Torna

PADIB

Com afecten les drogues?

*informació complementària a http://families-info.com

Les drogues poden modificar el pensament, la conducta i a la llarga la manera de ser de la persona. El cervell és una de les parts més complexes i delicades del cos i en depenen els sentiments, la forma de pensar i la capacitat de com relacionar-nos amb altres persones.

Les drogues són substàncies que actuen sobre el nostre sistema nerviós central. En el cervell les drogues actuen sobre els neurotransmissors alterant i pertorbant el funcionament correcte la qual cosa afecta la conducta, l’estat d’ànim o la percepció. A més, són susceptibles de crear dependència física i/o psicològica.

Afectació de la salut en general: el consum de drogues no només afecta les funcions del cervell sinó que pot alterar i provocar patologies a tot l’organisme.

  • L’alcohol, per exemple, pot afectar al fetge, l’estómac, els pulmons... El tabac pot provocar problemes cardiovasculars, pulmonars, de pell, càncer en diferents parts del cos... El cànnabis pot tenir possibles repercussions en el sistema immunològic, reproductor, pulmonar...
  • Quant a les drogues emergents o noves drogues psicoactives, la manca de coneixement i informació clara sobre aquestes substàncies no permeten saber els paràmetres de seguretat cap als consumidors. No es tenen coneixements sobre els efectes.     

Les drogues se solen classificar en tres grans grups:

Drogues depressores del sistema nerviós central
Com per exemple l’alcohol, l’heroïna, l’opi, la morfina...
Són les que inhibeixen o atenuen els mecanismes cerebrals que serveixen per mantenir l’estat de vigília i poden produir diferents graus d’afectació, des de la relaxació, la somnolència, la sedació fins a l’anestèsia i el coma.

Drogues estimulants del sistema nerviós central
Com la cocaïna, les amfetamines, la nicotina (tabac)...
Substàncies que produeixen eufòria, augmenten l’estat d’alerta i l’activitat motriu i fan que disminueixi la sensació subjectiva de fatiga i la gana.

Drogues pertorbadores del sistema nerviós central    
Com el cànnabis, LSD, mescalina...
Són les que es troben en plantes, fongs o són productes de síntesi. Distorsionen aspectes relacionats amb la percepció, els estats emocionals i l’organització del pensament.

PROBLEMES ASSOCIATS:

Situacions de risc: el consum de drogues pot provocar o fer patir experiències personals negatives. El poc o nul control de les coses que passen al teu voltant, la percepció errada dels esdeveniment, la inconsciència d’un entorn de perill... són situacions en les quals es pot trobar la persona que ha abusat de les drogues. Una persona sense control dels seus actes ni control de les situacions.  

Pel que fa a la dependència física, el cos s’acostuma al consum de la droga. Estat d’adaptació que es manifesta per l’aparició d’intensos trastorns físics, com la denominada síndrome d’abstinència quan s’interromp l’administració de la droga.

La dependència psicològica és la sensació o sentiment de satisfacció i un impuls psíquic que exigeix el consum regular o continu de la droga per produir plaer o evitar malestar.

Policonsum: patró de consum cada vegada més estès entre els estudiants: combinar dues o més drogues. Aquest tipus de consum augmenta considerablement els riscs per a les persones, i pot arribar a situacions molt crítiques.

Enllaços d’interès:

Font d’imatges:

*Google (recerca avançada, etiquetades per reutilització no comercial amb modificacions).