Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024

L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar el desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions de les Illes Balears durant els anys 2023 i 2024.

Els ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per realitzar les tasques administratives i d'organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l'esport o esports inclosos als seus estatuts.

Codi SIA

2981065

Persones destinatàries

Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de les Illes Balears reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i delegacions territorial de federacions esportives espanyoles a les Illes Balears reconegudes i anotades en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que hagin complir amb les següents obligacions a data de finalització de les sol·licituds:

Estar al corrent de totes les obligacions amb l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes en la legislació següent:

I. Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.

II. Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

III. Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.

b. Haver organitzat dues de les següents activitats esportives durant la temporada 2021/2022 o any 2022:

I. Organització i execució d'almenys dues competicions en sistema lliga.

II. Organització i execució d'almenys dos campionats esportius de les Illes Balears.

III. Organització i execució d'almenys un curs de formació tècnics o entrenadors.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i publicar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de les Illes Balears reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i delegacions territorial de federacions esportives espanyoles a les Illes Balears reconegudes i anotades en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears,

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

c) Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.

d) Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

e) Declaració responsable referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 15 de l'Ordre de Bases i en el punt 14 d'aquesta convocatòria.

f) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

g) Còpia del pressupost d'ingressos i despeses derivat de l'activitat ordinària de la federació de l'any 2022, aprovat per l'Assemblea General de la Federació. Així com còpia de l'acta de l'Assemblea General.

h) Informe de les llicències tramitades al 2022, i clubs i equips en actiu al 2022, així com la llista de les competicions oficials organitzades per la federació durant el període subvencionat.

i) Informe de cursos de formació de tècnics i/o entrenadors durant la temporada 2021/2022 o l'any 2022: Relació de cursos, nombre d'assistents, número de tècnics o entradors que han superat els cursos.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que el sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, els corresponents certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

L'òrgan instructor aportarà d'ofici el certificat d'estar al corrent de les obligacions de totes les obligacions amb l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici la constitució i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de les federacions esportives de les Illes Balears, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

Així mateix, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici l'anotació en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

En cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Direcció General d'Esports, ja s'hagin presentat algun dels documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es faci constar l'expedient en què obri el document, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la presentació i no hagin experimentat cap canvi.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a l'interessat que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d'admetre la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi aquestes declaracions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a l'interessat, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dona el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part del beneficiari de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Dins el termini de vint (20) dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (03-03-2023)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Observacions

- Heu d’adjuntar els models específics corresponents que consten a dalt degudament emplenats i signats.

X

Al·legacions

Requisits

10 hàbils per al·legar el que considerin oportú

Documentació a presentar

Termini màxim

Fins dia 30/05/2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

X

Acceptació/Renuncia

Requisits

Notificades les propostes de resolució, s'ha de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta en el termini de 5 dies hàbils. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

Documentació a presentar

Termini màxim

Fins 23/05/2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

X

Compte justificatiu

Requisits

El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que s'hagin meritat i pagat efectivament en els següent períodes:

Any 2024: Període compres entre l'1 de novembre de 2023 i el 31 d'octubre de 2024 (dotze mesos).

Els justificants han de correspondre a despeses d'activitats portades a terme en l'esmentat període, efectivament pagades fins a la data límit per justificar, a nom del perceptor de la subvenció i amb totes les operacions comptabilitzades.

Documentació a presentar

La justificació de les subvencions es realitzarà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat, d'acord amb l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer), en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció.

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

A l'efecte de la consideració com a subvencionable, la despesa es considera efectivament pagada amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests creditors d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

c) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Si escau, els tres pressuposts que,en aplicació de l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona o entitat beneficiària.

e) Còpia de les factures superior a 1.000,00 € acreditatives de les despeses amb la corresponent acreditació del pagament.

Models:

Termini màxim

Any 2024: El darrer dia per justificar les ajudes concedides és el 7 de novembre de 2024 (inclòs).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar