Portada | On som | Contactar | Català - Castellano   
 
el servei

El Servei d’Ordenació Farmacèutica te com objectius principals la planificació i la gestió de les polítiques en matèria d’ordenació farmacèutica que garanteixen a tota la població l’accés als medicaments amb facilitat, igualtat i equitat.

Per dur a terme aquests objectius es realitzen actuacions d’autorització i control dels establiments sanitaris que custodien i dispensen medicaments, així com dels professionals que en ells exerceixen les seves funcions.

 
ara destacam

 
APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 823/2008, DE 16 DE MAIG
Circular informativa per la que es comunica l’obertura del termini per a la presentació de sol·licituds en aplicació del Reial decret 823/2008, de 16 de maig, que estableix els marges, deduccions i descomptes corresponents a la distribució i dispensació de medicaments d’ús humà per a l’any 2018

lazo_pdf.gif Descarregar document


ADJUDICATARIS DEFINITIUS I LLISTA DEFINITIVA
Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 19 de desembre de 2017 per la qual s’aproven els adjudicataris definitius i la llista definitiva de mèrits en 11 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de la directora general de Farmàcia de data 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig)
go.gif BOIB núm, 156 de 21 de desembre de 2017

  
ADJUDICATARIS I LLISTES PROVISIONALS CONCURS 2010

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 16 d’octubre de 2017 per la qual s’aprova l’adjudicatari provisional i la llista provisional de mèrits en 11 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de la directora general de Farmàcia de data 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig)
go.gifBOIB núm. 128 de 19 d’octubre de 2017

  
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 28 de setembre 2017 per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració dels 18 concursos convocats mitjançant resolucions de 27 d’abril de 2010 per a l’adjudicació de 18 oficines de farmàcia (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010)
go.gifBOIB Núm 121 del 3 d'octubre de 2017

  
CORRECCIÓ D'ERRORS

Correcció d’errors observats a la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 15 de setembre de 2017 per la qual s’ordena l’execució de la interlocutòria de 26 de maig de 2016 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 19/2011
go.gifBOIB Núm 117 del 23 de setembre de 2017

  
EXECUCIÓ INTERLOCUTÒRIA DE 26 DE MAIG DE 2017 DICTADA EN EL PO 19/2011

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 15 de setembre de 2017 per la qual s’ordena l’execució de la interlocutòria de 26 de maig de 2016 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 19/2011
go.gifBOIB Núm 115 del 19 de setembre de 2017

Convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de oficines de farmàcia a les Illes Balears - 2015

Més informació


carta_serveis_240.gif  

L'objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i l'eficàcia, així com un ús responsable del medicament marca les accions de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia en sintonia amb el conjunt del Sistema Nacional de Salut.
lazo_pdf.gif Carta de Serveis


 AVÍS IMPORTANT

Mentre no estigui habilitada la tramitació telemàtica corresponent, qualsevol documentació i sol·licitud adreçada a l’Administració s’ha de presentar en temps i forma, i sempre d’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

“Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.
b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres.”

Conforme l’anterior, la documentació presentada per canals distints als esmentats, no serà atesa.


enllaços