— Viabilitat i coherència del projecte cultural.

— Destinataris i cobertura del projecte cultural.

— Pla de comunicació, difusió i màrqueting.

— Trajectòria professional i formació de l'empresa sol·licitant, així com de les persones, els col·lectius, les empreses o les entitats implicats.

— Explicació referent a l'ús de la llengua catalana, pel que fa tant a la presentació del projecte com a les accions que s'han de desenvolupar i a la difusió.

— Explicació de les accions que s'han de desenvolupar amb l'objectiu d'assolir la consecució efectiva de la igualtat de gènere.

b.2) El pressupost detallat del projecte (annex 2), amb ingressos i despeses i amb l'IVA pertinent desglossat. Cal que el pressupost reculli totes les despeses previstes derivades del projecte cultural.

D'acord amb l'article 40.3. del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, si l'import és superior a 15.000 €, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució del compromís, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en el cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

La manca de presentació de les tres ofertes s'entén com una anomalia en la totalitat de la sol·licitud.

Modelos:

Documentos relacionados con el trámite:

Plazo máximo

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l'ICIB, és de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB. Del 14 de juliol al 10 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede realizar el presente trámite a través de uno de los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática (*obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y opcional para a las personas físicas), haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración Autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración Local. Puede consultar las direcciones de todas las oficinas de la Administración Autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (solo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la referida Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración Pública le requerirá que la subsane mediante la presentación por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Contacto

Servicio o Sección responsable

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Presentació d'esmenes a les sol·licituds rebudes per Registre Electrònic Comú (REC)

Requisitos

Interessat en el procediment.

Haver rebut requeriment d'esmenes de la sol·licitud (presentació de documentació)

Documentación a presentar

Plazo máximo

10 dies hàbils a partir de la data de la notificació

Forma de presentación

La presentación de este trámite únicamente se puede hacer por vía telemática y tiene que acceder haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.

Órgano competente para la tramitación

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Contacto

Servicio o Sección responsable

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Observaciones

Podeu presentar l'esmena a través del tràmit telemàtic copiant al vostre navegador l'adreça web següent:

Català: https://intranet.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=EC0214SIIC&version=1

Castellà: https://intranet.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=es&modelo=EC0214SIIC&version=1

X

Presentació d'esmenes a la sol·licitud

Requisitos

Interessat en el procediment.

Haver rebut requeriment d'esmenes de la sol·licitud (presentació de documentació)

Documentación a presentar

Plazo máximo

10 dies hàbils a partir de la data de la notificació

Forma de presentación

La presentación de este trámite únicamente se puede hacer por vía telemática y tiene que acceder haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.

Órgano competente para la tramitación

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Contacto

Servicio o Sección responsable

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Aceptación o renuncia a la subvención para proyectos culturales 2021

Requisitos

Estar entre las subvenciones concedidas de la Propuesta de resolución provisional de la directora del Instituto de Industrias

Culturales de las Islas Baleares en relación con la convocatoria de subvenciones para proyectos culturales del año 2021

Documentación a presentar

Anexo 3 cumplimentado y firmado

Modelos:

Plazo máximo

17 de noviembre de 2021

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, puede presentar los documentos dirigidos a los órganos de la Administración autonómica mediante los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática a través del Registro electrónico común (REC) de la Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) (obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14,2 y 3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, y opcional para las personas físicas). Para poder llevar a cabo un registro mediante el REC es necesario disponer de un certificado electrónico, DNI electrónico o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (solo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración Autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración local. Consulte las direcciones de todas las oficinas de la Administración autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (sólo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración pública le requerirá que la enmiende presentándola por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Contacto

Servicio o Sección responsable

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Cuenta justificativa

Requisitos

Estar entre las subvenciones concedidas a la Resolución de la directora del Instituto de Industrias Culturales de las Islas Baleares por la cual se conceden las subvenciones en relación con la convocatoria de subvenciones para proyectos culturales del año 2021

Documentación a presentar

La actividad subvencionada se tiene que justificar con la presentación de la cuenta justificativa, a través del modelo normalizado (anexo 4), con la documentación siguiente:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión de la subvención, con la indicación de todas las acciones duites a término y de los resultados obtenidos . Así mismo, tiene que contener toda la información necesaria para interpretar y comprender correctamente la justificación de gastos presentada y la imputación al proyecto. Si no se ha ejecutado la totalidad del proyecto por causas ajenas o de fuerza mayor, la memoria tiene que exponer las causas y explicar las modificaciones realizadas.

Se tienen que incluir los gastos vinculados en actividades canceladas o aplazadas a causa de las medidas establecidas por las administraciones públicas para luchar contra la pandemia de la Covid-19 .

b) En el supuesto de que el proyecto implique hacer actividades en espacios físicos, dos fotografías para cada una de las actividades duites a término, que tienen que permitir confirmar que se han hecho.

c) Una memoria económica justificativa del coste de las acciones duites a término o de los

gastos objeto de la subvención, que tiene que contener :

— Una explicación detallada de los gastos realizados en relación con el proyecto cultural. Si procede, se tienen que indicar las desviaciones que se produzcan en el presupuesto inicial. Sólo se tienen que tener en cuenta los conceptos imputados en el presupuesto presentado con la solicitud.

— La indicación, si procede, de los criterios de reparto de los costes generales e indirectas incorporados a la relación clasificada de los gastos mencionada.

— Una relación detallada otros ingresos o subvenciones, si procede, que hayan financiado la actividad subvencionada, con la indicación del importe y la procedencia.

— Hoja de cálculo (anexo 4) que incluya una relación clasificada de los gastos, correctamente rellenado y firmado, con la identificación del acreedor, el importe, la fecha de emisión y la fecha de pago.

d) Las facturas, ya sean completas o simplificadas, tienen que cumplir los requisitos que establece el Reglamento por el cual se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. La descripción de la operación tiene que aportar información suficiente sobre el concepto y el periodo objeto de facturación, para que se pueda verificar la relación del gasto con el desplazamiento objeto de la ayuda. Si el concepto de la factura no es bastante explicativo, hay que adjuntar los albaranes de libramiento correspondientes u otra documentación justificativa. En todo caso se tiene que poder verificar el precio unitario de la operación. En el supuesto de que en algunas de las facturas solicitadas no conste el IVA, es obligatorio hacer referencia a la disposición normativa en virtud de la cual está aplicación la exención, de acuerdo con el artículo 6.1.j) del Reglamento por el cual se regulan las obligaciones de facturación.

No se admitirán facturas que no desglosen con detalle los servicios contratados.

No se aceptarán tickets como documentos contables justificativos de gastos.

e) Los documentos acreditativos del pago (extracte bancario y/o justificante bancario) tienen que cumplir con los requisitos siguientes:

— La identificación de la persona beneficiaria y del ordenante del pago, que tienen que coincidir con el beneficiario y con el emisor de la factura, respectivamente. El ordenante tiene que hacer constar su NIF y la denominación social.

— El concepto en que se ordena el pago y remisión al número o números de factura a que corresponde. Si el documento de pago no hace referencia a las facturas, tiene que ir acompañado de la documentación complementaria que permita verificar la correspondencia entre gasto y pago.

En el caso de pago mediante cheque nominativo, pagaré, letras de cambio o similares, la entidad tiene que aportar una copia del documento y una copia del extracto bancario que acredita el cargo.

— No se aceptará ningún documento acreditativo del pago que sea en efectivo.

— No se aceptará ninguna justificación de pago por compensación.

f) Si se tercia, una copia de los materiales gráficos editados con motivo de la actividad subvencionada.

g) Cualquier otra documentación que le sea requerida a los efectos de comprobar la realización del proyecto cultural subvencionado.

Modelos:

Plazo máximo

El plazo para justificar los gastos compensables objete de la ayuda acaba en veinte días hábiles, contadores desde el día siguiente de haberse publicado la resolución de concesión en el BOIB

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede realizar el presente trámite a través de uno de los siguientes canales (entre otros):


a) De manera telemática (*obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y opcional para a las personas físicas), haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración Autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración Local. Puede consultar las direcciones de todas las oficinas de la Administración Autonómica.


c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (solo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.


*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la referida Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración Pública le requerirá que la subsane mediante la presentación por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Contacto

Servicio o Sección responsable

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Observaciones

IMPORTANT: Tota la documentació justificativa s'ha de trametre en un sol pdf.

Información sobre protección de datos

X

De conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 y la legistación vigente en materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene este trámite

Responsable del tratamiento

Instituto de Indústrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Finalidad

Tramitación del procedimiento

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos

Destinatario

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos

Derechos de acceso, rectificación, supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados, como se explica en la información adicional

Información adicional

Descargar