Torna

Eleccions sindicals

3muñecos.JPG 

 

 

REPRESENTANTS DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS

 

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ UNITÀRIA: DELEGADES I DELEGATS DE PERSONAL I COMITÈS D’EMPRESA

 

D’acord amb l’article 4.1.g) de l’Estatut dels treballadors (ET), un dels drets bàsics de les treballadores i dels treballadors és la participació en l’empresa, la qual, sense perjudici d’altres formes de participació,  s’exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d’empresa, que es regulen en el Capítol I del Títol II del mateix text legal (articles 61 a 76).

 

EMPRESES QUE HAN DE COMPTAR AMB ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DE LES TREBALALDORES I TREBALLADORS:

 

El centre de treball es configura com la unitat electoral bàsica i juntament amb el nombre de treballadores i treballadors determina la necessitat de comptar amb delegades i delegats de personal o amb comitès d’empresa:

 

A)    DELEGADES I DELEGATS DE PERSONAL

 

- Hi ha d’haver delegades i delegats de personal en empreses o centres de treball de menys de 50 i més de 10 treballadores i treballadors. També n’hi pot haver en empreses o centres que comptin entre 6 i 10 treballadores i treballadors, si així ho decideixen per majoria (art. 62.1 ET).

 

La proporció de delegades i delegats de personal en funció del nombre de treballadores i treballadors és la següent:

 

Nº Treballadores i treballadors

Nº delegades i delegats de personal

Centres de treball fins a 30 treballadores i treballadors

 

1

Centres de treball de 31 a 49 treballadores i treballadors

 

3

 

 

B) COMITÈS D’EMPRESA

- Hi ha d’haver comitès d’empresa  en

o   Centres de treball amb 50 o més treballadores i treballadors (art. 63.1. ET)

o   En el cas d’empreses amb varis centres de treball en la mateixa província o municipis limítrofs que no arribin als 50 treballadores i treballadors però que en el conjunt hi arribin han d’elegir un comitè d’empresa conjunt (63.2. ET)

o   Es poden constituir comitès intercentres si així es preveu en conveni col·lectiu (per tant necessita conformitat de l’empresa), els requisits es regulen en l’art. 63.3 ET. 

 

La composició del comitè d’empresa en funció del nombre de treballadores i treballadors és la següent (art. 66.1 ET):

 

Nº Treballadors

Nº representants

Centres de 50 a 100 treballadores i treballadors

5

De 101 a 250

9

De 251 a 500

13

De 501 a 750

17

De 751 a 1.000

21

De 1.000 treballadores i treballadors en endavant

2 representants més per cada mil o fracció amb un màxim de 75.