Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

El Servei

El Servei d’Ordenació Farmacèutica te com objectius principals la planificació i la gestió de les polítiques en matèria d’ordenació farmacèutica que garanteixen a tota la població l’accés als medicaments amb facilitat, igualtat i equitat.

Per dur a terme aquests objectius es realitzen actuacions d’autorització i control dels establiments sanitaris que custodien i dispensen medicaments, així com dels professionals que en ells exerceixen les seves funcions.

 

Informació destacada

AVÍS SOBRE EL CONCURS D’OFICINES DE FARMÀCIA 2015

Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aprova la llista provisional de mèrits dels participants en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

  BOIB núm. 153, de 24 de novembre

DISPOSEN D’UN TERMINI DE 15 DIES HÀBILS PER PRESENTAR AL·LEGACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS DELS PARTICIPANTS EN EL CONCURS DE MÈRITS PER A L'ADJUDICACIÓ DE 34 OFICINES DE FARMÀCIA.

Informació aclaridora sobre la llista provisional de mèrits

La llista provisional de puntuacions s’ha ordenat de major a menor. Juntament amb la puntuació total consta la puntuació parcial dels mèrits professionals, acadèmics i altres mèrits.
Les reclamacions que es presentin han de ser concretes i referides exclusivament als mèrits que siguin entesos com a valorats indegudament, segons els requisits recollits en les bases de la convocatòria. No s’admetran les reclamacions genèriques ni les que se limitin a l’aportació del total de la documentació acreditativa dels cursos sense l’especificació del curs complet i la causa.

Termini de presentació de les reclamacions

El termini per a la presentació de reclamacions i al·legacions és des del 25 de novembre fins el 19 de desembre de 2022, ambdós inclosos.
Els participants podran presentar les seves reclamacions i al·legacions en els llocs i registres establerts en la normativa reguladora del procediment administratiu comú, adjuntant la documentació justificativa oportuna.
Les reclamacions i al·legacions presentades seran examinades per la comissió de valoració. El resultat d’aquesta revisió serà recollit en la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aprovarà la llista definitiva de mèrits dels participants del concurs que serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

go.gif

  Accés al tràmit corresponent del concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia a les Illes Balears

Vista dels expedients

Els participants que ho desitgin podran tenir vista del seu expedient dins el termini de presentació de reclamacions, això no suposarà la suspensió d’aquest termini que en tot cas, finalitzarà el 19 de desembre de 2022.
La vista dels expedients tindrà lloc en les dependències de la Direcció General de Prestacions i Farmàcia, carrer del Calçat, 2 A, Polígon de Son Valentí, de Palma. S’aconsella els interessats que desitgin la vista del seu expedient sol·licitin cita en l’adreça de correu electrònic ordenaciofarmaceutica@dgfarmacia.caib.es indicant el dia i l’hora de preferència, dins la franja de 9 a 13 hores. També mitjançant correu electrònic seran informats, a la major brevetat possible, del dia i hora per a la vista de l’expedient.


Convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de oficines de farmàcia a les Illes Balears - 2015

Més informació


carta_serveis_240.gif  

L'objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i l'eficàcia, així com un ús responsable del medicament marca les accions de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia en sintonia amb el conjunt del Sistema Nacional de Salut.
lazo_pdf.gif Carta de Serveis


LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.

c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Enllaços