Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

El Servei

El Servei d’Ordenació Farmacèutica te com objectius principals la planificació i la gestió de les polítiques en matèria d’ordenació farmacèutica que garanteixen a tota la població l’accés als medicaments amb facilitat, igualtat i equitat.

Per dur a terme aquests objectius es realitzen actuacions d’autorització i control dels establiments sanitaris que custodien i dispensen medicaments, així com dels professionals que en ells exerceixen les seves funcions.

 

Informació destacada

AVÍS CONCURS OFICINES DE FARMÀCIA 2015

Publicació al BOIB núm. 105, de 9 de juny de 2020, de la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015.
 
go.gif BOIB Núm. 105, de 9 de juny

IMPORTANT
Per garantir als ciutadans i empleats públics l’exposició al mínim risc de contagi a la COVID-19, els interessats que desitgin la vista del seu expedient han de sol·licitar telefònicament cita prèvia (Tel. 971177383).


AVÍS SOBRE EL CONCURS OFICINES DE FARMÀCIA 2015

OBERT EL TERMINI DE 15 DIES PER PRESENTAR AL·LEGACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER PARTICIPAR EN EL CONCURS DE MÈRITS PER A L'ADJUDICACIÓ DE 34 OFICINES DE FARMÀCIA

EL TERMINI FINALITZA EL 7 DE FEBRER DE 2020

Acord de la comissió de valoració de 9 de gener de 2020 per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre).
go.gif BOIB Núm. 7, de 16 de gener


AVÍS SOBRE EL CONCURS OFICINES DE FARMÀCIA 2015

OBERT EL TERMINI DE DEU DIES PER A L’ESMENA DE DEFICIÈNCIES DE LES SOL·LICITUDS I PER A L’ACREDITACIÓ DELS MÈRITS AL·LEGATS

EL TERMINI FINALITZA EL 26 DE NOVEMBRE

Requeriment d’esmena de les deficiències de les sol·licituds i acreditació dels mèrits al·legats presentats en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre).
lazo_pdf.gif BOIB Núm. 154, de 12 de novembre

RECTIFICACIÓ D'ERRORS DEL REQUERIMENT D'ESMENA DE 6 DE NOVEMBRE DE 2019 DE DEFICIÈNCIES DE LES SOL·LICITUDS I ACREDITACIÓ DELS MÈRITS AL·LEGATS
lazo_pdf.gif BOIB Núm. 158, de 21 de novembre

Més informació aquí


Convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de oficines de farmàcia a les Illes Balears - 2015

Més informació


carta_serveis_240.gif  

L'objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i l'eficàcia, així com un ús responsable del medicament marca les accions de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia en sintonia amb el conjunt del Sistema Nacional de Salut.
lazo_pdf.gif Carta de Serveis


 AVÍS IMPORTANT

Mentre no estigui habilitada la tramitació telemàtica corresponent, qualsevol documentació i sol·licitud adreçada a l’Administració s’ha de presentar en temps i forma, i sempre d’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

“Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.
b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres.”

Conforme l’anterior, la documentació presentada per canals distints als esmentats, no serà atesa.

Enllaços