Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Actuacions davant el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

Inscripció i anotació d'entitats esportives de les Illes Balears

Persones destinatàries

Persones físiques i/o jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre de l'òrgan competent per resoldre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Resultat

Inscripció i anotació d'entitats esportives de les Illes Balears

Documents relacionats amb el procediment

 • Llei 14/2006, de 17 d'octubre
  Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'Esport de les Illes Balears
 • Decret 33/2014, d'1 d'agost
  Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears
 • Decret 33/2004, de 2 d'abril
  Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les federacions esportives (excepte articles 4, 9b) i 10.4 derogats per la disposició derogatòria única del Decret 33/2014)
 • Decret 86/2008, d'1 d'agost
  Decret 86/2008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les Federacions Esportives de les Illes Balears
 • Decret 147/1997, de 21 de novembre
  Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius (excepte articles 4 i 6, i el capítol XVII derogats per la disposició derogatòria única del Decret 33/2014)

Tràmits

X

Actuacions davant el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut