Torna

Observatori Balear d'Úlceres per Pressió

GAUPP, Grup Assessor en Úlceres per Pressió

Què és el GAUPP

El GAUPP és un grup multidisciplinari assessor sobre úlceres per pressió. Es va constituir el febrer de 2005 i la Subdirecció Assistencial d’Infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears en va assumir la responsabilitat pel que fa a les directrius de funcionament i coordinació. Des del gener de 2008 està adscrit a la Direcció General d’Avaluació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum.

La composició del GAUPP es va definir seguint el criteri de representativitat de tots els centres del Servei de Salut, dels centres concertats i d’altres centres que hi poguessin aportar els seus coneixements com a prestadors d’assistència a pacients de risc.

Missió
La missió del GAUPP és oferir recomanacions basades en la millor evidència científica i assessorar els gestors sanitaris, els professionals de la salut i la població de les Illes Balears en matèria de prevenció i tractament de les úlceres per pressió.

Visió
El GAUPP aspira a ser un referent per als gestors i els professionals de la salut i per a la població de les Illes Balears en tots els aspectes relacionats amb la prevenció i el tractament de les úlceres per pressió.

Valors

 • L’ús de la millor evidència científica i de criteris d’eficiència com a manera de seleccionar les recomanacions clíniques i de gestió.
 • La consideració de la persona com un ésser holístic, tant pel que fa a la prevenció com al tractament de les úlceres per pressió, abordant tots els aspectes de l’ésser humà i tenint en compte l’entorn on viu com un determinant de la seva salut.
 • La seguretat i l’autonomia de les persones, proporcionant-los informació i formació perquè identifiquin les situacions de risc i coneguin les cures de prevenció.
 • La participació, la cooperació i l’esperit de millora continuada i innovació per aconseguir un ambient de treball agradable, estimulant i de respecte entre els membres del GAUPP.
 • L’altruisme, posant a la disposició dels professionals i dels usuaris els materials elaborats pel GAUPP.
 • El compromís ètic davant situacions que puguin suposar un conflicte d’interessos per als membres del GAUPP.

 
Estratègia
L’estratègia del GAUPP és facilitar la reducció de la incidència i de la prevalença de les úlceres per pressió mitjançant la transferència de l’evidència científica a la pràctica clínica. Aquesta estratègia es desplega en les línies d’actuació següents:

 • Normalització dels procediments de prevenció i tractament.
 • Coneixement periòdic de la prevalença de les úlceres per pressió a les Illes Balears.
 • Difusió d’informació fiable, periòdica i comparable sobre la prevalença.
 • Impuls de la recerca en tots els aspectes que influeixen en les mesures de prevenció i tractament i en el coneixement de les dimensions clíniques i socioeconòmiques del problema.
 • Recomanacions als gestors per dissenyar programes de prevenció i per adequar els recursos dedicats a la prevenció i al tractament, de manera que se’n maximitzi la qualitat i l’eficiència.
 • Sensibilització sobre els factors de risc, les cures de prevenció i les repercussions de les úlceres per pressió.


Objectius i activitats principals
Els objectius i les activitats del GAUPP corresponents a cadascuna de les seves línies d’actuació són els següents:

1-Normalització de procediments clínics

 • Elaboració i actualització de la guia clínica de pre­venció i tractament de les úlceres per pressió.
 • Elaboració i actualització del format abreujat de la guia clínica.
 • Elaboració i actualització del manual d’informació per a pacients i cuidadors.

2-Formació continuada

 • Normalització dels programes formatius.
 • Elaboració de materials didàctics.
 • Coordinació del GAUPP amb institucions i unitats de forma continuada.

3-Sensibilització

 • Disseny de campanyes de sensibilització.
 • Elaboració de materials per a la sensibilització.
 • Organització d'esdeveniments i jornades.

4-Recerca

 • Disseny i realització d'estudis de recerca.
 • Promoció de línies de recerca estables.

5. Observatori permanent

 • Recerca, selecció, estructuració i difusió de la informació sobre les úlceres per pressió.